Potestats d’investigació i inspecció

L’Agència té, entre les seues funcions, la investigació de possibles casos d’ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret, aixÍ com d’actes o omissions que puguessen ser constitutius d’infracció administrativa, disciplinària o penal.En l’exercici de les seues funcions d’investigació i inspecció, l’Agència pot accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d’actuació. En el cas de particulars, la potestat d’inspecció es limitarà estrictament a les activitats relacionades amb les entitats públiques.

El director de l’Agència o, per delegació expressa, qualsevol funcionari o funcionària de l’Agència que tinga atribuïdes funcions d’investigació o inspecció, poden:

a) Personar-se, acreditant la condició d’autoritat o agent de l’Agència, en qualsevol oficina o dependència de l’administració o centre destinat a un servei públic per a sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els documents, els expedients, els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de dades, siga quin siga el suport en què estiguen registrats, així com els equips físics i lògics utilitzats.

b) Realitzar les entrevistes personals que es consideren oportunes, tant en les dependències administratives corresponents com a la seu de l’Agència. Les persones entrevistades podran assistir acompanyades i ser assistides per les persones que elles mateixes designen. Així mateix, tindran els drets i les garanties que estableix la legislació vigent, inclosos el dret a guardar silenci i a l’assistència lletrada.

c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes corrents en entitats bancàries en què s’hagen pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d’adjudicació de contractes del sector públic o d’atorgament d’ajudes o subvencions públiques, mitjançant el requeriment oportú.

d) Acordar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les dades que puguen recollir-se, la realització de còpies o fotocòpies adverades dels documents obtinguts, siga quin siga el suport en què es troben emmagatzemats.

Els funcionaris i les funcionàries al servei de l’Agència que tinguin atribuïdes competències inspectores tindran la condició d’agents de l’autoritat. Els documents que formalitzen en els quals, d’acord amb els requisits legals corresponents, es recullen els fets constatats per aquells, serviran de prova, llevat que s’acredite el contrari.