Política de seguretat

La informació constitueix un actiu essencial per al compliment dels fins de l’Agència i les tecnologies de la informació i les comunicacions, que donen suport al seu tractament, constitueixen mitjans fonamentals per a assolir-los.

No obstant això, l’ús de les esmentades tecnologies no està exempt de riscos i resulta imprescindible introduir mesures específiques per protegir tant la informació com els sistemes que la tracten. La seguretat de la informació té com a objectiu establir les mesures de protecció adequades i reduir els riscos a què estan exposats els actius de l’Agència fins a un nivell que resulte acceptable.

El Real Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica estableix, en el seu article 11, que tots els òrgans superiors de les administracions públiques han de disposar formalment d’una política de seguretat que articule la gestió continuada de la seguretat i que serà aprovada pel titular de l’òrgan superior corresponent, per aquest motiu l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es troba actualment en fase d’aprovació de l’esmentada política.