Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV
Resolució de conclusions

LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU

La creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció es realitza a l’empara de l’article 49.1.1 de l’Estatut d’autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat valenciana en l’organització de les seues institucions d’autogovern.

Amb la seua creació la Generalitat compleix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les Nacions Unides  contra la corrupció, en l’article 6 de la qual s’estableix la necessitat de crear òrgans encarregats de previndre la corrupció en els distints Estats part.

Resolució de conclusions

MODIFICACIO DE LA LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana ha sigut modificada, puntualment, mitjançant la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, a fi de reforçar la seua independència de l’administració del Consell i la seua adscripció a les Corts.

Resolució de conclusions VERSIÓ CONSOLIDADA DE LA LLEI PUBLICADA EN EL BOE (text en castellà)
Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Estat actual del procediment:

Vigent

Reglament de 27 de Juny de 2019 de funcionament i règim interior de l’Agència

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les alegacions i les  aportacions realizadas en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre  l’impacte normatiu en matèria d`’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància i la adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe de resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Adenda a la memoria económica Addenda a la memòria económica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica al Dictamen Informe valoracion jurídica al Dictamen Informe emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolución presentación Reglamento a les Corts Resolución presentación Reglamento a les Corts Resolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Publicación en el DOGV Resolución del director por la que se aprueba el Reglamento Resolución por la que se aprueba el Reglamento Publicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Publicación en el DOGV Resolución modificación del Reglamento Publicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Publicación en el DOGV Resolución modificación del Reglamento Nota Lletrat Corts (2.07.2019)
Publicación en el DOGV Consolidación de las modificaciones del Reglamento Text consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament. [2018/4529] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018)

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

04.06.2021 – Escrit d’al·legacions en el tràmit d’audiència i informació pública del Projecte de Decret pel qual es regula l’Estatut del Denunciant del Principat d’Astúries, que efectua l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF).

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

02.06.2021 Resolució 350/X, sobre suport al treball d’investigació de la corrupció i prevenció del frau de l’Agència Valenciana Antifrau, aprovada pel Ple de les Corts Valencianes en la sessió de 27 de maig de 2021 (BOCV núm. 170, de 02.06.2021).

Escrito-a-sindic-greuges

01.06.2021 Contestació a l’escrit de 21 de maigde 2021 del Síndic de Greuges, en relació con la queixa núm. 2100376.

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts30.04.2021 – Informe sobre la recomendació i consideracions manifestades pel Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Contestación-s-greuges-queja02.03.2021 – Informe dirigit al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376.
Resolució Pla Normatiu 202130.12.2020 – Resolució núm. 671, de 30 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el Pla Anual Normatiu de l’Agència per a l’any 2021.
Resolució Registre Acords i Resolucions director o directora AVAF29.12.2020 – Resolució núm. 666, de 29 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea i regula el Registre d’Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l’Agència.(BOCV núm. 135, de 15 de gener de 2021 i DOGV núm. 8992, de 8 de gener de 2021).
 Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm.1 d'Elx de Protecció de Drets Fonamentals14.12.2020 – Sentència núm. 763/2020 del Jutjat contenciós administratiu núm 1 d’Elx, de Protecció de Drets Fonamentals.
Sol·licitud adhesió Conveni PMSBAE02.11.2020 – Resolució núm. 494, per la qual se sol·licita l’adhesió d’aquesta Agència al conveni de col·laboració, subscrit en data 6 de juny de 2016, entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica.
Resolució modificació Consell de Participació23.10.2020 – Notes bàsiques en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
Resolució àmbit material de l'Agència05.10.2020 – Resolució núm. 424, per la que es concreta l’àmbit d’actuació material de l’Agència.
Resolució modificació Consell de Participació14.09.2020 – Resolució núm. 374, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 105, de 25.09.2020 i DOGV núm. 8908, 18.09.2020).
Informe Jurídic Aj. València10.09.2020 – Informe jurídic emés en relació amb la consulta realitzada per l’Ajuntament de València respecte d’una sol·licitud d’accés a la informació.
Resolució Politica de Privacitat08.07.2020 – Resolució núm. 262, per la que s’estableixen les bases per a la tramitació a seguir en la formulació de suggeriments i queixes d’esta Agència.
Resolució Politica de Firma Electrònica i Certificats23.06.2020 – Resolució núm. 225, per la que s’aprova la Política de Firma Electrònica i de certificats d’esta Agència (BOCV núm. 89, de 3.07.2020 i DOGV núm. 8850, 6.07.2020).
Resolució Politica de Privacitat15.06.2020 – Resolució núm. 203, per la qual s’aprova la política de privacitat de l’Agència.
Nota num 3

20.05.2020 – Nota núm. 3 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, efectuada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Guia tramitacio Convenis

08.05.2020 – Guia per a la tramitació de convenis en l’Agència.

Nota 2 Estat Alarma

05.05.2020 – Nota núm. 2 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Registre Activitats de Tractament

05.05.2020 – Resolució núm. 111, per la qual es crea el seu Registre d’Activitats de Tractament.

Nota 1 Estat Alarma

24.03.2020 – Nota núm. 1 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Justificant-remissió-i-proposta-esmenes-PL_FPV

10.03.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

11.03.2020 – Justificant de remissió a les Corts Valencianes de la proposta d’esmenes.

Resolució Seu Electrònica i Registre Electrònic

13.12.2019 – Resolució per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic d’aquesta agència i es regula el seu funcionament (BOCV núm. 51, de 30.12.2019 i DOGV núm. 8708, 31.12.2019).

Resolució Menció Honorífica

25.11.2019 – Resolució per la qual es crea i regula la concessió de la Menció honorífica Insígnia de Plata de l’Agència.

Proposta esmenes Llei Pressupostos 2020

30.10.2019 – Proposta a incorporar en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Proposta Llei Mesures 2020

30.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a incorporar en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.

Resolució composició Consell de Participació

15.10.2019 – Resolució pel qual es determina la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 31, de 25.10.2019 i DOGV núm, 8665, 28.10.19).

Valoració dictàmen CJC

28.05.2019 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics sobre les consideracions del Dictamen núm. 266/2019, de data 24 d’abril de 2019, del Consell Jurídic Consultiu al Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Informe jurídic Provisió llocs Agència

04.07.2019 – Informe sobre la forma de provisió de llocs de treball prevista en la proposta de Relació de Llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Informe Jurídic cobertura llocs GVA per Interins

18.04.2019 – Informe jurídic sobre la cobertura per personal funcionari interí de determinats llocs de treball, inclosos en la Relació de Llocs de treball de la Generalitat, la forma de provisió dels quals és la lliure designació, corresponents a secretàries d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat.

Informe regulació personal Agència

18.04.2019 – Informe sobre el marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Resolució creació Consell de Participació

12.02.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Participació i s’obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d’organitzacions cíviques (BOCV núm. 346, de 22.02.2019 i DOGV núm, 8492, de 22.02.2019).

Creació Consell de Direcció de l'Agència

07.01.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Direcció de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (BOCV núm. 339, de 28.01.2019).

Creació Bustia de Denúncies

25.04.2018 – Resolució per la qual es crea la Bústia de denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).

Alegaciones anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal26.06.2021 – Declaració Institucional. Dia Mundial de la persona alertadora
Alegaciones anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal01.03.2021 – Al·legacions de l’AVAF en el tràmit d’audiència i informació pública de l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal.
Alegaciones a la Consulta Pública sobre la Directiva 2019/193727.01.2021 – Al·legacions de l’AVAF a la consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció dels denunciants.
Declaración de Bruselas14.12.2020 – Declaració de Bruseles de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Documento resumen de la experiencia de la AVAF04.11.2020 – Document resum sobre l’experiència de l’AVAF en protecció de persones denunciants en els seus tres anys de funcionament.
Decálogo para la protección de las personas denunciantes y alertadoras30.06.2020 – Decàleg per a la protecció de les persones denunciants i alertadores, aprovat pel Consell de Participació de l’AVAF.
Declaración de Roma26.06.2020 – Declaració de Roma de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaración de París16.12.2019 – Declaració de París de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Síntesis sobre la Directiva (UE) 2019/193709.11.2019 – Síntesi sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo23.10.2019 – Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Normativa AVAF27.06.2019 – Normativa reguladora de l’AVAF en relació amb la protecció a persones denunciants.

⇒ Aquest document es troba en procés de redacció.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

03.06.2021 –Trasllat de l’escrit de contestació de 31 de maig de 2021 de l’AVAF a l’informe de 21 de maig de 2021 del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa 2100376.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

02.06.2021 – Resolució 350/X, sobre suport al treball d’investigació de la corrupció i prevenció del frau de l’Agència Valenciana Antifraude, aprobada por el Pleno de las Corts Valencianes en la sesión de 27 de mayo de 2021 (BOCV núm. 170, de 02.06.2021).

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

18.05.2021 – Trasllat de l’informe de 30 d’abril de 2021 de l’AVAF en contestació a la recomanació del Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

11.05.2021 – Proposta de dos esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, que s’addicionen a les onze presentades amb data 25 de febrer de 2012 (RE número 23.111).

Resolucion-350-X-apoyo-AVAF

13.04.2021 y 06.05.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.349 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8348_c_no_menores_VAL_FDORS_n1_i_n2

13.04.2021 y 06.05.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.348 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra dels expedients administratius dels contractes no menors de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.328 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista, de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.327 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.326 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

13.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.325 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

07.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.353 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels expedients administratius de totes les subvencions atorgades per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

06.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.352 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia del balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees que el composen.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

01.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.351 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular, de còpia íntegra dels informes jurídics emesos i suscrits per l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

01.04.2021  – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.350 de l’article 12 RCV, presentada el 10.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra dels expedients administratius en relació amb contractes negociats sense publicitat de l’AVAF.

Ofici_a_Pte_Corts_sol_8328_i_doc_Anexa_FDORS

31.03.2021, 01.04.2021, 09.04.2021 y 26.04.2021 –Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 8.241 de l’article 12 RCV, presentada el 2.03.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra de tots els expedients administratius relatius als nomenaments per lliure designació de personal de l’AVAF.

Resolució de conclusions22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Resolució de conclusions10.03.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 7.946 de l’article 12 RCV, presentada el 10.02.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Socialista de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions02.03.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 7.908 de l’article 12 RCV, presentada el 03.02.2021 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions26.02.2021 – Proposta d’onze esmenes a la Proposició de la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (RE número 23.111).
Resolució de conclusions04.02.2021 – Escrit del director de l’AVAF dirigit al president de Corts en relació amb les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Resolució de conclusions25.01.2021 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 6.827 de l’article 12 RCV, presentada el 23.12.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions06.08.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 5.500 de l’article 12 RCV, presentada el 10.07.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions29.05.2020 –  Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.693 de l’article 12 RCV, presentada el 20.03.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions11.03.2020 y 11.05.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana (RE número 14.989).
Resolució de conclusions28.02.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.146 de l’article 12 RCV, presentada el 4.02.2020 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra de l’expedient administratiu en relació amb l’arrendament de la seu de l’Agència.
Resolució de conclusions28.02.2020 – Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 4.175 de l’article 12 RCV, presentada el 30.01.2020 per una diputada del Grup Parlamentari VOX de còpia íntegra de l’expedient administratiu en relació amb l’arrendament de la seu de l’Agència.
Resolució de conclusions21.10.2019 –  Contestació a la sol·licitud de documentació núm. 1.546 de l’article 12 RCV, presentada el 10.09.2019 per una diputada del Grup Parlamentari Popular de còpia íntegra d’un expedient d’investigació incoat per l’AVAF.
Resolució de conclusions31.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2019 –  Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.
Resolució de conclusions31.10.2018 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2018 – Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019.
Resolució de conclusions06.06.2018 – Observacions al Projecte de Llei, de la Generalitat, d’Inspecció General de Serveis i del Sistema d’Alertas per a la Prevenció de Males Pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
Resolució de conclusions31.10.2017 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència a incorporar en el pròxim Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.
Resolució de conclusions31.10.2017 – Proposta de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.