Elusió dels principis rectors aplicables als processos de selecció i provisió dels empleats públics

L’any 2021 el nombre de denúncies presentades davant l’Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana relatives a la matèria de recursos humans ha suposat el 45% del total, i dins d’aquestes, les relatives a suposades irregularitats en els processos selectius, accés i procediments de provisió, suposen el…

Organitzacions ètiques

“El primer pas en l’evolució de l’ètica és un sentit de solidaritat amb altres éssers humans.” (Albert Schweitzer) Una organització ètica és aquella que està dissenyada perquè la seua estructura i funcionament es corresponguen totalment amb l’interés general, així com amb els principis de legalitat, objectivitat, transparència, eficàcia i eficiència. A més de l’anterior, i…