Bústia Interna

SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ DE L’AVAF  (SII-AVAF)

El Sistema intern d’informació de l’Agència (SII-AVAF) respon al mandat recollit en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, d’establir canals interns, un responsable del sistema i un procediment a seguir per a la presentació de informació sobre actes o conductes constitutius de possibles infracccions penals o administratives, greus o molt greus, en el context laboral. El SII-AVAF garanteix la confidencialitat de la persona que denuncia o informa, si decideix identificar-se. Així mateix, la informació es pot presentar també de manera anònima.

Regulació:

 Les informacions que es presenten han de versar sobre accions o omissions relacionades amb el funcionament de l’AVAF que puguen ser constitutives d’infraccions penals o administratives, greus o molt greus.

Són persones informants o denunciants:

a) Les persones que tinguin la condició d’empleats públics de l’ AVAF.

b) Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de l’AVAF.

c) Les persones que informin en el marc d’una relació laboral, funcionarial o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació amb independència que percebessin o no una remuneració.

d) Les persones la relació de les quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de provisió de llocs de treball.

El SII-AVAF s’inspira i compleix amb els principis generals continguts i desenvolupats en el Codi ètic i de conducta de l’Agència.

 1. Resolució núm. 82/2022, de 10 de febrer, del director de l’Agència, per la qual s’aprova el Codi ètic i de conducta de la mateixa (DOGV núm. 9281, de 18.02.2022).

El SII-AVAF garantirà la confidencialitat de totes les actuacions que es duguen a terme al llarg del procediment de gestió de la informació des de la recepció fins a la terminació d’aquest.

De conformitat amb l’article 25.3 de la Llei 2/2023, quan la comunicació es reba per un canal que no siga el competent o per alguna persona que no siga la responsable del seu tractament, aquesta no podrà revelar cap informació que pogués permetre identificar la persona informant o la persona afectada, havent de remetre aquesta comunicació,  a la màxima brevetat i sense cap alteració, a la persona Responsable del Sistema.

Es designa com a Responsable del SII-AVAF la persona de l’Agència que va ser elegida mitjançant votació, d’entre i pel personal de la mateixa, com a membre del Comitè d’ ètica.

a) Recepció de la informació. 

Rebuda una informació, es procedirà al seu registre, assignant-li un codi d’ identificació alfanumèrica, i s‘acusarà rebut dins dels 7 dies naturals següents.

No procedirà realitzar el justificant de recepció ni la comunicació d’ inadmissió quan:

 1. es tracti d’ informació manifestament repetitives, abusives, injustificades o inintel·ligibles.
 2. s’ apreciï abús de dret o mala fe.

Queda prohibit formular comunicacions amb una finalitat diferent de la que preveu la Resolució d’aprovació del SII-AVAF o que vulneren els drets fonamentals a l’honor, la imatge i la intimitat personal i familiar o que siguen contràries a la dignitat de la persona, cas en el qual podran ser objecte de les responsabilitats legals que procedeixen.

b) Valoració. 

Es valorarà per la persona Responsable del SII la competència, la versemblança de la informació presentada i la suficiència de les evidències aportades.

En els casos en què la comunicació aportada presente alguna manca d’informació, es podrà efectuar un requeriment.

Quan de la informació presentada se’n deriven indicis de conductes o fets presumiblement constitutius de delicte, es traslladarà de forma immediata al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial.

Procedirà la inadmissió i no es comprovarà la informació aportada, en els supòsits següents:

a) En el cas que no es refereix a accions o omissions que es troben dins l’àmbit objectiu i/o no guarden relació amb l’activitat i funcionament de l’AVAF.

b) En el cas que la comunicació es presente per persones no incloses en l’ àmbit subjectiu.

c) Quan manque de fonament, versemblança o contingut essencial, siga notòriament falsa, fundada únicament en opinions o estiga formulada de forma vaga o excessivament genèrica.

d) Quan siga manifestament repetitiva, llevat que s’aprecie noves circumstàncies de fet o de dret que justifiquen una nova valoració.

e) Quan tinga un caràcter abusiu o injustificat.

f) Quan estiga sent investigada per l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, Fiscalia Europea o la policia judicial.

g) Quan d’alguna altra manera incompleixen les condicions fixades en la Resolució d’aprovació del SII-AVAF.

c) Comprovació dels fets comunicats. 

Es comprovaran aquelles comunicacions o informacions que continguen una descripció suficient que permeta identificar el fet o la conducta i que es refereixen a actuacions o al funcionament intern de l’AVAF.

Comprendrà totes aquelles actuacions encaminades a comprovar la certesa dels fets relatats. Aquesta comprovació es realitzarà per la persona Responsable del SII, sense perjudici que, en funció dels fets comunicats, es puga requerir la col·laboració d’altres persones o unitats administratives de l’AVAF, els quals en qualsevol cas hauran de guardar deure de sigil i confidencialitat.

La persona afectada per la informació té dret que se l’informe de les accions o omissions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment. Aquesta comunicació tindrà lloc en el temps i forma que es consideri adient per garantir el bon fi de la recerca.

En cap cas es comunicarà a les persones afectades la identitat de la persona informant ni es donarà accés a la comunicació o denúncia.

Durant tot el procediment s’actuarà amb especial sensibilitat a la presumpció d’innocència i a l’ honor de les persones afectades.

d) Acabament.

En el termini màxim no superior a 3 mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació, llevat de casos d’ especial complexitat que requereixen una ampliació del termini, cas en el qual es pot estendre fins a un màxim d’ altres 3 mesos addicionals.

El procediment finalitzarà amb l’emissió d’un informe per la persona Responsable del SII, que elevarà a la persona titular de la Direcció de l’AVAF i/o la remissió a l’òrgan competent.

En cas d’ informació notòriament falsa, tergiversada o obtinguda de manera il·lícita, s’exigiran les responsabilitats legals que procedeixin.

a) Drets de les persones usuàries de la Bústia:

 1. Dret a la confidencialitat de les comunicacions, informacions i denúncies que proporcionen, així com a mantenir el seu anonimat si així ho desitgen.
 1. La persona Responsable protegirà en els seus drets les persones que facen ús d’aquesta bústies, sense que amb motiu de la seua comunicació es puguen derivar conseqüències lesives per a la seua esfera personal o professional, llevat que les comunicacions es realitzen amb ple coneixement de la seua falsedat o faltant de manera temerària a la veritat.
 2. Les comunicacions, informacions i denúncies en cap cas comporten l’inici d’un procediment administratiu, ni tampoc produeixen l’efecte de presentació en el Registre d’entrada de l’Agència. Tampoc la seua presentació genera la condició de persona interessada en un procediment administratiu.
 3. Les comunicacions no són constitutives de l’exercici del dret de petició, ni comporten la formulació d’un recurs administratiu, ni l’exercici de qualsevol acció o reclamació a què puguen tindre dret les persones que les formulen.
 4. A exercir els drets que li confereix la legislació de protecció de dades de caràcter personal i tindrà dret a conèixer l’estat de la tramitació de la seva denúncia i els resultats de les actuacions.

b) Obligacions de les persones usuàries de la Bústio:

 1. Han de tenir indicis raonables o suficients sobre la certesa de la informació que comuniquen, no podent formular-se comunicacions genèriques, de mala fe o amb abús de dret.
 1. Estan obligades a descriure de la manera més detallada possible els fets o conductes que comuniquen i han de proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació descrita i, si s’escau, els indicis objectius per obtenir les proves.
 1. Són responsables de la conservació, amb les degudes precaucions de seguretat, del codi alfanumèric que identifica la seua comunicació i del seu ús als sols efectes de mantenir la relació amb la persona Responsable i d’afegir informació rellevant.
 2. Si es vulneren el principi de bona fe o amb abús de dret pot incórrer en responsabilitat civil, penal o administrativa.

La Bústia interna de denúncies Llei 2/2023 permet l’anonimat i garanteix la confidencialitat i seguretat de les comunicacions.

Aquesta Bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la identitat de l’informant. Les persones poden facilitar les seues dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Hi ha dues opcions per realitzar la comunicació de manera anònima:

 1. Utilitzant el seu navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’ adreça IP des de la qual es realitza la comunicació, la qual pot ser requerida a l’Agència per les autoritats competents.
 2. Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l’adreça IP, que pot identificar la persona que navega per Internet), utilitzant una xarxa d’anonimització. L’eina més utilitzada és la xarxa TOR. La forma més senzilla d’utilitzar aquesta xarxa és descarregar i instal·lar el navegador Tor Browser, que es pot obtenir des de la pàgina: https://www.torproject.org/download/download-easy.html.es.

L’ anàlisi de les eines usades per altres entitats dedicades a la denúncia ciutadana i experts en aquests temes, aconsellen facilitar aquesta opció d’ anonimat per preservar la integritat de qui informa, que sovint pot estar en situació de vulnerabilitat.

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a Internet. En connectar-se a Internet amb TOR, la connexió passa a través d’una sèrie de túnels xifrats abans de ser encaminada fins al seu destí el que dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta a la Bústia interna de denúncies Llei 2/2023 està protegida.

L’ús de la xarxa TOR per accedir a la bústies és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l’ anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. No obstant això, cal recordar que qui informa ha de preservar, també, l’anonimat en el moment de l’emissió.

En moltes administracions públiques i xarxes corporatives en general, els administradors d’aquestes xarxes impedeixen l’accés a la pàgina de descàrrega de TOR o filtren el trànsit dirigit a ella. Per això, per utilitzar aquest programari pot ser necessari fer-ho des d’ un ordinador d’ús personal.

Conforme disposa l’article 5.2 d) de la Llei 2/2023, a més de la Bústia interna de denúncies Llei 2/2023, s’integren en el SII-AVAF: 

Bústia interna de denúncies del Codi ètic i de conducta – Incompliments o consultes Codi ètic i de conducta.

 1. Resolució núm. 82/2022, de 10 de febrer, del director de l’Agència, per la qual s’aprova el Codi ètic i de conducta de l’AVAF.
 2. Resolució núm. 193/2022, de 16 de març, del director de l’Agència, per la qual es regulen les condicions de funcionament d’aquesta Bústies intern de denúncies.

L’ accés a aquest canal correspon únicament al personal de l’AVAF.

Canal d’ entrada de les sol.licituds de resolució de les situacions conflictives o denúncies d’ assetjament laboral

 1. Resolució núm. 935/2022, d’11 de novembre, del director de l’Agència, per la qual s’aprova l’aplicació provisional del protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral en l’administració de la Generalitat a aquesta Agència.

L’accés a aquest canal correspon únicament al personal de l’AVAF