Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau és el següent:

 • L’administració de la Generalitat, el Consell, la seua Presidència i les Conselleries.
 • El sector públic instrumental de la Generalitat: organismes autònoms, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic entre les que es troben societats mercantils, fundacions de sector públic i  consorcis adscrits a la Generalitat.
 • Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear en el futur, amb relació a la seua activitat administrativa i pressupostària.
 • Les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats del sector públic vinculades o dependents.
 • Les universitats públiques valencianes i les entitats del sector públic vinculades o dependents.
 • Les corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu.
 • Les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les entitats públiques.
 • Les activitats de persones físiques o jurídiques que siguen concessionàries de serveis o perceptores d’ajudes o subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i l’ús de les ajudes o les subvencions.
 • Les activitats de contractistes i subcontractistes que executen obres de les administracions públiques i de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat o que tinguen atribuïda la gestió de serveis públics amb relació a la seua gestió comptable, econòmica i financera i amb les altres obligacions que es deriven del contracte o de la llei.
 • Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials.
 • Qualsevol entitat, independentment de la tipologia o la forma jurídica, que estiga finançada majoritàriament per les administracions públiques o estiga subjecta al domini efectiu d’aquestes.