Protecció del denunciant

L’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau presta especial atenció a la protecció de les persones denunciants. Es considera persona denunciant, a aquests efectes, qualsevol persona física o jurídica que comunique fets que poden donar lloc a l’exigència de responsabilitats legals.No serà aplicable l’estatut de la persona denunciant es tracte d’una denúncia falsa o proporcione informació tergiversada u obtinguda de manera il·lícita, en aquest cas s’arxivarà amb audiència prèvia a la persona denunciant, amb les advertències legals pertinents per falsa denúncia.

L’Agència estableix procediments i canals confidencials per a la formulació de denúncies.

Sense necessitat de prèvia declaració o reconeixement, les persones denunciants de bona fe reben immediatament assessoria legal amb relació als fets denunciats i tenen garantida la confidencialitat de la seva identitat.

L’Agència Valenciana Antifrau vetla perquè aquestes persones no patesquen, durant la investigació ni després d’ella, cap tipus d’aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap tipus de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació.

En el cas de que l’Agència tinga coneixement que la persona denunciant ha estat objecte, directament o indirectament, d’actes d’intimidació o de represàlies per haver presentat una denúncia, pot exercir les accions correctores o de restabliment que considere, de les quals deixarà constància en la memòria anual. En particular, a instància de la persona denunciant, l’Agència pot instar l’òrgan competent el seu trasllat a un altre lloc, sempre que no implique perjudici al seu estatut personal i carrera professional o pot instar l’òrgan competent la concessió de permís per un temps determinat amb manteniment de les retribucions. Així mateix, el denunciant pot sol·licitar de l’Agència assessorament en els procediments que s’interposen contra ell amb motiu de la seua denúncia.

En cap cas la protecció derivada de l’aplicació de l’estatut de la persona denunciant l’eximirà de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets diferents dels que constituesquen l’objecte de la denúncia.

L’estatut de la persona denunciant s’enten sense perjudici de la regulació estatal. En tot cas, quan l’Agència denuncie davant de l’autoritat competent fets que puguen ser constitutius de delicte que hagen estat denunciats per persones que s’hagen acollit a aquest estatut deu indicar-ho expressament i posar-ho de manifest quan hi puga concórrer, al seu parer, l’existència de perill greu per a la persona, la llibertat o els béns del denunciant o el testimoni, el cònjuge o la persona a qui es trobe lligat per anàloga relació d’afectivitat o els ascendents, els descendents o els germans.