Memòries, Informes i Dictàmens

L’agència rendirà a la ciutadania comptes de la seua gestió en l’àmbit de la prevenció, investigació i avaluació de polítiques i pràctiques relatives al frau i la corrupció existent en les administracions públiques valencianes i el seu sector públic instrumental.

Article 25 Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/30/pdf/2016_9534.pdf)

Memòries
 
    Aportacions en els procediments d’elaboració i aprobació de normes