Memòries, Informes i Dictàmens

L’agència rendirà a la ciutadania comptes de la seua gestió en l’àmbit de la prevenció, investigació i avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau i la corrupció existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumental.

Article 25 Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/30/pdf/2016_9534.pdf)

Memòries


Balanç d’un mandat: 2017-2024

20 Maig 2024

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2023

26 Mar 2024

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2022

28 Mar 2023

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021

29 Mar 2022

Publicació BOCV nº 245 de 03.05.2022
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (10.05.2022)
Versió editable de la Memòria 2021

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2020

30 Mar 2021

Publicació BOCV nº 155 de 01.04.2021
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (30.03.2021)
Versió editable de la Memòria 2020

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2019

30 Mar 2021
Publicació BOCV nº 74 de 21.04.2020
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (30.03.2020)
Versió editable de la Memòria 2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2018

29 Mar 2019
Publicació BOCV nº 358 de 17.04.2019
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (24.09.2019)
Versió editable de la Memòria 2018

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2017

30 Mar 2018
Publicació BOCV nº 272 de 11.05.2018
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (17.04.2018)
Versió editable de la Memòria 2017

Aportacions en els procediments d’elaboració i aprobació de normes


Resolució de 25 de febrer de 2021, del Director de l’Agència Valenciana Antifrau: Aprovació de les esmenes a la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

OBSERVACIONS AL PROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, D’INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D’ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÁCTIQUES EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

La Mesa de Les Corts, en sessió del 6 de febrer de 2018, va admetre a tràmit el projecte de llei, de la Generalitat, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, publicat en el Butlletí Oficial de Les Corts núm. 253, de 23 de febrer de 2018.
.Des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat cap a les raons d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític d’aquest projecte de Llei i en exercici de la funció descrita, l’Agència ha considerat oportú formular, en fase de tramitació parlamentària, les consideracions i suggeriments a l’esmentat projecte de lleique, tot seguit s’exposen, incidint particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els fins i funcions generals que la Llei 11/2016, de 28 de novembre, atribueix a l’Agència.

OBSERVACIONS AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2016, DE 28 D’OCTUBRE, D’INCOMPATIBILITATS I CONFLICTES D’INTERESSOS DE PERSONES AMB CÀRRECS PÚBLICS NO ELECTES

El propassat 23 de juliol de 2019, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, va publicar l’anunci d’informació pública i audiència del projecte de modificació de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes (DOGV n.º 8597)

L’Agència Valenciana Antifrau ha formulat unes observacions a aquest projecte, en la seva funció d’assessorar i formular recomanacions, entre d’altres, al Consell de la Generalitat, en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació, per a la seva lliure consideració.

Documentació:

Tramesa de l’informe d’observacions
Informe d’Observacions
Tramesa de l’informe sobre el resultat del tràmit d’audiència
Informe sobre el resultat del tràmit d’audiència

Publicat: 10 Set 2019