Mesures cautelars

Durant la tramitació dels procediments sancionadors i disciplinaris, la persona titular de la direcció de l’Agència podrà sol·licitar, motivadament, a l’òrgan competent, que adopte les mesures cautelars oportunes si l’eficàcia i el resultat de les investigacions en curs o l’interès públic així ho exigeixen.