Garanties procedimentals

En els casos en què s’exigisca el manteniment de secret en benefici de la inspecció, la comunicació i el tràmit d’audiència podran ser diferits. La persona afectada pot formular al·legacions i aportar els documents que considerie oportuns, els quals s’incorporaran a l’expedient.

Quan les investigacions de l’Agència afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats públics o privats, s’informarà a la persona responsable de la institució, òrgan o ens del qual depenguen o en què presten serveis, excepte en aquells casos que exigisquen el manteniment de secret en benefici de la investigació, en els quals es diferirà aquesta comunicació.