Organigrama

Creada mitjançant Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, modificada per la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financiera y d’organització de la Generalitat, la Direcció General de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana s’organitza, per al compliment de les seues funcions, en les següents unitats administratives:

  • Direcció d’Anàlisi i Investigació.
  • Direcció de Prevenció, Formació i Documentació.
  • Direcció d’Assumptes Jurídics.
  • Gabinet de Relaciones Institucionals, Comunicació i Participació.
  • Àrea de Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica.

Aquestes unitats administratives estan integrades, d’acord amb el que estableix la mencionada Llei 11/2016, per funcionaris i funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques.

La persona titular de l’Agència Valenciana Antifrau dirigeix aquesta i ostenta la seua representació institucional i legal, exercint el càrrec amb plena independència, inamovibilitat i objectivitat, i actuant sempre amb sotmetiment ple a la llei i al dret.

L’estatut personal del director o directora de l’Agència és l’establit en l’article 26 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

La persona titular de l’Agència té la condició d’autoritat pública i està assimilada a un alt càrrec amb rang de director general.

El mandat del director o directora és de set anys des de la data de la seua elecció per Les Corts i no és renovable.

Es tria per Les Corts entre ciutadans i ciutadanes majors d’edat que gaudesquin del ple ús dels seus drets civils i polítics i que complisquen les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Ha d’estar en possessió de títol universitari superior que resulte idoni per a les funcions atribuïdes i ha de comptar amb més de deu anys d’activitat laboral o professional relacionada amb l’àmbit funcional de l’Agència. A més, ha de tindre veïnat administratiu en la Comunitat Valenciana.

Les persones candidates a ocupar aquest càrrec són propostes a Les Corts per organitzacions socials que treballen contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana i pels grups parlamentaris, havent-se presentat una terna de candidats al càrrec.

Les persones candidates han de comparèixer davant de la Comissió parlamentària corresponent en el marc d’una convocatòria pública a aquets efecte, per a ser avaluades amb relació a les condicions requerides per al càrrec. L’acord aconseguit en esta Comissió és traslladat al Ple de Les Corts, a qui correspon la seua votació per majoria de tres quintes parts.

Després de la seua elecció, el director o directora és anomenat per la persona que ostenta la Presidència de Les Corts i pren possessió del càrrec en el termini d’un mes des de la data de la publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La condició de director o directora de l’Agència és incompatible amb:

a) Qualsevol càrrec representatiu.

b) La condició de membre del Tribunal Constitucional, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Consell Valencià de Cultura, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu o de qualsevol càrrec designat per Les Corts, pel Congrés dels Diputats o pel Senat.

c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels ens locals i dels ens que estan vinculats amb aquests o que en depenguem, i també dels organismes o institucions comunitàries internacionals.

d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.

e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.

f) Qualsevol càrrec directiu o d’assessorament en associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

g) L’afiliació a qualsevol partit polític, sindicats o associacions professionals o empresarials.

h) A més, li és aplicable el règim d’incompatibilitats establit per la legislació aplicable als alts càrrecs

El director o directora de l’Agència cessa per alguna de les causes següents:

a) Renuncia.

b) Extinció del mandat per finalització d’aquest.

c) Incompatibilitat sobrevinguda, amb audiència prèvia.

d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.

f) Imputació amb adopció de mesures cautelars, obertura de juí oral o condemna per sentència ferma per comissió d’un delicte.

g) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec.

h) Pèrdua del veïnat administratiu de la Comunitat Valenciana.

A més de dirigir i ostentar la seua representació institucional i legal, les funcions de la persona titular de la direcció de l’Agència són les següents:

a) Elaborar i presentar a les Corts el projecte de reglament de funcionament i règim interior de l’Agència per a l’aprovació posterior d’aquest per part de l’Agència.

b) Dirigir, planificar, coordinar i supervisar l’actuació de les direccions funcionals en què s’organitza l’Agència, el Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació i l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica.

c) Controlar i avaluar les actuacions realitzades per l’Agència.

d) Exercir la direcció del personal al servei de l’Agència, convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de treball, efectuar nomenaments i cessaments, cobrir llocs de manera provisional d’acord amb els procediments que preveu la llei, concedir, si escau, autoritzacions de compatibilitat i resoldre causes d’abstenció o recusació, així com qualsevol altra competència en aquesta matèria relacionada amb el bon funcionament de l’entitat.

e) Exercir les potestats rectores, organitzatives, inspectores i disciplinàries respecte del personal de l’Agència.

f) Aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència.

g) Exercir les potestats d’anàlisi i investigació o inspecció.

h) Atorgar l’estatut personal de denunciant protegit i acordar les mesures que, en cada cas, procedisquen per a garantir-ne la indemnitat.

i) Exercir la competència per a imposar les sancions que estableix la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

j) Proposar la incoació de procediments disciplinaris o sancionadors quan la competència corresponga a un altre òrgan.

k) Remetre, quan siga procedent, les actuacions al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial, o al Tribunal de Comptes.

l) Emetre informes, dictàmens, propostes, recomanacions i exposicions raonades, en l’àmbit d’actuació de l’Agència.

m) Dictar resolucions i acords, emetre comunicacions i sol·licituds i fer requeriments i recordatoris, d’acord amb la naturalesa i l’abast de l’acte.

n) Signar protocols, convenis marc i convenis de col·laboració en matèries competència de l’Agència.

o) Acreditar les actuacions docents i formatives.

p) Elaborar i provar motivadament el projecte de pressupost i les seues modificacions per al funcionament de l’Agència, i remetre’l a la Mesa de les Corts perquè siga integrat amb la deguda independència en el projecte de pressupostos de la Generalitat, així com establir les directrius i els procediments per a la seua execució.

q) Autoritzar les despeses i els ingressos o reconéixer drets. Efectuar les disposicions de crèdit i el reconeixement d’obligacions; ordenar pagaments i efectuar els pagaments materials. Obrir i cancel·lar comptes en entitats financeres.

r) Aprovar la liquidació del pressupost i el compte anual.

s) Emetre circulars, instruccions o ordres de servei dirigides al personal funcionari de l’Agència. Establir els criteris en relació amb els sistemes i les tecnologies de la informació, la seguretat i el desenvolupament d’aquests.

t) Aprovar la memòria anual de l’Agència i donar trasllat d’aquesta a les Corts. Rendir comptes de l’activitat i gestió de l’Agència davant de la comissió parlamentària competent.

u) Elaborar i presentar informes especials o extraordinaris davant de la comissió parlamentària corresponent o davant de la Diputació Permanent de les Corts, d’ofici o a petició de les Corts o del Consell.

v) Elaborar recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes relacionats amb el frau i la corrupció a petició de les comissions parlamentàries.

x) Resoldre en via administrativa els recursos que s’interposen contra resolucions de l’Agència.

y) Resoldre sobre les sol·licituds d’accés a la informació.

z) Rendir comptes de la seua gestió davant del Consell de Participació de l’Agència i la ciutadania.

aa) Qualssevol altres funcions que li atribuïsquen les lleis i aquest reglament, així com les inherents a la seua condició de representant legal i institucional de l’Agència, i totes les que tinguen caràcter executiu dins del seu àmbit de competències.

       

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Direcció d’Anàlisi i Investigació les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats i els equips d’anàlisi i investigació dependents.

b) Rebre i analitzar les sol·licituds, les denúncies i les comunicacions presentades per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, òrgans o institucions de caràcter públic.

c) Supervisar i vetlar pel correcte funcionament de la bústia de denúncies de l’Agència.

d) Efectuar el tractament i l’anàlisi de la informació que tinga coneixement que siga susceptible de donar lloc a actuacions d’investigació.

e) Avaluar la versemblança de les denúncies practicant les actuacions necessàries per a això i emetent l’informe de versemblança de denúncies o comunicacions.

f) Elaborar les propostes d’iniciació d’actuacions d’investigació, de remissió a l’òrgan competent o d’arxiu, i sotmetre-les a l’aprovació de la direcció de l’Agència.

 

g) Exercir la direcció tècnica superior de l’ànàlisi, la investigació i la inspecció.

h) Proposar a la direcció de l’Agència la conclusió o la reobertura dels expedients d’investigació, així com realitzar el seguiment de les actuacions i les recomanacions adoptades.

i) Proposar l’establiment i aplicar o supervisar l’aplicació de normatives d’ús de recursos tecnològics, polítiques de seguretat i interoperabilitat, plans de desplegament de sistemes d’informació i altres criteris en relació amb els sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions.

j) Desenvolupar sistemes i planificar estratègies per a obtindre, organitzar i centralitzar la recollida i l’explotació d’informació que permeta identificar conductes susceptibles de frau i corrupció.

k) Gestionar el manteniment de les bases de dades, les aplicacions informàtiques i les comunicacions, així com controlar la seguretat dels sistemes d’informació.

l) Altres que li assigne la directora o director de l’Agència.

 

       

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Direcció de Prevenció i Formació les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats dependents.

b) Assessorar en l’elaboració i en l’establiment dels elements que integren les estratègies d’integritat pública, així com en la confecció i l’avaluació dels plans de prevenció.

c) Avaluar l’eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

d) Proposar criteris previs, clars i estables de control de l’acció pública, així com millores en procediments i pràctiques administratives.

e) Desenvolupar estudis i anàlisis de riscos.

f) Gestionar i analitzar qualsevol tipus d’informació i documentació publicada sobre les matèries pròpies de l’Agència, així com elaborar els informes, les estadístiques, les publicacions i els estudis tècnics pertinents.

g) Promoure estudis i investigacions en relació amb el frau, amb les causes que l’originen i amb l’impacte social i polític que genera.

h) Formular propostes i recomanacions en matèria d’integritat, ètica pública, prevenció i lluita contra la corrupció, sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació.

i) Donar resposta a les consultes no vinculants en matèria de prevenció del frau, la corrupció i les bones pràctiques.

j) Elaborar i gestionar accions i guies formatives especialitzades en matèria d’integritat i ètica pública, així com de prevenció del frau i de la corrupció.

k) Elaborar i gestionar accions formatives per al personal adscrit a l’Agència perquè dispose de la capacitat tècnica i la formació contínua deguda.

l) Proposar, preparar i realitzar els programes de sensibilització de l’Agència.

m) Executar i desenvolupar eines per a emmagatzemar, gestionar i posar a disposició, de manera accessible i en format obert, els recursos d’informació en l’àmbit de la lluita contra el frau, la corrupció, la defensa de l’ètica pública i la integritat, per a fomentar la difusió de manera fàcil, gratuïta, lliure, completa, permanent, reutilitzable i contínuament actualitzada.

n) Establir la política de gestió de documents d’acord amb la normativa vigent i amb els estàndards, recomanacions i bones pràctiques nacionals i internacionals aplicables per a la gestió documental i la Norma tècnica d’interoperabilitat del Catàleg d’estàndards, que garantisquen l’autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la disponibilitat i la traçabilitat dels documents i els expedients electrònics que es generen, que permeten la protecció, la recuperació i la conservació física i lògica d’aquests i del seu context.

o) Elaborar i proposar el codi ètic i de conducta del personal de l’Agència.

p) Les altres que li assigne el director o directora de l’Agència.

       

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Direcció d’Assumptes Jurídics les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats dependents.

b) Efectuar les tasques corresponents a l’assessorament jurídic de l’Agència, així com emetre els informes jurídics preceptius i altres que sol·licite la direcció de l’Agència.

c) Prestar assessoria legal al denunciant sobre els fets relacionats amb la denúncia, així com sobre els procediments que s’interposen en contra seua amb motiu d’aquesta.

d) Vetlar per la protecció dels denunciants, informants i alertadors, proposar l’adopció de mesures que en garantisquen la protecció i, en particular, preservar la seua indemnitat personal i professional.

e) Efectuar les propostes d’atorgament de l’estatut del denunciant i de resolució de qualsevol incidència que puga sorgir en relació amb aquest.

f) Elaborar i proposar les modificacions legislatives i reglamentàries que afecten o es referisquen a l’Agència.

g) Complir la funció certificadora de les actuacions que ha generat l’Agència i de secretaria general.

h) Tramitar els convenis a subscriure per l’Agència, sense perjudici de l’elaboració de propostes, impuls i seguiment per la unitat administrativa que hi corresponga.

i) Instruir i tramitar els expedients relatius a la imposició de les sancions previstes en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

j) Exercir la representació i la defensa en judici de l’Agència.

k) Tramitar i proposar la resolució de les peticions d’accés a la informació pública que es formulen.

l) Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial.

m) Instruir i tramitar els expedients disciplinaris del personal de l’Agència.

n) Preparar la memòria anual, sense perjudici de la col·laboració de cada una de les altres unitats administratives.

o) Altres que li assigne el director o directora de l’Agència.

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Gabinet de Relacions Institucionals, Participació i Comunicació les funcions següents:

a) Mantindre, impulsar i gestionar les relacions institucionals amb els òrgans institucions de la Generalitat, de l’Estat i de les altres administracions públiques.

b) Desenvolupar les polítiques de comunicació externa i imatge institucional de l’Agència, i les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació.

c) Proposar qualsevol actuació de l’Agència a partir dels informes, les estadístiques, les publicacions i els estudis tècnics en relació amb les funcions de l’Agència.

d) Proposar, coordinar i tramitar qualsevol actuació de l’Agència relacionada amb l’activitat parlamentària, especialment les compareixences parlamentàries i ciutadanes.

e) Preparar i coordinar les reunions del Consell de Participació de l’Agència, així com promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil i recollir les seues aportacions.

f) Efectuar el seguiment del baròmetre de percepció de la corrupció i gestionar la presència de l’Agència en les xarxes socials.

g) Vetlar pel compliment de les obligacions relatives a la transparència de l’activitat pública de l’Agència i la publicitat activa de la informació.

h) Efectuar la proposta de disseny de la pàgina web de l’Agència, així com supervisar-ne la informació i els continguts i la presentació d’aquests.

i) Efectuar el seguiment, l’avaluació del desenvolupament i el grau de compliment de la normativa vigent en matèria d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit de les actuacions de l’Agència, inclosa la utilització d’un llenguatge no sexista i no discriminatori i la transmissió de valors positius i igualitaris en la publicitat institucional; proposar polítiques de gènere, el pla d’igualtat i el protocol d’assetjament laboral i per raó de sexe de l’Agència.

j) Altres que se li assignen per la directora o director de l’Agència.

       

Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, corresponen a la unitat administrativa denominada Àrea d’Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats dependents.

b) Executar les tasques d’administració i gestió dels recursos humans i materials, dels serveis generals, dels béns i de la contractació administrativa de l’Agència.

c) Preparar, tramitar i fer seguiment dels processos de provisió de llocs de treball.

d) Elaborar, preparar i gestionar la nòmina del personal de l’Agència.

e) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Agència i, si escau, les seues modificacions.

f) Dirigir la gestió econòmica i comptable de l’Agència tramitant els corresponents documents administratius.

g) Preparar la liquidació pressupostària i formular els comptes anuals.

h) Gestionar la tresoreria i administrar els pagaments i els ingressos.

i) Realitzar la programació, la tramitació, el seguiment i el control de les diferents fases d’execució de la contractació de l’Agència.

j) Dirigir i coordinar els serveis, les instal·lacions i l’ús de locals de l’Agència, que porten l’inventari de béns i drets patrimonials de l’Agència.

k) Informar sobre els assumptes relatius a l’àrea i elaborar propostes en relació amb els assumptes que ho requerisquen.

l) Tramitar les publicacions als diaris oficials corresponents.

m) Altres que li assigne el director o directora de l’Agència.