Funcions

Són fins i funcions de l’Agència Valenciana Antifrau:

a) La prevenció i la investigació de possibles casos d’ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

 

b) La prevenció i l’alerta amb relació a conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l’ús o abús en benefici privat d’informacions que tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tindre com a resultat l’ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.

c) Investigar els actes o les omissions que pogueren ser constitutius d’infracció administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació, instar la incoació del procediments que pertoque per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.

d) L’avaluació, en col·laboració amb els òrgans de control existents, de l’eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, a fi de garantir els màxims nivells d’integritat, eficiència i transparència, especialment en matèria de contractació pública, procediments de presa de decisions, prestació de serveis públics i gestió dels recursos públics, i l’accés i la provisió en l’ocupació pública per a garantir el respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

e) Fer estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb la contractació administrativa, la prestació de serveis públics, les ajudes o les subvencions públiques i els procediments de presa de decisions, en col·laboració amb els serveis d’auditoria o intervenció. En particular, estudiarà els informes a què es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, dels quals la intervenció n’enviarà una còpia anual a la agència i l’avaluació del seu trasllat a la fiscalia anticorrupció.

f) Fer funcions d’assessorament i formular propostes i recomanacions a Les Corts, al Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l’àmbit d’actuació en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.

g) Assistir, quan així se li sol·licite, a les comissions parlamentàries d’investigació mitjançant l’emissió de dictàmens no vinculants sobre assumptes respecte als quals hi haja indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús il·legítim de la condició pública d’un càrrec.

h) Col·laborar amb els òrgans i els organismes de control intern i extern de l’actuació administrativa en l’establiment de criteris previs, clars i estables de control de l’acció pública.

i) Col·laborar amb els òrgans competents en la formació del personal en matèria d’integritat i ètica pública mitjançant l’elaboració de guies formatives i d’assessorament especialitzat en matèria de lluita contra el frau i la corrupció.

j) Col·laborar amb els òrgans competents en matèria de conflictes d’interessos i incompatibilitats per a prevenir i corregir actuacions que pogueren infringir el règim aplicable en cada cas.

k) Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb organismes que tinguen funcions semblants a l’Estat, a les comunitats autònomes o a la Unió Europea.

l) La contribució que des de l’agència puga fer-se en la creació d’una cultura social de rebuig de la corrupció, bé amb programes específics de sensibilització a la ciutadania o bé en coordinació amb les administracions públiques o altres organitzacions públiques o privades.

m) Aquelles altres actuacions el contingut i la finalitat de les quals puguen ser considerats accions preventives contra el frau i la corrupció.n) Promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil periòdicament on s’arreplegaran les seues aportacions.

o) Totes les atribucions restants que li assigne la llei.

Delimitació de funcions i colaboració

S’entén en tot cas que les funcions de l’agència ho són, sense perjudici de les que exerceixen, d’acord amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis, els òrgans competents en matèria d’incompatibilitats i conflictes d’interessos i els òrgans de control, supervisió i protectorat de les entitats incloses en l’àmbit d’actuació corresponent, i que actua en tot cas en col·laboració amb aquestes institucions i òrgans. L’agència aportarà tota la informació de què dispose i proporcionarà el suport necessari a la institució o òrgan que duga a terme la investigació o fiscalització corresponent.En compliment de les seues tasques l’agència podrà proporcionar la col·laboració, l’assistència i l’intercanvi d’informació amb altres institucions, òrgans o entitats públiques mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de la normativa aplicable.

 

L’agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial ni pot investigar els mateixos fets que han estat objecte de les seues investigacions. En el cas que l’autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d’uns fets que constitueixen al mateix temps l’objecte d’actuacions d’investigació de l’agència, aquesta haurà d’interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de la qual disposa, a més de proporcionar el suport necessari, sent un òrgan de suport i col·laboració amb l’autoritat judicial i el ministeri fiscal quan siga requerida. L’agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.

Quan les investigacions de l’agència afecten les Corts, les institucions de relleu estatutari, l’administració local, les universitats públiques valencianes i, en general, qualsevol que gaudesca d’autonomia reconeguda constitucional o estatutàriament, es duran a terme per tal de garantir el degut respecte a la seua autonomia.

L’agència es relaciona amb les Corts per mitjà de la comissió parlamentària que s’establesca. A aquesta comissió li correspon el control d’actuació de l’agència i la comprovació dels requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans de l’elecció pel Ple de les Corts. L’agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb les comissions parlamentàries d’investigació en l’elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit d’actuació. Així mateix, el director o directora de l’agència acudirà a les comissions parlamentàries a què siga convocat per tal d’informar de l’estat de les seues actuacions i podrà sol·licitar, quan ho crega convenient, comparèixer-hi.

L’agència es relaciona amb el Consell de la Generalitat per mitjà de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència i amb la resta d’ens públics per mitjà de l’òrgan unipersonal que els represente. Tot això sense perjudici que, en l’exercici de les seves funcions, l’agència puga dirigir comunicacions i sol·licituds directament als òrgans superiors i directius d’aquest ens.

En l’àmbit local, vetllarà per l’exercici independent i eficaç de les funcions de control i legalitat i fiscalització en l’àmbit de l’administració local, inclosos els ens dependents i ens instrumentals, mitjançant l’accés a la informació que emet l’òrgan interventor en funció de l’article 218 del text refós del règim d’hisendes locals.

L’agència cooperarà amb l’administració general de l’Estat, a la qual pot sol·licitar, en els termes i condicions establerts per l’ordenament jurídic, les dades i els antecedents que resulten necessaris per a complir les funcions i les potestats que aquesta llei li atribueix en el seu àmbit d’actuació i dins de les competències establertes per l’Estatut d’autonomia de la Comunitat valenciana i la resta d’ordenament jurídic.

L’agència es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals que tinguen competències o que complesquen funcions anàlogues. Així mateix, amb qualsevol persona, col·lectiu o entitat que vulga fer suggeriments, propostes o sol·licitar la seva actuació en matèria de prevenció i control del frau i la corrupció.