Registre de les activitats de tractament de dades personals

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, estableix l’obligació de portar un registre de les activitats de tractament i la informació que, en virtut del principi de transparència, cal que s’oferisca sobre els tractaments de dades personals que porten a terme els organismes públics.

Aquest registre ha de contenir:

  • el nom i les dades de contacte deresponsable i del delegat de protecció de dades;
  • les finalitats del tractament;
  • una descripció de les categories d’interessats i de les categories de dades personals;
  • les categories de destinataris de comunicacions de les dades personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;
  • si és el cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització internacional;
  • els terminis previstos per a la conservació de les diferents categories de dades;

Les mesures tècniques i organitzatives de seguretat a què es refereix l’article 32, apartat 1 de l’esmentat Reglament, orientades a garantir un nivell de seguretat adequat al risc al que puguen estar exposades les dades se descriuen de manera general a l’apartat de Política de Seguretat d’aquesta mateixa web.

D’acord amb allò anteriorment exposat, les activitats de tractament que porta a terme l’Agència són les següents:

Activitats de Tractament de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

 

Drets dels afectats

Qualsevol persona afectada té dret a obtenir confirmació sobre si la l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana està tractant dades personals que la concerneixen, o una resposta negativa en cas contrari, amb els límits establerts en la normativa vigent.
Els interessats tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades; en aquests casos, únicament seran conservades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades personals. En aquests casos, l’Agència deixarà de tractar les dades tret que hi haja motius legítims o imperiosos per no fer-ho, o puguen ser usades per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets es poden exercir davant la unitat administrativa que s’assenyala en la descripció detallada de cadascun dels tractaments.