Memòries, Informes i Dictàmens

L’agència rendirà a la ciutadania comptes de la seua gestió en l’àmbit de la prevenció, investigació i avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau i la corrupció existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumental.

Article 25 Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/30/pdf/2016_9534.pdf)

Memòries


 

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021

29 Mar 2022

Publicació BOCV nº 245 de 03.05.2022
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2020

30 Mar 2021

Publicació BOCV nº 155 de 01.04.2021
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (30.03.2021)
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2019

30 Mar 2021
Publicació BOCV nº 74 de 21.04.2020
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (30.03.2020)
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2018

29 Mar 2019
Publicació BOCV nº 358 de 17.04.2019
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (24.09.2019)
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2017

30 Mar 2018
Publicació BOCV nº 272 de 11.05.2018
Comparecència del Director davant les Corts Valencianes (17.04.2018)

Aportacions en els procediments d’elaboració i aprobació de normes


 
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

OBSERVACIONS AL PROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, D’INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D’ALERTES PER A LA PREVENCIÓ DE MALES PRÁCTIQUES EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL

La Mesa de Les Corts, en sessió del 6 de febrer de 2018, va admetre a tràmit el projecte de llei, de la Generalitat, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, publicat en el Butlletí Oficial de Les Corts núm. 253, de 23 de febrer de 2018.
.Des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat cap a les raons d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític d’aquest projecte de Llei i en exercici de la funció descrita, l’Agència ha considerat oportú formular, en fase de tramitació parlamentària, les consideracions i suggeriments a l’esmentat projecte de lleique, tot seguit s’exposen, incidint particularment en aquells aspectes del text projectat que, directament o indirecta, guarden relació amb els fins i funcions generals que la Llei 11/2016, de 28 de novembre, atribueix a l’Agència.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

OBSERVACIONS AL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/2016, DE 28 D’OCTUBRE, D’INCOMPATIBILITATS I CONFLICTES D’INTERESSOS DE PERSONES AMB CÀRRECS PÚBLICS NO ELECTES

El propassat 23 de juliol de 2019, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, va publicar l’anunci d’informació pública i audiència del projecte de modificació de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes (DOGV n.º 8597)

L’Agència Valenciana Antifrau ha formulat unes observacions a aquest projecte, en la seva funció d’assessorar i formular recomanacions, entre d’altres, al Consell de la Generalitat, en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació, per a la seva lliure consideració.

Documentació:

Tramesa de l’informe d’observacions
Informe d’Observacions
Tramesa de l’informe sobre el resultat del tràmit d’audiència
Informe sobre el resultat del tràmit d’audiència

Publicat: 10 Set 2019