Formes de finalització del procediment d’investigació

Finalitzat el procediment d’investigació, la persona titular de la direcció de l’Agència podrà:

  • Emetre informes motivats sobre les conclusions de les investigacions, que seran traslladats a l’òrgan corresponent. L’esmentat òrgan, en el termini assenyalat en l’informe, deurà comunicar a l’Agència les mesures adoptades o, si s’escau, els motius que li impedeixen actuar d’acord amb les recomanacions formulades.
  • Realitzar recomanacions o requeriments, suggerint la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris amb la finalitat d’evitar disfuncions o millorar determinades pràctiques administratives, en els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.
  • Declarar l’arxiu de les actuacions, comunicant-ho a la persona denunciant.
  • Iniciar un procediment sancionador, d’acord amb el que disposa la Llei de creació de l’Agència.
  • Instar a l’òrgan competent l’obertura del corresponent procediment disciplinari o sancionador
  • Traslladar de manera immediata al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial les actuacions en cas d’existir indicis de conductes o fets presumiblement constitutius de delicte.
  • Remetre a la jurisdicció del Tribunal de Comptes en cas de possible responsabilitat comptable.
  • Presentar a la comissió parlamentària el corresponent informe, si la rellevància social o la importància dels fets que han motivat l’actuació de l’Agència així ho requereixen.