Qüestions generals

Les denúncies de possibles casos de frau, corrupció o males pràctiques administratives contribuïxen a garantir la integritat i el bon funcionament del sector públic i les institucions de la Comunitat Valenciana.

Per a facilitar la col·laboració en la detecció d’estos casos i possibilitar la seua investigació, l’Agència oferix als empleats públics i a qualsevol persona que ho desitge, diferents canals que permeten denunciar situacions de frau o corrupció en el sector públic valencià dels quals es tinga coneixement, garantint la total reserva i confidencialitat de la identitat de la persona denunciant.

La persona que vullga denunciar pot presentar la seua denúncia a través de les vies següents:

 • Per Internet, mitjançant la BÚSTIA DE DENÚNCIES que té a la seua disposició a la pàgina web de l’Agència Valenciana Antifrau. Aquest és el mitjà idoni i més adequat si vol presentar una denúncia anònima, en ser un canal segur d’admissió de les comunicacions, que permet l’anonimat durant tot el procés, la bidireccionalitat de les comunicacions i que pot amagar la identificació del seu dispositiu (adreça IP) connectat a la xarxa.

 • Mitjançant ESCRIT DE DENÚNCIA presentat en el registre general de l’Agència, situat a la seua seu (C / Navellos, 14 primera planta, porta 3, CP 46003, de València). No obstant això, durant la situació de crisi sanitària, prèviament a/abans d’acudir a aquest registre haurà de cridar al telèfon 962 787 450, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, a fi que la realització d’aquest registre puga realitzar-se de forma no presencial. En tot cas, l’Agència expedirà justificant de recepció de la documentació presentada.. També pot fer arribar el seu escrit de denúncia per correu certificat a la seu de l’Agència anteriorment esmentada.

 • Alternativament, mitjançant CORREU ELECTRÒNIC (investigacio@antifraucv.es) o CORREU ORDINARI dirigit a l’Agència (C / Navellos, 14 primera planta, porta 3, C.P. 46003, València), o bé presencialmente sol·licitant una cita a través del telèfon 962 787 450, de dilluns a divendres de 0.00 a 14.00 hores.

L’Agència informarà a la persona denunciant de la recepció de la seua denúncia, acusant rebut de la mateixa. No obstant això, la investigació que es porte a terme tindrà caràcter reservat.

La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant té efectes desestimatoris.

A títol orientatiu, pot descarregar aquest formulari amb instruccions per a presentar una denúncia.

Per a més informació pot telefonar al núm. 96 3 787 450.

La persona denunciant pot facilitar voluntàriament la seua identitat i dades de contacte al presentar la seua denúncia davant l’Agència, o presentar la seua denúncia de manera anònima. En ambdós casos l’Agència procedirà a l’anàlisi del contingut de la denúncia i a la comprovació de la seua versemblança. En tot cas, l’Agència garantix la total reserva i confidencialitat de les dades de la persona denunciant que ho sol·licite, que només podran ser comunicats a requeriment de les autoritats judicials.

Qualsevol persona pot denunciar davant l’Agència fets i conductes que puguen ser susceptibles de ser investigades per aquesta. La persona denunciant pot sol·licitar que es garantisca la confidencialitat sobre la seua identitat, i el personal de l’Agència està obligat a mantindre eixa confidencialitat, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.

Si bé les denúncies són voluntàries, l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció estableix que: “Las autoritats, els empleats públics i tots els que complisquen funcions públiques o desenrotllen el treball en entitats i organismes públics han de comunicar immediatament a l’Agència, des del moment que els coneguen, els fets que puguen ser susceptibles de ser objecte d’investigació o inspecció per part de l’Agència, sense perjuí de les obligacions de notificació pròpies de la legislació processal penal. També en este cas, la persona informadora pot sol·licitar que es garantisca la confidencialitat sobre la seua identitat i el personal de l’Agència està obligat a mantindre, excepte en el cas en què es reba un requeriment judicial.”;

D’acord amb el que preveu l’article 62.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de denúncia davant de l’Agència no conferix, per si sola, la condició d’interessat respecte del procediment d’investigació que es pot instruir com a conseqüència de la mateixa.

Les actuacions de l’Agència estan subjectes al deure de confidencialitat establert en l’article 8 de la mencionada Llei 11/2016, i han d’assegurar la reserva màxima per a evitar perjuís a la persona o entitat investigada i com a salvaguarda de l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es puga iniciar com a conseqüència de les mateixes. Per això, no es podrà facilitar informació sobre l’inici de les actuacions d’investigació o el seu estat de tramitació a les persones que no tinguen la condició legal d’interessats, en els termes i amb els requisits establits en l’article 4 de la mencionada Llei 39/2015, a excepció de la comunicació al denunciant o sol·licitant de l’arxivament de les actuacions mitjançant escrit motivat.

Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència hauran d’auxiliar-la amb celeritat i diligència en l’exercici de les funcions que li corresponen, i li comunicaran, de forma immediata, qualsevol informació que disposen relativa a fets el coneixement de les quals siga o puga ser competència d’aquella. El personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars, inclosos en l’àmbit d’actuació de l’Agència, que impedisquen o dificulten l’exercici de les seues funcions o que es neguen a facilitar-li els informes, documents o expedients que els hagen sigut requerits, incorreran en les responsabilitats que la legislació vigent establix.

La Llei protegix a les persones denunciants, que poden sol·licitar a l’Agència la seua protecció mitjançant l’aplicació de les mesures previstes en l’estatut de la persona denunciant regulat en l’article 14 de la mencionada Llei 11/2016, de 28 de novembre.

Si l’Agència és sabedora que la persona denunciant ha estat objecte, directament o indirectament, d’actes d’intimidació o de represàlies per haver presentat la denúncia, podrà exercir les accions correctores o de restabliment que considere, de les quals deixarà constància en la memòria anual.

A l’efecte de facilitar la investigació dels fets denunciats i la identificació de les persones presumptament responsables dels mateixos, la denúncia ha de proporcionar la màxima informació de què dispose la persona denunciant o facilitar les fonts on poder obtindre. En particular, el contingut de la denúncia hauria d’incloure:

 • Una narració clara i cronològica dels fets i circumstàncies que motiven la denúncia.

 • La identificació de l’administració o entitat del sector públic a què es referixen o afecten els fets denunciats.

 • La identificació de la persona o persones presumptament responsables dels fets denunciats o que hagen presumptament participat o col·laborat d’alguna manera en els mateixos.

 • Una explicació breu dels passos ja realitzats prèviament en relació amb els fets denunciats, com a procediments o recursos administratius tramitats, queixes interposades davant de les administracions, el Síndic de Greuges o altres o altres instàncies, expedients disciplinaris, etc.

 • Qualsevol altra informació que es considere que puga ser útil per al coneixement dels fets denunciats i els possibles responsables.

L’Agència és un òrgan de suport i col·laboració amb les autoritats judicials i el Ministeri Fiscal. La persona denunciant que haja presentat denúncia davant les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal o la policia judicial sobre els mateixos fets que motiven la seua denúncia davant de l’Agència, o tinga constància de l’existència d’investigacions judicials o policials sobre els mateixos, ha de comunicar-ho en el mateix moment de presentar la seua denúncia davant de l’Agència. A este efecte, l’escrit de denúncia ha d’incloure una declaració expressa i responsable del denunciant que sobre els mateixos fets no s’ha presentat denúncia davant les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal o la policia judicial, ni es té constància de l’existència d’investigacions judicials o policials sobre els mateixos. Si la denúncia davant les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal o la policia judicial tinguera lloc després de la presentació de la denúncia davant l’Agència, o es tinguera constància de l’existència d’investigacions judicials o policials sobre els mateixos fets després de l’esmentada presentació, la persona denunciant haurà de posar-ho de l’Agència immediatament.

Les denúncies manifestament falses que causen greus perjuís a la persona denunciada constituïxen infracció molt greu, conforme a l’article 18.III.d) de la Llei 11/2016, sancionable amb multa de 30.001 fins a 400.000 euros, d’acord amb l’article 19.3.b) de la mateixa Llei. Les sancions que s’imposen per la realització d’esta conducta infractora es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement general. No serà aplicable l’estatut de la persona denunciant establit en la llei quan la denúncia es formule i proporcione informació falsa, tergiversada o obtinguda de manera il·lícita. En eixos casos, l’Agència podrà, amb audiència prèvia reservada a la persona denunciant, arxivar sense més tràmit la denúncia, podent derivar-se responsabilitats disciplinàries o penals.

Es pot comunicar a l’Agència informació relativa a possibles actes de frau, corrupció o males pràctiques administratives que afecten els interessos generals o a la gestió dels fons públics, dels quals la persona informadora tinga un coneixement directe per la seua condició de càrrec o empleat públic, per la seua relació econòmica o professional amb les entitats del sector públic, o per la seua vinculació amb tercers implicats o afectats pels fets.

Àmbit material d’actuació de l’Agència

L’Agència pot actuar únicament respecte de les següents institucions, administracions i persones:

 • Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 • Entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i el seu sector públic.

 • Institucions estatutàries.

 • Universitats públiques valencianes i el seu sector públic.

 • Corporacions de dret públic, associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats públiques.

 • Perceptors de subvencions i ajudes públiques, contractistes, subcontractistes i concessionaris.
 • Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials

 • Qualsevol entitat, independentment de la seua tipologia o forma jurídica, que siga finançada majoritàriament per les administracions públiques o subjecta al seu domini efectiu.

L’Agència no té competència per a investigar denúncies sobre actes, matèries o àmbits que queden fora del seu àmbit material d’actuació o la comprovació del qual, verificació, inspecció o investigació corresponga legalment a les autoritats judicials o a altres entitats públiques. En este sentit, l’Agència no pot investigar les denúncies exclusivament tributàries, que es referix l’article 114 de la llei General Tributària, ni les denúncies de fets que pogueren constituir infracció de matèries competència de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (laboral, seguretat i salut laboral, seguretat social, ocupació, etc) , que afecten particulars. En el cas que l’Agència considere que no és competent per a tramitar la denúncia presentada, informarà d’esta circumstància a la persona denunciant, sense perjuí d’informar els fets denunciats davant les autoritats competents quan els mateixos pogueren ser constitutius de delicte.

L’Agència pot actuar únicament respecte de les següents institucions, administracions i persones: Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 • Entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana i el seu sector públic.

 • Institucions estatutàries.

 • Universitats públiques valencianes i el seu sector públic.

 • Corporacions de dret públic, associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats públiques.

 • Perceptors de subvencions i ajudes públiques, contractistes, subcontractistes i concessionaris.

 • Partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials.

 • Qualsevol entitat, independentment de la seua tipologia o forma jurídica, que estiga finançada majoritàriament per les administracions públiques o subjecta al seu domini efectiu.

Totes les denúncies presentades davant l’Agència són objecte d’anàlisi, a l’efecte de comprovar la seua versemblança i la competència de l’Agència per a investigar-les. La presentació d’una denúncia no implica per si mateixa l’inici d’actuacions d’investigació. En este sentit, la denúncia o comunicació de fets pot ser no admesa per falta de competència de l’Agència; arxivada; remesa al Ministeri Fiscal, en el cas que els fets denunciats siguen presumptament delictius; o determinar l’obertura d’actuacions d’investigació per part de l’Agència.

Les denúncies que són qualificades com versemblants motiven la decisió d’iniciar actuacions d’investigació dels fets comunicats. L’obertura d’expedient d’investigació s’inicia sempre d’ofici per resolució del director de l’Agència. Quan una investigació s’arxiva, l’Agència informa en tot cas a la persona denunciant perquè, si esta ho estima oportú, puga traslladar la informació a una altra autoritat. Si en el curs de les seues investigacions, o com a resultat de les mateixes, l’Agència constata l’existència d’indicis de delicte, ha de traslladar els fets a la Fiscalia o a l’autoritat judicial. L’Agència pot així mateix proposar l’aplicació de sancions disciplinàries i fer recomanacions de millora per a evitar els riscos de conductes impròpies.

L’Agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han estat objecte de les seues investigacions.

En el cas que l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d’uns fets que constituïxen al mateix temps l’objecte d’actuacions d’investigació de l’Agència, esta haurà d’interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposa, a més de proporcionar el suport necessari, sent un òrgan de suport i col·laboració amb l’autoritat judicial i el ministeri fiscal quan siga requerida. L’Agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua. Per això, si la persona denunciant ja ha denunciat el mateix fets ant les Forces de Seguretat, els tribunals o el Ministeri Fiscal, amb caràcter previ o simultani a la presentació de la seua denúncia davant de l’Agència, o ho realitza després de la mateixa, haurà de fer-ho constar o informar immediatament d’esta circumstància a l’Agència.