Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV
Resolució de conclusions

LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

La creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció es realitza a l’empara de l’article 49.1.1 de l’Estatut d’autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat valenciana en l’organització de les seues institucions d’autogovern.

Amb la seua creació la Generalitat compleix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les Nacions Unides  contra la corrupció, en l’article 6 de la qual s’estableix la necessitat de crear òrgans encarregats de previndre la corrupció en els distints Estats part.

Resolució de conclusions

MODIFICACIO DE LA LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana ha sigut modificada, puntualment, mitjançant la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, a fi de reforçar la seua independència de l’administració del Consell i la seua adscripció a les Corts.

Resolució de conclusions VERSIÓ CONSOLIDADA DE LA LLEI PUBLICADA EN EL BOE (text en castellà)
Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Reglament de 27 de juny de 2019 de funcionament i règim interior de l’Agència

Modificació puntual de 16 de desembre de 2021 del Reglament de funcionament i règim interior de l’Agencia

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les alegacions i les  aportacions realizadas en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre  l’impacte normatiu en matèria d`’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància i la adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe de resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Adenda a la memoria económica Addenda a la memòria económica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica al Dictamen Informe valoracion jurídica al Dictamen Informe emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolución presentación Reglamento a les Corts Resolución presentación Reglamento a les Corts Resolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Publicación en el DOGV Resolución del director por la que se aprueba el Reglamento Resolución por la que se aprueba el Reglamento Publicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Publicación en el DOGV Resolución modificación del Reglamento Publicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Publicación en el DOGV Resolución modificación del Reglamento Nota Lletrat Corts (2.07.2019)
Publicación en el DOGV Consolidación de las modificaciones del Reglamento Text consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)
 
Codi ètic i de conducta de l'AVAF

18.02.2022 – Codi ètic i de conducta de l’AVAF.

Res creació del registre d'obsequis de cortesia de l'AVAF

26.12.2022 – Resolució del director per la qual es crea i regula el registre d’obsequis de cortesia de l’AVAF.

Res designació Comité d'ètica de l'AVAF

08.09.2022 – Designació Comité d’ètica de l’AVAF.

Res designació Comité d'ètica de l'AVAF

07.03.2022 – Designació Comité d’ètica de l’AVAF.

Publicació en el DOGV de la Resolució per la qual es regulen les condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l'AVAF

16.03.2022 – Condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l’AVAF.

Publicació en el DOGV de la Resolució per la qual es regulen les condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l'AVAF

21.03.2022 – Circular 1/2022 sobre presentació de declaracions, sol·licituds i comunicacions i Bústia interna de denúncies.

 

Documents que integren l’expedient d’elaboració i aprovació del Codi ètic i de conducta

Memòria econòmica

07.02.2022 – Memòria econòmica.

Informe d'impacte de gènere

04.02.2022 – Informe d’impacte de gènere.

Acta de la mesa de negociació amb sindicats

03.02.2022 – Acta de la mesa de negociació amb sindicats.

Convocatòria taula negociació sindicats

28.01.2022 – Convocatòria mesa negociació sindicats.

Proposta Codi ètic i de conducta després d'al·legacions

28.01.2022 – Proposta Codi ètic i de conducta després d’al·legacions.

Contestació al·legacions Codi ètic i de conducta

24.01.2022 – Contestació al·legacions Codi ètic i de conducta.

Recomanacions llenguatge inclusiu del grup de treball d'igualtat

20.01.2022 – Recomanacions llenguatge inclusiu del grup de treball d’igualtat.

Informe jurídic sobre el text adaptat després d'al·legacions

28.12.2021 – Informe jurídic sobre el text adaptat després d’al·legacions.

Proposta Codi ètic i de conducta DAJ

27.12.2021 – Proposta Codi ètic i de conducta DAJ.

Resolució estimació al·legacions i text adaptat

18.10.2021 – Resolució estimació al·legacions i text adaptat.

Informe consulta prèvia

29.09.2021 – Informe primer tràmit audiència personal AVAF.

Resolució d'inici de tramitació del Codi ètic i de conducta

29.09.2021 – Resolució d’inici de tramitació del Codi ètic i de conducta.

Consulta prèvia al personal

15.07.2021 – Primer tràmit audiència personal AVAF.

Text inicial Codi ètic i de conducta AVAF

13.07.2021 – Text inicial Codi ètic i de conducta AVAF.

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament. [2018/4529] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018)

 
Resolució modificació del Registre d'Activitats de Tractament

10.05.2023 – Resolució núm. 508, per la qual es modifica el Registre d’Activitats de Tractament d’aquesta Agència

Resolució modificació del Registre d'Activitats de Tractament

14.03.2024 – Resolució núm. 287, per la qual es designa a la Unitat responsable d’accessibilitat (URA) de l’Agència.

Resolució modificació del Registre d'Activitats de Tractament

13.06.2023 – Resolució núm. 659, per la qual s’aprova el Sistema intern d’informació de l’Agència (SII-AVAF), de conformitat amb el que es preveu en la Llei 2/2023 (DOGV núm. 9627, 28.06.2023).

Resolució modificació del Registre d'Activitats de Tractament

29.05.2023 – Resolució núm. 504/2023, de 10 de maig, per la cual es crea el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació de la Comunitat Valenciana i s’en regula el funcionament (DOGV núm. 9601 de 23.05.2023)

Resolució modificació del Registre d'Activitats de Tractament29.05.2023 – Resolució núm. 601, per la qual es modifica el Registre d’Activitats de Tractament d’aquesta Agència.
Resolución Renovació Consejo de Participación

20.01.2023 – Resolució núm. 39, per la qual es renova la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (DOGV núm. 9523, 31.01.2023).

Resolución prevenció acoso

11.11.2022 – Resolució núm. 935, per la qual s’aprova l’aplicació provisional del Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral en l’Administració de la Generalitat a aquesta Agència.

Resolución Modificación Consejo de Participación

28.04.2022 – Resolució núm. 268, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 240, de 13.04.2022 y DOGV núm. 9327, 28.04.2022).

Proposta de modificació de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, a incorporar en l'Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

20.07.2021 – Proposta de modificació de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, a incorporar en l’Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

04.06.2021 – Escrit d’al·legacions en el tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de Decret pel qual es regula l’Estatut del Denunciant del Principat d’Astúries, que efectua l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF).

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

02.06.2021 Resolució 350/X, sobre suport al treball d’investigació de la corrupció i prevenció del frau de l’Agència Valenciana Antifrau, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la sessió de 27 de maig de 2021 (BOCV núm. 170, de 02.06.2021).

Proposta d'Esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

11.05.2021 – Proposta d’Esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Escrito-a-sindic-greuges

01.06.2021 Contestació a l’escrit de 21 de maig de 2021 del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts30.04.2021 – Informe sobre la recomendació i consideracions manifestades pel Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Contestación-s-greuges-queja02.03.2021 – Informe dirigit al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376.
Resolució Pla Normatiu 202130.12.2020 – Resolució núm. 671, de 30 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el Pla Anual Normatiu de l’Agència per a l’any 2021.
Resolució Registre Acords i Resolucions director o directora AVAF29.12.2020 – Resolució núm. 666, de 29 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea i regula el Registre d’Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l’Agència.(BOCV núm. 135, de 15 de gener de 2021 i DOGV núm. 8992, de 8 de gener de 2021).
 Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm.1 d'Elx de Protecció de Drets Fonamentals14.12.2020 – Sentència núm. 763/2020 del Jutjat contenciós administratiu núm 1 d’Elx, de Protecció de Drets Fonamentals.
Proposta d'Esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana02.11.2020 – Resolució núm. 494, per la qual se sol·licita l’adhesió d’aquesta Agència al conveni de col·laboració, subscrit en data 6 de juny de 2016, entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica.
Resolució modificació Consell de Participació23.10.2020 – Notes bàsiques en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
Resolució àmbit material de l'Agència05.10.2020 – Resolució núm. 424, per la que es concreta l’àmbit d’actuació material de l’Agència.
Resolució modificació Consell de Participació14.09.2020 – Resolució núm. 374, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 105, de 25.09.2020 i DOGV núm. 8908, 18.09.2020).
Informe Jurídic Aj. València10.09.2020 – Informe jurídic emés en relació amb la consulta realitzada per l’Ajuntament de València respecte d’una sol·licitud d’accés a la informació.
Resolució Politica de Privacitat08.07.2020 – Resolució núm. 262, per la que s’estableixen les bases per a la tramitació a seguir en la formulació de suggeriments i queixes d’esta Agència.
Resolució Politica de Firma Electrònica i Certificats23.06.2020 – Resolució núm. 225, per la que s’aprova la Política de Firma Electrònica i de certificats d’esta Agència (BOCV núm. 89, de 3.07.2020 i DOGV núm. 8850, 6.07.2020).
Resolució Politica de Privacitat15.06.2020 – Resolució núm. 203, per la qual s’aprova la política de privacitat de l’Agència.
Nota num 3

20.05.2020 – Nota núm. 3 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, efectuada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Guia tramitacio Convenis

08.05.2020 – Guia per a la tramitació de convenis en l’Agència.

Nota 2 Estat Alarma

05.05.2020 – Nota núm. 2 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Registre Activitats de Tractament

05.05.2020 – Resolució núm. 111, per la qual es crea el seu Registre d’Activitats de Tractament.

Nota 1 Estat Alarma

24.03.2020 – Nota núm. 1 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Justificant-remissió-i-proposta-esmenes-PL_FPV

10.03.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

11.03.2020 – Justificant de remissió a les Corts Valencianes de la proposta d’esmenes.

Resolució Seu Electrònica i Registre Electrònic

13.12.2019 – Resolució per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic d’aquesta agència i es regula el seu funcionament (BOCV núm. 51, de 30.12.2019 i DOGV núm. 8708, 31.12.2019).

Resolució Menció Honorífica

25.11.2019 – Resolució per la qual es crea i regula la concessió de la Menció honorífica Insígnia de Plata de l’Agència.

Proposta esmenes Llei Pressupostos 2020

30.10.2019 – Proposta a incorporar en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Proposta Llei Mesures 2020

30.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a incorporar en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.

Resolució composició Consell de Participació

15.10.2019 – Resolució pel qual es determina la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 31, de 25.10.2019 i DOGV núm, 8665, 28.10.19).

Valoració dictàmen CJC

28.05.2019 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics sobre les consideracions del Dictamen núm. 266/2019, de data 24 d’abril de 2019, del Consell Jurídic Consultiu al Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Informe jurídic Provisió llocs Agència

04.07.2019 – Informe sobre la forma de provisió de llocs de treball prevista en la proposta de Relació de Llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Informe Jurídic cobertura llocs GVA per Interins

18.04.2019 – Informe jurídic sobre la cobertura per personal funcionari interí de determinats llocs de treball, inclosos en la Relació de Llocs de treball de la Generalitat, la forma de provisió dels quals és la lliure designació, corresponents a secretàries d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat.

Informe regulació personal Agència

18.04.2019 – Informe sobre el marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Resolució creació Consell de Participació

12.02.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Participació i s’obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d’organitzacions cíviques (BOCV núm. 346, de 22.02.2019 i DOGV núm, 8492, de 22.02.2019).

Creació Consell de Direcció de l'Agència

07.01.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Direcció de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (BOCV núm. 339, de 28.01.2019).

Creació Bustia de Denúncies

25.04.2018 – Resolució per la qual es crea la Bústia de denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).

Alegaciones al Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/193717.03.2022 – Al·legacions de l’AVAF en el tràmit d’audiència i informació pública de l’Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937.
Projecte. Enfortiment de l'estratègia nacional de lluita contra el frau a Espanya02.03.2021 – Projecte. Enfortiment de l’estratègia nacional de lluita contra el frau a Espanya.
Alegaciones anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal01.03.2021 – Al·legacions de l’AVAF en el tràmit d’audiència i informació pública de l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal.
Alegaciones a la Consulta Pública sobre la Directiva 2019/193727.01.2021 – Al·legacions de l’AVAF a la consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció dels denunciants.
Documento resumen de la experiencia de la AVAF04.11.2020 – Document resum sobre l’experiència de l’AVAF en protecció de persones denunciants en els seus tres anys de funcionament.
Decálogo para la protección de las personas denunciantes y alertadoras30.06.2020 – Decàleg per a la protecció de les persones denunciants i alertadores, aprovat pel Consell de Participació de l’AVAF.
Síntesis sobre la Directiva (UE) 2019/193709.11.2019 – Síntesi sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo23.10.2019 – Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Normativa AVAF27.06.2019 – Normativa reguladora de l’AVAF en relació amb la protecció a persones denunciants.
Declaració de València23-24.05.2024 –Declaració Institucional de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau, Madrid.
Declaració de València19.04.2024 – Declaració de València de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de València16-17.10.2023 – Declaració Institucional de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau, Barcelona.
Declaració de Roma24.03.2023 – Declaració de Roma de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaración Institucional29-30.09.2022 – Declaració Institucional de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau. VII Congrés Internacional de Transparència.
17.06.2022 – Declaració de Barcelona de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
16.06.2022 – Raó de ser, estructura i composició de NEIWA. 7a reunió de NEIWA – Barcelona.
Declaració Institucional AVAF_Transposició Directiva_ 2019-193717.12.2021 – Declaració Institucional de l’AVAF sobre la Transposició de la Directiva (EU) 2019/1937.
Declaració de Dublín10.12.2021 – Declaració de Dublín de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de Vilnius EPAC 202102.12.2021 – Declaració de Vilnius 2021. 20a Conferència anual professional i Assemblea General EPAC/EACN.
Declaració Institucional REDOAF28-29.09.2021 – Declaració Institucional de la Xarxa d’Oficines i Agències Antifrau. VI Congrés Internacional de Transparència.
Declaració 17/09/2021 NEIWA17.09.2021 – Declaració final de crida de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA)
Declaració Institucional. Dia Mundial de la persona alertadora.26.06.2021 – Declaració Institucional de l’AVAF. Dia Mundial de la persona alertadora.
Declaració d'Utrecht de canals externs04.06.2021 – Declaració d’Utrecht de canals externs de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració d'Utrecht de canals interns04.06.2021 – Declaració d’Utrecht de canals interns de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de Bruselas14.12.2020 – Declaració de Bruseles de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de Roma26.06.2020 – Declaració de Roma de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de París16.12.2019 – Declaració de París de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
231222 Pla Anual Normatiu de l'AVAF per a 2024

22.12.2023 – Pla anual normatiu de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l’any 2024.

221226 Pla Anual Normatiu de l'AVAF per a 2023

26.12.2022 – Pla anual normatiu de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l’any 2023.

211230 Pla Anual Normatiu de l'AVAF per a 2022

30.12.2021 – Pla anual normatiu de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022.

201230 Pla Anual Normatiu de l'AVAF per a 2021

30.12.2020 – Pla anual normatiu de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l’any 2021.

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alfafara . Signat el 3 de juny de 2024.
  BOCV núm. 74/ 21.06.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Emperador . Signat el 23 de maig de 2024.
  BOCV núm. 74/ 21.06.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Rocafort . Signat el 21 de maig de 2024.
  BOCV núm. 74/ 21.06.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de San Miguel de Salinas . Signat el 10 de maig de 2024.
  BOCV núm. 74/ 21.06.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Beneixida . Signat el 9 d’abril de 2024.
  BOCV núm. 68/ 05.06.2024

 • Addenda al protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Diputació Provincial de Castelló . Signat el 27 de març de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat Espadà Millars . Signat el 21 de març de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Bellús . Signat el 4 de març de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Castelló . Signat el 28 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Almussafes . Signat el 26 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Algar de Palancia . Signat el 15 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià . Signat el 15 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 57 / 26.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i Moncada Servicis Urbans SAU . Signat el 14 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 55 / 19.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Museros . Signat el 6 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 55 / 19.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Bolbaite . Signat el 6 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 54 / 12.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Quesa . Signat el 1 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 55 / 19.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de El Campello . Signat l’1 de febrer de 2024.
  BOCV núm. 54 / 12.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Rafal . Signat el 31 de gener de 2024.
  BOCV núm. 54 / 12.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona . Signat el 30 de gener de 2024.
  BOCV núm. 53 / 05.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Villargordo del Cabriel . Signat el 29 de gener de 2024.
  BOCV núm. 53 / 05.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Vinalesa . Signat el 24 de gener de 2024.
  BOCV núm. 53 / 05.04.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Beniflà . Signat el 23 de gener de 2024.
  BOCV núm. 43 / 16.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Quart de les Valls . Signat el 23 de gener de 2024.
  BOCV núm. 43 / 16.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benirredrà . Signat el 17 de gener de 2024.
  BOCV núm. 43 / 16.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Requena . Signat el 11 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 39 / 02.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Cotes . Signat el 1 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 39 / 02.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Manises . Signat el 29 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 39 / 02.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benissa . Signat el 28 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 39 / 02.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Monforte del Cid . Signat el 28 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 39 / 02.02.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alfafar . Signat el 22 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 38 / 26.01.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat Intermunicipal del Alto Palancia . Signat el 21 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 38 / 26.01.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Faura . Signat el 13 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 38 / 26.01.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat de Les Valls . Signat el 13 de desembre de 2023.
  BOCV núm. 38 / 26.01.2024

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Mislata. Signat el 15 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 29 / 30.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sellent. Signat el 15 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 29 / 30.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer. Signat el 15 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 29 / 30.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Ontinyent. Signat el 13 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 29 / 30.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Enguera. Signat el 3 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 27 / 24.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics. Signat el 2 de novembre de 2023.
  BOCV núm. 27 / 24.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Associació Valenciana de Tècnics de Personal de l’Administració Local. Signat el 31 d’octubre de 2023.
  BOCV núm. 27 / 24.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament d’Almassora. Signat el 16 d’octubre de 2023.
  BOCV núm. 27 / 24.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Teulada. Signat el 29 de setembre de 2023.
  BOCV núm. 23 / 10.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament d’Agullent. Signat el 20 de setembre de 2023.
  BOCV núm. 23 / 10.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament d’Altura. Signat el 14 de setembre de 2023.
  BOCV núm. 23 / 10.11.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  el Consell Valencià de Cultura. Signat el 12 de setembre de 2023.
  BOCV núm. 13 / 29.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de l’Alcora. Signat el 7 de setembre de 2023.
  BOCV núm. 13 / 29.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Massalfassar. Signat el 31 d’agost de 2023.
  BOCV núm. 11 / 22.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Xert. Signat el 31 d’agost de 2023.
  BOCV núm. 11 / 22.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Betxí. Signat el 31 d’agost de 2023.
  BOCV núm. 11 / 22.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de la Vila Joiosa. Signat el 31 d’agost de 2023.
  BOCV núm. 11 / 22.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Picanya. Signat el 29 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 11 / 22.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Novelda. Signat el 5 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Ajuntament de Vallada. Signat el 24 de mayo de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i  l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. Signat el 13 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Signat el 17 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Montserrat. Signat el 11 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Santa Pola. Signat el 11 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de l’Alcúdia. Signat el 5 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat Vall de Pop. Signat el 5 de juliol de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Xaló. Signat el 30 de juny de 2023.
  BOCV núm. 10 / 20.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Bolulla. Signat el 30 de juny de 2023.
  BOCV núm. 9 / 15.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Consorci del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de gestió V4. Signat el 29 de juny de 2023.
  BOCV núm. 9 / 15.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alaquàs. Signat el 27 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Síndic de Greuges. Signat el 26 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València. Signat el 14 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Elda. Signat el 9 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat Intermunicipal d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent, per a l’Abastiment d’Aigües Potables i Altres Serveis. Signat el 9 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Crevillent. Signat el 14 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Xilxes. Signat el 8 de juny de 2023.
  BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Signat el 8 de juny de 2023.
  BOCV núm. 5 / 28.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Llocnou d’en Fenollet. Signat el 5 de juny de 2023.
  BOCV núm. 5 / 28.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Càrcer. Signat el 5 de juny de 2023.
  BOCV núm. 5 / 28.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Parcent. Signat el 2 de juny de 2023.
  BOCV núm. 5 / 28.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Aldaia. Signat el 31 de maig de 2023.
  BOCV núm. 4 / 26.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Signat el 30 de maig de 2023.
  BOCV núm. 4 / 26.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alcudia de Veo. Signat el 26 de maig de 2023.
  BOCV núm. 4 / 26.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Cerdà. Signat el 23 de maig de 2023.
  BOCV núm. 4 / 26.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament del Puig de Santa Maria. Signat el 22 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Mancomunitat de Municipis de la Costera-Canal. Signat el 22 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Godella. Signat el 22 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sueca. Signat el 22 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Eslida. Signat el 19 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Gata de Gorgos. Signat el 17 de maig de 2023.
  BOCV núm. 3 / 21.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Rafelguaraf. Signat el 16 de maig de 2023.
  BOCV núm. 2 / 14.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Diputació de Valencia. Signat el 15 de maig de 2023.
  BOCV núm. 2 / 14.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Llanera de Ranes. Signat el 9 de maig de 2023.
  BOCV núm. 2 / 14.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Buñol. Signat el 9 de maig de 2023.
  BOCV núm. 2 / 14.07.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sumacàrcer. Signat el 8 de maig de 2023.
  BOCV núm. 334 / 23.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament la Vall d’Uixó. Signat el 8 de maig de 2023.
  BOCV núm. 334 / 23.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament La Granja de la Costera. Signat el 5 de maig de 2023.
  BOCV núm. 333 / 16.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Tous. Signat el 5 de maig de 2023.
  BOCV núm. 333 / 16.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Aín. Signat el 4 de maig de 2023.
  BOCV núm. 333 / 16.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes. Signat el 3 de maig de 2023.
  BOCV núm. 333 / 16.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de L’Alfàs del Pi. Signat el 3 de maig de 2023.
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc. Signat el 3 de maig de 2023.
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Puçol. Signat el 2 de maig de 2023.
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Mutxamel. Signat el 2 de maig de 2023.
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de MelianaSignat el 28 d’abril de 2023.
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Protocolo de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’ Ajuntament de L’ Alcúdia de Crespins. Signat el 27 d’abril de 2023
  BOCV núm. 332 / 09.06.2023

 • Addenda de modificació del Protocol de col·laboració funcional entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Signat el 26 d’abril de 2023.
BOCV núm. 330 / 26.05.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències. Signat el 5 d’abril de 2023.
BOCV núm. 327 / 26.04.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Agència Valenciana de Protecció del Territori. Signat el 4 d’abril de 2023.
BOCV núm. 326 / 19.04.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Algemesí. Signat el 28 de febrer de 2023.
BOCV núm. 320 / 22.03.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alzira. Signat el 30 de gener de 2023.
BOCV núm. 313 / 22.02.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Dénia. Signat el 21 de desembre de 2022.
BOCV núm. 307 / 27.01.2023

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Benetússer. Signat el 16 de novembre de 2022.
Publicació DOCV La YesaBOCV núm. 295 / 30.11.2022

 • Declaració d’Intencions entre la Contraloría Departamental de la Vall del Cauca (República de Colòmbia) i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Regne d’Espanya). Signat el 26 d’octubre de 2022.
Publicació DOCV La YesaBOCV núm. 293 / 25.11.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i Serveis de Telecomunicacions i Certificació S.A.U. Signat el 25 d’octubre de 2022.
Publicació DOCV La YesaBOCV núm. 293 / 25.11.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de La Yesa. Signat el 21 de setembre de 2022.
Publicació DOCV La YesaBOCV núm. 279 / 07.10.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA). Signat el 12 de juliol de 2022.
BOCV núm. 268 / 22.07.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Signat el 30 de juny de 2022.
BOCV núm. 265 / 13.07.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Signat el 6 de juny de 2022.
BOCV 259-17 junio 2022-Protocol Ajuntament de Sant Vicent del RaspeigBOCV núm. 259 / 17.06.2022

 • Protocol de col·laboració funcional entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant. Signat el 24 de maig de 2022.
BOCV 255-3 junio 2022-Protocol Diputació Provincial d'AlacantBOCV núm. 255 / 03.06.2022

BOCV 232-11 marzo 2022-Protocol Ajuntament l'ElianaBOCV núm. 232 / 11.03.2022

BOCV 214-23 diciembre 2021-Protocolo diputación CastellónBOCV núm. 214 / 23.12.2021

BOCV Protocol AVAF-Aj. ValenciaBOCV núm. 210 / 3.12.2021

Alegaciones anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento CriminalBOCV núm. 80 / 27.05.2020

 • Addenda al conveni marc de col·laboració entre la Universitat CEU Cardenal Herrera i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Signat el 6 de març de 2024.

BOCV núm. 55 / 19.04.2024

 • Pròrroga del Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció. Signat el 10 d’octubre de 2023

BOCV núm. 23 / 10.11.2023

 • Pròrroga del Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Associació Tactical Whistleblower. Signat el 5 de juliol de 2023

BOCV núm. 8 / 13.09.2023

 • Conveni marc de cooperació educativa entre la Universitat de València y l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Signat el 19 de maig de 2023

Acceder al texto completo publicado en el BOCVBOCV núm. 2 / 14.07.2023

 • Acord de pròrroga del Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Barcelona per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar la eficàcia en el compliment dels objectius comuns. Signat el 20 de setembre de 2022
Accedir al text complet publicat en el BOCVBOCV núm. 280 / 14.10.2022

 • Acord de pròrroga del Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar la eficàcia en el compliment dels objectius comuns. Signat el 15 de juny de 2022
Accedir al text complet publicat en el BOCVBOCV núm. 263 / 06.07.2022

 • Conveni marc entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Observatori Ciutadà contra la Corrupció per a establir un canal permanent de comunicació i col·laboració per a millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interés comú. Signat el 7 de juny de 2022
Accedir al text complet publicat en el BOCVBOCV núm. 263 / 06.07.2022

 • Conveni Marc entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a la col·laboració cultural, educativa i científica. Signat el 24 de maig de 2022
Accedir al text complet publicat en el BOCVBOCV núm. 255 / 03.06.2022
 

Conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a la posada a la disposició de la totalitat d’aplicatius i eines que integren la plataforma SEDIPUALBA modificant el signat el 27 de desembre de 2022.. Signat el 21 de desembre de 2023
BOCV-Conv-AVAF-¿Hay Derecho?BOCV núm. 38 / 26.01.2024

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en matèria de formació permanet per a l’aprenentage al llarg de la vida i per al desenvolupament d’activitats formatives, d’investigació i culturals de foment i impuls de la cultura de la integritat i l’ètica pública. Signat el 13 de desembre de 2023
BOCV-Conv-AVAF-¿Hay Derecho?BOCV núm. 38 / 26.01.2024

Conveni de col·laboració entre el Ministeri Fiscal i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Signat el 19 de juny de 2023
BOCV-Conv-AVAF-¿Hay Derecho?BOCV núm. 2 / 14.07.2023

Conveni de col·laboració entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i el Col·legi Oficial de Secretaris i Secretàries, Interventors i Interventores i Tresorers i Tresoreres de l’Administració Local de la província d’Alacant (Cosital-Alacant) per al desenvolupament d’activitats formatives en matèria d’interès comú i d’actuacions preventives del frau i la corrupció. Signat el 25 de maig de 2023
BOCV-Conv-AVAF-¿Hay Derecho?BOCV núm. 2 / 14.07.2023
 

Conveni de col·laboració entre  l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Fundació ¿Hay Derecho?, per al desenvolupament d’activitats d’interés comú en relació amb la promoció d’una cultura d’integritat i ética pública i de protecció de la persona que denúncia frau o corrupció. Signat el 20 d’Abril de 2023
BOCV-Conv-AVAF-¿Hay Derecho?BOCV núm. 329 / 12.05.2023
Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, les Diputacions de València, Alacant i Castelló, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat de València, per a col·laborar en matèria d’integritat institucional en l’àmbit local de la Comunitat Valenciana. Signat el 23 de Març de 2023
BOCV-Conv-AVAF-IntegritatBOCV núm. 326 / 19.04.2023
Conveni entre la Diputació Provincial d’Albacete i l’Agència de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la comunitat valenciana per a la posada a la disposició de la totalitat d’aplicatius i ferramentes que integren la plataforma SEDIPUALBA. Signat el 27 de Decembre de 2022
BOCV-Conv-AVAF-Diputaciò Provincial de AlbaceteBOCV núm. 308 / 01.02.2023
Conveni de col·laboració entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya per a la consulta de la Titularitat Real de Societats Mercantils a través del Registre Mercantil. Signat el 7 de Març de 2022
BOCV-Conv-AVAF-Colegio de RegistradoresBOCV núm. 232 / 11.03.2022
Conveni de col·laboració entre la Universitat de València i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana per a desenvolupar el projecte «Activitats formatives per al bon govern i la ciutadania en el territori valencià».
Signat el 29 de Juny de 2020
Convenio de colaboración Universidad de Valencia-AVAFBOCV núm. 93 / 22.07.2020
Conveni de cooperació educativa entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat CEU Cardenal Herrera per a la realització de pràctiques formatives per estudiants universitaris.Signat el 10 de febrer de 2021
BOCV-Convenio-CEU-AVAFBOCV núm. 145 / 24.02.2021
Conveni de col·laboració entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Fundació Ciutadana Civio per al desenvolupament del projecte “SceMaps”.Signat el 9 d’abril de 2021
BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAFBOCV núm. 158 / 21.04.2021
Conveni de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la Universitat de Salamanca.Signat el 6 de setembre de 2021
BOCV-Conv-AVAF-USALBOCV núm. 202 / 08.11.2021
Oficio Pte Corts contestacion sd13177

29.11.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 783 de l’article 12 RCV, presentada el 2/11/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de l’expedient d’investigació 2021/G01_02/00008 – 1446249E.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

31.10.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 510 de l’article 12 RCV, presentada el 18/10/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de l’expedient del Pla d’igualtat.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

31.10.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 509 de l’article 12 RCV, presentada el 18/10/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients disciplinaris i de la mesura cautelar.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

02.05.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.750 de l’article 12 RCV, presentada el 29/03/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients de provisió per lliure designació dels llocs núm.3 (director/a d’Anàlisi i Investigació, convocatòria. 2/2020), núm. 5 (director/a Adjunta i d’Assumptes Jurídics, convocatòria 1/2018), núm. 2 (cap/a Àrea Administració, Recursos Humans i Gestió Administrativa, convocatòria 5/2021) núm. 4 (director/a de Prevenció, Formació i Documentació, convocatòria 6/2021) i núm. 2 (cap/a Àrea Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, convocatòria 1/2022).

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.183 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.182 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.181 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.180 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.179 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Oficio Pte Corts contestacion sd13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.178 de l’article 12 RCV, presentada el 12/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13177

07.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.177 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptadants i habilitats corresponents als annexos inclosos a l’ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Ofici Pte Corts sd 13183

06.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.183 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13182

06.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.182 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13181

06.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.181 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13180

06.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.180 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13179

06.02.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.179 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Ofici Pte Corts sd 13178

06.02.20232 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.178 de l’article 12 RCV, presentada el 03/01/2023 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2022.

Contestació ofici Pte Corts 13150

26.01.2023 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.150 de l’article 12 RCV, presentada el 19/10/2022 per una diputada del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana, de relació de tots els expedients complets d’investigació relatius a un expedient de denúncia de presumpte frau en cursos de formació.

Contestació ofici Pte Corts 13013

24.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 13.013 de l’article 12 RCV, presentada el 19/10/2022 per un diputat del Grup Parlamentari Popular, de relació dels expedients que han sigut tramitats, estan sent tramitats o tenen previst tramitar a la mercantil Comité Textil, SL., indicant l’objecte de cadascun d’ells.

Ofici Pte Corts 12860_Subv-VAL CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.860 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12859_ByC-VAL CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.859 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12858_Inf-Jur CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.858 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12857_CPN CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.857 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12856_C-m CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.856 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12855_C-no-M CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.855 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Ofici Pte Corts 12854_CF CSVRS

08.11.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.854 de l’article 12 RCV, presentada el 30/09/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2022 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptadants i habilitats corresponents als annexos inclosos a l’ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Ofici Pte Corts 12512_Subv CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.512 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2022.

Ofici Pte Corts 12511_C-m CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.511 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o subscrits, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2022 .

Ofici Pte Corts 12510_C-no-M CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.510 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o subscrits, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2022.

Ofici Pte Corts 12509_ByC CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.509 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2022.

Ofici Pte Corts 12508_CPN CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.508 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2022.

Ofici Pte Corts 12507_CF CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.507 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2022 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptadants i habilitats corresponents als annexos inclosos a lOrdre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Ofici Pte Corts 12506_Inf-Jur CSVRS

29.09.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 12.506 de l’article 12 RCV, presentada el 29/07/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualsevol activitat de l’Agència des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2022 .

Ofici Pte Corts 11795_C no M CSVRS

12.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.795 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

Ofici Pte Corts 11796_C m_CSVRS

06.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.796 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 11799_Subv CSVRS

03.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.799 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 11798_ByC CSVRS

03.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.798 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació deles àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 11797_CPN CSVRS

03.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.797 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 11794_CF CSVRS

03.05.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 11.794 de l’article 12 RCV, presentada el 12/04/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats corresponents als annexos inclosos en l’Ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Ofici Pte Corts 10710_C m_CSVRS

04.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.710 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 10714_Subv CSVRS

03.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.714 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 10713_ByC CSVRS

03.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.713 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació deles àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 10711_CPN CSVRS

03.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.711 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Ofici Pte Corts 10709_C no M CSVRS

03.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.709 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 10708_CF CSVRS

03.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.708 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre del 2021 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats corresponents als annexos inclosos en l’Ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Ofici Pte Corts 10712 CSVRS

02.02.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.712 de l’article 12 RCV, presentada el 3/01/2022 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

Contestació Pte Corts SD10169

21.01.2022 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.619 de l’article 12 RCV, presentada el 20/12/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Compromís, de còpia íntegra de documentació relativa a pagaments, contractes i justificants de pagament relatius a un programa de televisió..

211122 Ofici a Pte Corts sol·licitud 10443_Subv VAL_CSVRS

23.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.443 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

211122 Ofici a Pte Corts sol·licitud 10442_ByC VAL_CSVRS

23.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.442 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació deles àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

211122 Ofici a Pte Corts sol·licitud 10440_CPN VAL_CSVRS

23.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.440 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

211122 Ofici Pte Corts 10439_C m VAL_CSVRS

23.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.439 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

211122 Ofici Pte Corts 10438_C no M VAL_CSVRS

23.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.438 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

Ofici Pte Corts 10441 VAL CSVRS

17.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.441 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de Còpia dels informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre de 2021.

Ofici a Pte Corts sol·licitud 10.437_CF VAL_CSV

15.11.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 10.437 de l’article 12 RCV, presentada el 1/10/2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de setembre del 2021 i que es deriven de despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats corresponents als annexos inclosos en l’Ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

211014-ofici-pte-corts-sd-4529-val_CSVRS

14.10.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.529 de l’article 12 RCV, presentada el 12.02.2020 per un diputat del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de tots els expedients administratius en relació amb qualsevol nomenament, designació, contractes o relació de qualsevol altra naturalesa entre l’Agència i el Sr. Baltasar Garzón.

211004 oficio a pte corts sd 9685 val_CSVRS

05.10.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.685 de l’article 12 RCV, presentada el 26.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra de l’expedient en el qual han recaigut les resolucions per les quals el director de l’Agència ha ordenat a l’Ajuntament de Santa Pola la inscripció en el curs d’accés a l’Escala Tècnica de Policia Local de l’IVASPE dels funcionaris concernits.

211001 oficio a pte corts sd 9687 val_CSVRS

04.10.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.687 de l’article 12 RCV, presentada el 26.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de relació i còpia íntegra dels expedients d’investigació en curs relatius a actuacions administratives de l’Ajuntament de Santa Pola.

211001 ofici pte corts 9686 val_CSVRS

04.10.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.686 de l’article 12 RCV, presentada l’1.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra dels requeriments formulats per l’Agència a l’Ajuntament de Santa Pola des de la seua creació i fins a la data de resposta a aquesta iniciativa.

210831 Ofici Pte Corts 9504_CM CSVRS

31.08.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.504 de l’article 12 RCV, presentada l’1.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors autoritzats o celebrats, des de la creació de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021.

210831 Ofici Pte Corts 9502 CSVRS

31.08.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.502 de l’article 12 RCV, presentada l’1.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de remissió de documentació relativa a informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol activitats de l’Agència.

210824 Remisión Pte Corts SD 9669 CSVRS

24.08.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.669 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari VOX, de còpia íntegra de tots els expedients d’investigació incoats per l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que tinguen relació amb alguna de les mercantils Kriol Produccions, S.L., Canal Maestrat, S.L., Comunicacions dels Ports, S.A., i Mas Mut Produccions, S.L., incloent totes les actuacions practicades fins a la data de resposta d’aquesta iniciativa, incloent tota la documentació aportada per les referides mercantils en resposta a requeriments de l’òrgan inspector.

210726 ofici pte corts 9503_c no m val_CSVRS

29.07.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.503 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de relació i còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors autoritzats o celebrats, des de la creació de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021.

210726 ofici a pte corts sol·licitud 9500_byc val_CSVRS

29.07.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.500 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el componen, en particular, l’immobilitzat, impostos, comptabilitat, tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de pèrdues i guanys, des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021.

210726 ofici a pte corts sol·licitud 9499_subv val_CSVRS

27.07.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.499 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de tots els expedients administratius de totes les subvencions atorgades des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021.

210726 ofici a pte corts sol·licitud 9501_cpn val_CSVRS

27.07.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 9.501 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de tots els expedients autoritzats o celebrats en relació amb contractes negociats sense publicitat, des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny de 2021.

210726 ofici a pte corts sol·licitud 9505_cf val_CSVRS

27.07.2021 – Contestació a la sol·licitud de dpcumentació núm 9.505 de l’article 12 RCV, presentada el 01.07.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau des de l’1 de març de 2021 fins al 30 de juny del 2021 i que es deriven de les despeses corresponents a tots els subconceptes econòmics susceptibles de pagament per aquest mecanisme; així mateix còpia dels comptes justificatius formulats pels comptedants i habilitats corresponents als annexos inclosos en l’Ordre 2/2017, de 29 de març, i en aplicació de la normativa reguladora dels fons de caixa fixa.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

03.06.2021 –Trasllat de l’escrit de contestació de 31 de maig de 2021 de l’AVAF a l’informe de 21 de maig de 2021 del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa 2100376.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

02.06.2021 – Resolució 350/X, sobre suport al treball d’investigació de la corrupció i prevenció del frau de l’Agència Valenciana Antifraude, aprobada por el Pleno de las Corts Valencianes en la sesión de 27 de mayo de 2021 (BOCV núm. 170, de 02.06.2021).

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

18.05.2021 – Trasllat de l’informe de 30 d’abril de 2021 de l’AVAF en contestació a la recomanació del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

11.05.2021 – Proposta de dos esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, que s’addicionen a les onze presentades amb data 25 de febrer de 2012 (RE número 23.111).

1a_210506_2a_Contestacion_solicitud_doc_8349_VAL_FDORS

13.04.2021 y 06.05.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.349 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes menors de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8348_c_no_menores_VAL_FDORS_n1_i_n2

13.04.2021 y 06.05.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.348 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.328 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista, de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.327 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.326 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.325 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

07.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.353 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

06.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.352 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el composen.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

01.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.351 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels informes jurídics emesos i suscrits per l’AVAF.

210401 Ofici a Pte Corts sol·licitud 8347 FDORS

01.04.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.347 de l’article 12 RCV, presentada el 01.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra de totes les factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb càrrec a fons de les caixes fixes de l’Agència desde la seua creació fins al 28 de febrer de 2021.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

01.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.350 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra dels expedients administratius en relació amb contractes negociats sense publicitat de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

31.03.2021, 01.04.2021, 09.04.2021 y 26.04.2021 –Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.241 de l’article 12 RCV, presentada el 2.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra de tots els expedients administratius relatius als nomenaments per lliure designació de personal de l’AVAF.

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts_VAL22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Ofici-a-pte-corts-sol.licitud-psoe-sobre-orihuela-CSVRS10.03.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 7.946 de l’article 12 RCV, presentada el 10.02.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Ofici-a-pte-corts-sol.licitud-7908-GPP-FDORS02.03.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 7.908 de l’article 12 RCV, presentada el 03.02.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions26.02.2021 – Proposta d’onze esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (RE número 23.111).
Resolució de conclusions04.02.2021 – Escrit del director de l’AVAF dirigit al president de Corts en relació amb les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Resolució de conclusions25.01.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 6.827 de l’article 12 RCV, presentada el 23.12.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions06.08.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 5.500 de l’article 12 RCV, presentada el 10.07.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions29.05.2020 –  Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.693 de l’article 12 RCV, presentada el 20.03.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions11.03.2020 y 11.05.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (RE número 14.989).
Resolució de conclusions28.02.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.146 de l’article 12 RCV, presentada el 4.02.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra de l’expedient administratiu en relació amb l’arrendament de la seu de l’Agència.
Resolució de conclusions28.02.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.175 de l’article 12 RCV, presentada el 30.01.2020 per una diputada del Grup Parlamentari VOX de còpia íntegra de l’expedient administratiu en relació amb l’arrendament de la seu de l’Agència.
Resolució de conclusions21.10.2019 –  Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 1.546 de l’article 12 RCV, presentada el 10.09.2019 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions31.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2019 –  Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.
Resolució de conclusions31.10.2018 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2018 – Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.
Resolució de conclusions06.06.2018 – Observacions al Projecte de Llei, de la Generalitat, d’Inspecció General de Serveis i del Sistema d’Alertas per a la Prevenció de Males Pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
Resolució de conclusions31.10.2017 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2017 – Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.