Preguntes freqüents

¿Quan naix l’Agència?L’Agència naix amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Al juliol de 2017, es van iniciar les seues activitats.

¿Perquè es crea l’Agència? Per la necessitat de crear per part dels Estats  òrgans independents i especialitzats  pero a lluitar contra el frau i la corrupció en les administracions e institucions valencianes, d’acord amb el que exigeix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la que s’aprova la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció i determinada normativa emanada per la Unió Europea.També per a l’impuls de la integritat i ètica públiques, a més del foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau.

¿Hi ha altres organismes d’aquest tipus?La Unió Europea va crear la seua pròpia oficina anticorrupció, la OLAF, en 1999. A Itàlia, Portugal, França i en molts altres països disposen d’agències nacionals. A Espanya a l’àmbit autonòmic hi ha oficines com la de Catalunya (des de 2008), Galícia, Comunitat Valenciana, Balears i Aragón. A l’àmbit municipal també hi ha oficines com la de l’Ajuntament de Barcelona i la de l’Ajuntament de Madrid.

¿Quina naturalesa jurídica té l’Agència?L’Agència és una entitat pública, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a obrar per al compliment dels seus fins.

¿De quina Conselleria depèn?L’Agència Valenciana Antifrau és una institució independent de totes les administracions no depèn de cap conselleria.

¿Davant de qui ret comptes? Davant de les Corts i de la ciutadania.

¿Quin és el seu àmbit competencial?L’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau és l’administració de la Generalitat (el Consell, la seva Presidència i les conselleries) i el seu sector públic instrumental; les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i el seu sector públic vinculat o dependent; Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell, en relació a la seva activitat administrativa i pressupostària; les universitats públiques valencianes i el seu sector públic dependent; les corporacions de dret públic, pel que fa a les activitats subjectes a dret administratiu; les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les entitats públiques; contractistes i subcontractistes i concessionaris de serveis públics; perceptors d’ajudes o subvencions públiques; els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials; i qualsevol entitat, independentment de la seva tipologia o forma jurídica, finançada majoritàriament per les administracions públiques o subjecta al seu domini efectiu.

¿Pot actuar l’Agència sobre un cas que s’haja denunciado en un jutgat? Quan l’Agència té coneixement d’algun delicte ho comunica immediatament al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial proporcionant-li la col·laboració necessària.

¿El director tè rango de conseller, de secretaria autonòmic o de director general?Té rang de director general.

¿Quin pressupost tè per a 2023? Per a 2023 la consignació pressupostària ha ascendit a 5.342.061,19 euros.

¿Quin personal tè l’Agència?Tot el personal de l’Agència és funcionari de carrera procedent de les diferents administracions públiques per mandat legal. No existeix personal eventual ni contractat laboral. Els procediments de selecció són els establits per la Llei de Funció Pública. 

¿Quin és la comesa de l’Agència?

Són funcions de l’Agència la prevenció, l’alerta i la investigació de possibles casos d’ús o destí irregular de fons públics que comporten un ús o abús en benefici privat o qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic, així com de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret; també la investigació d’accions o omissions que puguen ser constitutives d’infracció, i instar la incoació dels procediments corresponents per a la depuració de responsabilitats.

Igualment, correspon a l’Agència l’estudi i anàlisi prèvia de riscos i l’avaluació de l’eficàcia dels instruments jurídics i de les mesures existents en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, a fi de garantir els màxims nivells d’integritat, eficiència i transparència, especialment en els procediments de contractació pública, concessions públiques, subvencions, urbanisme, i selecció i provisió en l’ocupació pública per a garantir el respecte als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.

¿Amb quin mecanismes compta l’Agència per a combatre el frau en l’administració valenciana?Amb personal expert, que gaudeix de la condició d’autoritat pública per a l’exercici de les seues funcions. Totes les administracions i entitats públiques subjectes a l’àmbit d’actuació de l’Agència, les seues autoritats i personal, tenen el deure de col·laborar amb celeritat i diligència, sota possibilitat d’imposició de les sancions corresponents en cas de no fer-ho.

¿Com es financia l’Agència? L’Agència disposa d’una partida econòmica independent en els pressupostos generals de Les Corts, que queda inclosa en el comptes públics de la Generalitat Valenciana.

¿On está la seu de l’Agència?La seu de l’Agència es troba provisionalment, i fins que se li cedeix-ca un espai de titularitat pública, en unes oficines situades en la primera planta del número 14 del carrer Navellos de València, junt al Palau de les Corts.

¿Què passa si algú presenta una denuncia falsa? Les denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada constituïxen una infracció molt greu, sancionable amb multa de 30.001 a 400.000 euros i publicació en el DOGV per a coneixement general. A més, les denúncies falses poden ser constitutives de delicte.

¿L’Agència pot protegi als denunciants? Sí, la Llei 11/2016 de 28 de novembre, de la Generalitat, atorga a l’Agència la potestat de protegir a les persones físiques o jurídiques que alerten o denuncien males pràctiques o corrupció. Per a això la dita llei estableix  l’Estatut de la persona denunciant, pel qual les persones que alerten de pràctiques corruptes rebran de forma immediata l’empara de l’Agència i la seua assessoria legal amb els fets denunciats, tenint garantida la confidencialitat de la seua identitat. L’Agència vetla perquè estes persones no patisquen ni durant la investigació, ni després d’ella, cap tipus d’aïllament, persecució o empitjorament, de les condicions laborals o professionals ni cap tipus de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació. No serà aplicable l’estatut de la persona denunciant en cas de denúncies falses.

¿Estan els funcionaris i funcionariès de les diferents administracions públiques obligats a colaborar con l’Agència? Sí. El personal al servici de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars, que impedisquen o dificulten l’exercici de les funcions de l’Agència o que es neguen a facilitar-li informes, documents o expedients que els hagen sigut requerits, incorreran en les responsabilitats que la legislació vigent estableix. La falta de col·laboració pot donar lloc a l’existència d’una infracció lleu, greu o molt greu, sancionada en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

¿Com es pot presentar una denúncia davant l’Agència? La persona que desitge presentar una denúncia pot fer-ho mitjançant les vies següents:

  • Per Internet, mitjançant la Bústia de denúncies que té a la seua disposició a la pàgina web de l’Agència Valenciana Antifrau. Aquest és el mitjà idoni i més adequat si vol presentar una denúncia anònima, en ser un canal segur d’admissió de les comunicacions, que permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i que pot amagar la identificació del seu dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa. 
  • Mitjançant escrit de denúncia presentat en el registre general de l’Agència, situat a la seua seu (C / Navellos, 14 primera planta, porta 3, CP 46003, de València), de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores . També pot fer arribar el seu escrit de denúncia per correu certificat a la seu de l’Agència anteriorment esmentada.
  • Alternativament, mitjançant correu electrònic (investigacio@antifraucv.es) o correu ordinari dirigit a l’Agència (C / Navellos, 14 primera planta, porta 3, C.P. 46003, València).

L’Agència informarà a la persona denunciant de la recepció de la seua denúncia, acusant rebut de la mateixa. No obstant això, la investigació que es porte a terme tindrà caràcter reservat.

Davant qualsevol dubte que tinga l’Agència sobre la denúncies presentada, es contactarà amb la persona denunciant.

¿Es pot denunciar a algú que treballa en negre?

La investigació de les denúncies que tinguen per objecte o finalitat única comunicar fets o situacions que puguen ser constitutives d’infraccions tributàries o que puguen tindre transcendència per a l’aplicació dels tributs, correspon a l’Administració tributària, fonamentalment a l’Agència Tributària quan es referisca a impostos estatals, com l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’Agència Valenciana Antifrau no és competent per investigar aquestes denúncies tributàries.

Si es vol presentar una denúncia tributària sobre fets o situacions que afecten exclusivament a particulars, siguen persones físiques o jurídiques, el denunciant s’ha de dirigir a l’Administració tributària corresponent, emprant els mitjans que estableix la mateixa a aquest efecte. En el cas de rebre en l’Agència Valenciana Antifrau una denúncia de contingut exclusivament tributari que afecte únicament a particulars, s’informarà al denunciant que no és competent per a la seua tramitació.
En el cas que la denúncia de possibles incompliments tributaris estigués directament relacionada amb la conducta d’alguna de les administracions públiques, institucions, entitats o persones incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau, les possibles actuacions a realitzar no es podran estendre a aquells aspectes la comprovació, investigació o inspecció dels quals corresponga a l’Administració tributària.2023