Política de privacitat

Política de Privacidad

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es crea per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a l’impuls de la integritat i l’ètica públiques. El seu objectiu és, a més, el foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics.

Totes aquestes finalitats comporten, en major o menor mesura, el tractament de dades de persones físiques identificades o identificables la privacitat de les quals ha de ser objecte de protecció.

La present Política de Privacitat de l’Agència persegueix la fi de donar a conéixer les condicions que regeixen la recollida i el tractament de dades personals per part de l’Agència a través de qualsevol dels canals o mecanismes establits per a això: pàgines web institucionals, seu electrònica, xarxes socials, aplicacions i eines informàtiques, sistemes de missatgeria i qualsevol altre a través del qual es poguera recaptar informació personal.

Condicions i àmbit d’aplicació

La present política és aplicable a qualsevol pàgina web o servei inclòs en el domini “antifraucv.es”, sense perjudici que en algunes pàgines concretes puguen fixar-se condicions específiques o addicionals a les quals, amb caràcter general s’estableixen en ella. També és aplicable a les comunicacions mitjançant correu electrònic o missatgeria instantània, als dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades conegudes generalment com a cookies, i a les actuacions de seguiment dels perfils de l’Agència en les diferents xarxes socials.

L’accés a pàgines web o serveis del domini assenyalat o als perfils de l’Agència en xarxes socials, així com l’enviament o recepció de missatges de correu o mitjançant sistemes de missatgeria instantània, implica l’acceptació de la present Política de Privacitat per part dels seus usuaris, la qual podrà ser modificada o actualitzada a criteri de l’Agència, sent els canvis anunciats en aquesta mateixa pàgina web.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les previsions del Reglament General de Protecció de Dades i amb la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.

Responsable del tractament

La responsabilitat del tractament de les dades personals que es faciliten per mitjà d’aquest lloc web correspon a la Direcció de l’Agència, amb seu al carrer Navellos, 14, porta 3, 46003 València. Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar directament de l’interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’Agència. La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’Agència duu a terme es troba disponible en el corresponent enllaç al registre d’activitats de l’Agència.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’Agència i que estan accessibles en el corresponent enllaç al registre d’activitats de l’Agència.

Legitimació

El tractament de les seues dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’Agència, o en l’exercici de poders públics conferits a l’Agència, així com quan la finalitat del tractament requerisca el seu consentiment, que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Agència en el corresponent enllaç al registre d’activitats de l’Agència.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les funcions que la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, atribueix a l’Agència i per a determinar les possibles responsabilitats que conforme a la mateixa puguen derivar-se, tenint en compte, a més, el que puga establir-se en la política de gestió documental de l’Agència.

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, com les comunicacions als òrgans judicials o al Ministeri Fiscal.

Pot consultar els destinataris de cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’Agència en el corresponent enllaç al registre d’activitats de l’Agència.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments que de les seues dades es duen a terme per l’Agència. Podrà exercir, quan siga procedent, els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, davant l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, situada en la C/ Navellos, 14, porta 3, 46003 València, o en el correu del Delegat de Protecció de Dades que figura en la present Política de Privacitat.

Si considera que s’ha vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades

L’Agència ha designat a una persona Delegada de Protecció de Dades, a la qual podrà dirigir-se en l’adreça de correu dpd@antifraucv.es, amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat de les Dades

L’Agència adoptarà totes aquelles mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat dels tractaments de dades de caràcter personal que utilitzen els recursos indicats en l’àmbit d’aplicació de la present Política, amb la finalitat d’evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme al que s’estableix en la normativa sobre protecció de dades personals.
La Política de Seguretat de la Informació està accessible en la pàgina web de l’Agència.

Missatges de correu electrònic o missatgeria instantània

Els missatges remesos des d’un compte de correu electrònic de l’Agència i vinculats al domini antifraucv.es, tenen per objecte l’acompliment de les funcions pròpies de l’entitat. Poden contindre informació confidencial destinada a la persona o persones als qui es dirigeix el text així com els possibles fitxers adjunts són propietat de l’Agència. La utilització, divulgació, modificació o còpia d’aquests sense autorització de l’Agència estan prohibides per la legislació vigent i seran posades en coneixement de les autoritats competents. Igualment, i donat el caràcter institucional d’aquestes, el contingut dels correus remesos per tercers a comptes institucionals podria ser accedit per personal de l’Agència diferent del destinatari, en l’exercici de la seua funció pública. La remissió d’informació de naturalesa privada a aquests comptes ha de ser evitada.

Xarxes Socials

L’Agència, per al compliment de les seues finalitats, disposa de perfils institucionals en les principals xarxes socials. La persona que, voluntàriament, decidisca seguir aquests perfils està consentint de manera expressa al tractament de les seues dades personals conforme a la pròpia política de privacitat de cada xarxa social i a la publicació de notícies i informacions de l’Agència en el seu perfil.

L’Agència tindrà accés a la informació i les dades que la persona usuària haja autoritzat d’acord amb la política de la xarxa social i de la configuració de privacitat que haja decidit establir.

Ús de Cookies

Les cookies o dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades són fitxers amb informació tècnica que es descarreguen a l’ordinador de la persona usuària en accedir a algunes pàgines web de l’Agència.

La seua finalitat és la de permetre facilitar la navegació, emmagatzemant temporalment informació de la identitat de la persona que accedeix o de les seues preferències d’idioma, i elaborar estadístiques d’ús.

L’Agència mai utilitzarà cookies per a emmagatzemar o recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari concret, emmagatzemar o recuperar informació sobre els llocs web visitats des d’un determinat equip o identificar usuaris més enllà del que resulte estrictament necessari per a facilitar la navegació.

Per a fer ús de mecanismes per a l’emmagatzematge i recuperació de cookies, les pàgines web de l’Agència informaran d’això, remetran a aquesta política i recaptaran el consentiment de les persones afectades en els termes previstos en normativa d’aplicació.

L’Agència podrà fer ús de cookies de tercers amb la finalitat d’analitzar la utilització que fan els seus usuaris dels serveis oferits via web. Aquesta informació no es vincularà a usuaris identificats ni s’utilitzarà per a determinar patrons individuals de navegació.