Contractació

L’Agència Valenciana Antifrau es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

> Accés a la plataforma de contratactació de l’Estat
> Accés a la plataforma de contratactació de l’Estat

Nota: Per a buscar els contractes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, seleccionar en ‘Dades Generals’ en el camp ‘Cons/Entitat adjudicadora’ en el primer desplegable ‘Totes’ i en el segon desplegable ‘Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció’

ExerciciProcediments de contractacióAcces a la informació

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/12/2022: contractes menors.Contractes menors quart trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/12/2022: contractes no menors.Contractes no menors quart trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/12/2022: dades estadístiques.Contractes dades estadistiques quart trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/09/2022: contractes menors.Contractes menors tercer trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/09/2022: contractes no menors.Contractes no menors tercer trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/09/2022: dades estadístiques.Contractes dades estadistiques tercer trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/06/2022: contractes menors.Contractes menors segon trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/06/2022: contractes no menors.Contractes no menors segon trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 30/06/2022: dades estadístiques.Contractes dades estadistiques segon trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/03/2022: contractes menors.Contractes menors primer trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/03/2022: contractes no menors.Contractes no menors primer trimestre 2022

2022

Contractació de 01/01/2022 a 31/03/2022: dades estadístiques.Contractes dades estadistiques primer trimestre 2022

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/12/2021: contractes menors.Contractes menors quart trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/12/2021: contractes no menors.Contractes no menors quart trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/12/2021: dades estadístiques.Contractes dades estadistiques quart trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/09/2021: contractes menors.Contractes menors tercer trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/09/2021: contractes no menors.Contractes no menors tercer trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/09/2021: dades estadístiques.Contractes dades estadostiques tercer trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/06/2021: contractes menors.Contractes menors segon trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/06/2021: contractes no menors.Contractes no menors segon trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 30/06/2021: dades estadístiques.Contractes dades estadostiques segon trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/03/2021: contractes menors.Contractes menors primer trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/03/2021: contractes no menors.Contractes no menors primer trimestre 2021

2021

Contractació de 01/01/2021 a 31/03/2021: dades estadístiques.Contractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: contractes menors. Format .ods 
Contractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: contractes no menors. Format .ods 
Contractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: dades estadístiques. Format .ods 
Contractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: contractes menors 
Contractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: contractes no menors 
Contractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: dades estadístiques 
Contractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: contractes menors 
Contratos menores segundo trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: contractes no menors 
Contratos no menores segundo trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: dades estadístiques 
Datos estadísticos segundo trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: contractes menors 
Contratos menores primer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: contractes no menors 
Contratos no menores primer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: dades estadístiques 
Datos estadísticos primer trimestre 2020

2019

Contractes menors (gener-desembre) 
Contratos menores segundo trimestre 2019

2019

Contractes (gener-desembre) excepte menors 
Contratos menores segundo trimestre 2019

2019

Dades estadístiques (gener-desembre) 
Contratos menores segundo trimestre 2019

2019

Contractes menors (gener-setembre) 
Contratos menores segundo trimestre 2019

2019

Contractes (gener-setembre) excepte menors 
contratos segundo trimestre excepto menores 2019

2019

Contractes menors (gener-juny) 
Contratos menores segundo trimestre 2019

2019

Contractes (gener-juny) excepte menors 
 
contratos segundo trimestre excepto menores 2019

2019

Contractes menors (gener-març) 

2019

Contractes (gener-març) excepte menors 

2019

Dades estadístiques 
Datos estadísticos volumen contratación 2019

2018

Contractes menors 

2018

Contractes excepte menors 

2018

Dades estadístiques 

2017

Relació de procediments 
 
Exempció pagament de la compensació equitativa per còpia privada originada per l’adquisició, per part de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau de la Comunitat Valenciana , d’equips, aparells i suports materials d’acord amb l’article 25.7 de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 

El Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, contempla el dret patrimonial de reproducció, que legitima al titular dels drets d’autor d’una obra a autoritzar o prohibir la producció de còpies de la mateixa.

El Reial Decret Llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica l’anteriorment esmentat Reial Decret Legislatiu va revisar la manera de retribuir als titulars dels drets d’autor, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada, establint un cànon que ha d’abonar el consumidor final quan adquireix els béns, els equips i els dispositius que permeten copiar les obres així com les prestacions protegides per drets de propietat intel·lectual.

No obstant això, aquest Reial Decret Llei inclou excepcions al pagament de la compensació equitativa per còpia privada, entre les quals s’inclouen les adquisicions d’equips, d’aparells i de suports materials de reproducció que siguen realitzades per les entitats que integren el sector públic, podent acreditar aquesta excepció mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de l’Administració corresponent.

Les persones interessades poden descarregar el document electrònic acreditatiu per mitjà de l’enllaç següent:

 DESCÀRREGA CERTIFITAT
Instrucció 1/2023 per a la contractació menor per l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Instrucció 1/2018, sobre bones pràctiques en la contractació de serveis en l’Agència (traducció al valencià en procés)
Resolución de Composición del Consejo de ParticipaciónPlec tipus de clàusules administratives particulars contractes de serveis, procediment obert simplificat, aprovat el 25/03/2019.
Resolución Modificación Consejo de Participación

Text refós Plec tipus de clàusules administratives particulars contractes de serveis, procediment obert simplificat, amb les modificacions aprovades el 17/04/2020.

2023Pla Anual de ContractacióResolució Pla Anual de Contractació 2023
2021Pla Anual de ContractacióResolució Pla Anual de Contractació 2021
2019Pla Anual de ContractacióResolució Pla Anual de Contractació 2019
.