Què és l’Agència Antifrau?

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, va ser creada mitjançant la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat Valenciana, modificada per la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es troba adscrita a les Corts. Es configura com a entitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.

L’Agència és un instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, amb capacitat per a protegir les persones denunciants.

La seua finalitat primordial és enfortir l’actuació de les institucions públiques valencianes per a evitar que es produïsca un deteriorament moral i un empobriment econòmic que redunde en perjudici de la ciutadania valenciana.

Així mateix, l’Agència es crea per a l’impuls de la integritat i l’ètica pública, i per al foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig al frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de les polítiques públiques i en la gestió dels recursos públics.

L’Agència Valenciana Antifrau (nom abreujat) actua amb independència de les administracions públiques en l’exercici de les seues funcions i es relaciona amb el Consell, els governs locals i la resta d’institucions valencianes conforme estableix la seua llei de creació.

La seua creació es realitza a l’empara de l’article 49.1.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana en l’organització de les seues institucions d’autogovern.

Amb la seua creació, la Generalitat compleix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció, l’article 6 de la qual estableix la necessitat de crear òrgans independents encarregats de prevenir la corrupció en els distints Estats parts, dotats dels recursos materials i el personal especialitzat que siguen necessaris, i de la capacitació que dit personal puga requerir per a l’exercici de les seues funcions.

Així, doncs, són referents de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació de l’Agència Valenciana Antifrau, el que disposa l’article 36 de la mencionada Resolució 58/4, que fa menció, específicament, a la creació d’òrgans especialitzats, i altres acords d’importància en matèria anticorrupció en el marc de la Unió Europea i del Consell d’Europa, com:

  • El Conveni sobre dret civil sobre la Corrupció del Consell d’Europa de 4 de novembre de 1999
  • Ll’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que imposa a la Comissió i als Estats membres l’obligació de combatre el frau i qualssevol activitats il·legals que perjudiquen els seus interessos financers, amb efecte dissuasiu i capacitat per a prestar una protecció eficaç
  • La Resolució 24/97 del Consell d’Europa sobre els vint principis rectors de la lluita contra la corrupció
  • La Recomanació R (2000) 10, del Comité de Ministres als Estats membres sobre codis de conducta per als funcionaris públics, adoptada l’11 de maig de 2000, i
  • La Recomanació R (2003) 4, del Comité de Ministres als Estats membres relativa a les regles comunes contra la corrupció en el finançament de partits polítics i campanyes electorals, adoptada el 8 d’abril de 2003.

Més informació en: Llista de preguntes freqüentes