Gestió econòmica i financera

En compliment d’allò establert en l’art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l’Agència.

 
  • Els fons de l’Agència estan depositats en un únic compte corrents de l’entitat financera CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619, domicili a València (46002) Cl Pintor Sorolla, 2-4 (Oficina gestora 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA).
 
  • La provisió de fons de caixa fixa de la Unitat de Gestió econòmica està depositada en un únic compte corrent de l’entitat financera CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619, domicili a València (46002) Cl Pintor Sorolla, 2-4 (Oficina gestora 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA).
 
  • Comptes corrents titularitat : Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupciò de la Comunitat Valenciana (CIF: Q4601431B)

Exercici 2022

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiu

Movimients Extrapressupostaris

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

MovimentsCompte operatiu

Movimients Extrapressupostaris

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 2290

  

Movimients Ingressos

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

  

Movimients Pagaments

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

Saldos mensuals acumulats  

Exercici 2021

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiu

Movimentos Extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Movimients Ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Movimients Pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats  

Exercici 2020

Moviments i saldos bancaris

MovimentosCompte operatiu

Movimentos Extrapressuostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats  


Exercici 2018

Moviments i saldos bancaris primer trimestre

Moviments
Comtpe operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
 Compte de caixa fijaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de març de 2018 

Exercici 2017

Moviments i saldos bancaris

Moviments
Compte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
 Comtpe de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
 

Exercici 2023

Pressupost definitiu:

Publicació BOCV Pressupost 2023 (BOCV 310/X de data 09.02.2023)

Resum general de despeses per entitats dependents d’institucions de la Generalitat

Distribució econòmica per programes de despesa

Quadre de finançament d’entitats dependents d’institucions de la Generalitat 

FP1 Resum de recursos financers 

FP2 Desagregació per capítols de despesa 

FP3 Detall d’ingressos afectes a programes 

FP4 Memòria d’actuacions 

FP6 Annex d’inversions reals previstes 

FP7 Detall de transferències i subvencions 

FP7 Detall de transferències i subvencions – Annex

Execució pressupostària:

– 1r. trimestre

Execució a 31/03/2023 pressupost de despeses i pressupost d’ingressos
Execució a 31/03/2023 dades obertes i comparativa 2022 

Exercici 2022

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària:

– 1r. trimestre

Execució a 31/03/2022 pressupost de despeses
Execució a 31/03/2022 pressupost d’ingressos
Execució a 31/03/2022 dades obertes i comparativa 2021 

– 2n. trimestre

Execució a 30/06/2022 pressupost de despeses
Execució a 30/06/2022 pressupost d’ingressos
Execució a 30/06/2022 dades obertes i comparativa 2021 

– 3er. trimestre

Execució a 30/09/2022 pressupost de despesesGastosGastos
Execució a 30/09/2022 pressupost d’ingressosIngresosIngresos
Execució a 30/09/2022 dades obertes i comparativa 2021 Ejecución Presupuestaria

– 4rt. trimestre

Execució a 31/12/2022 pressupost de despesesGastosGastos
Execució a 31/12/2022 pressupost d’ingressosIngresosIngresos
Execució a 31/12/2022 dades obertes i comparativa 2021 Ejecución Presupuestaria

Exercici 2021

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària:

– 1r. trimestre

– 2n. trimestre

Execució a 30/06/2021 pressupost de despeses

Execució a 30/06/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 30/06/2021 dades obertes i comparativa 2020

– 3r. trimestre

Execució a 30/09/2021 pressupost de despeses

Execució a 30/09/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 30/09/2021 dades obertes i comparativa 2020

– 4t. trimestre

Execució a 31/12/2021 pressupost de despeses

Execució a 31/12/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 31/12/2021 dades obertes i comparativa 2020

Exercici 2020

Projecte pressupostari 2020

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària

– 1er. trimestre

– 2n trimestre

– 3r trimestre

– 4t trimestre

    Comptes Anuals

Resolució del director de l’Agència per la qual s’aproven els Comptes Anuals de l’exercici 2020

Resolució complementària a la Resolució del director número 451, de 17 de juny de 2021, per la qual s’aproven els Comptes Anuals de l’exercici 2020

Inventari:

Inventari General de Bens AVAF

Exercici 2019

 Projecte pressupostari 2019

 Llei Pressupostos 2019 BOCV

 Llei Pressupostos 2019 GVA

 Execució pressupostària

 Comptes anuals (traducció al valencià no disponible)

Inventari:

Inventari General de Bens AVAF

Exercici 2018

> Projecte pressupostari 2018

> Llei Pressupostos GVA 2018 (article 2.7)

> Execució pressupostària

Comptes anuals (traducció al valencià en tràmit)

Exercici 2017

> Acord pressupost 2017 (DOCV)

> Execució pressupostària

> Comptes anuals

 

     PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS(*)

Exercici

Trimestre

Ràtio d’operacions pagades

Ràtio d’operacions pendents pagament

Import d’operacions pagades

Import d’operacions pendents de pagament

Període mitjà de pagament trimestral

2023

1T

25,97

16,78

105.924,91

2.086,00

25,79

2022

4T

20,10

4,22

150.833,04

15.420,43

18,63

2022

3T

16,52

15

70.138,56

5.000

16,42

2022

2T

28,26

0,00

121.552,32

491,38

28,15

2022

1T

19,85

43,70

71.995,25

34.189,91

27,53

2021

4T

22,73

5,38

139.148,65

7.252,04

21,87

2021

3T

19,46

41,06

68.247,69

14.530,20

23,25

2021

2T

25,20

30,69

107.057,27

13.791,10

25,83

2021

1T

23,21

23,27

107.218,94

31.344,07

23,30

2020

4T

42,74

4,76

170.270,05

35.451,83

36,19

2020

3T

14,16

102,58

70.568,55

52.426,28

51,85

2020

2T

14,33

48,57

56.662,86

49.092,59

30,22

2020

1T

29,93

19,58

145.585,85

4.770,96

29,60

2019

4T

20,78

7,67

177.125,79

93.748,47

16,24

2019

3T

10,81

9,64

106.236,29

78.302,29

10,31

2019

2T

14,16

26,56

211.594,20

5.909,56

14,50

2019

1T

18,58

5,47

108.245,77

1.069,39

18,45

2018

4T

6,94

0,52

82.381,89

52.915,23

4,43

2018

3T

6,21

16,18

79.333,95

2.118,98

6,47

2018

2T

5,24

1,68

83.162,07

13.764,49

4,73

2018

1T

10,91

2,02

55.188,60

16.826,07

8,83

2017

4T

-20,79

-27,06

24.888,88

9.716,36

-22,55

(*) A partir de 2018 el periode mitjà de pagament es presenta amb la metodologia establerta pel RD/1040/2017, de 22 de desembre (BOE n.º 311, de 23/1272017)

Període mitjà de pagament = ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ratio operacions pendents de pagament * import total pagaments pendents / import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

25,20

Acord de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actulitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià

Taules Retributives (DOG Núm. 8078 / 06.07.2017)

Resolució del director de l’Agència sobre indemnitzacions del personal per raó del servei

Resolució de 28 de juny de 2022 del director de la Agencia

Acord del Consell, pel qual s’aplica un increment addicional a les retribucions del personal en l’àmbit de la Generalitat i s’actualitzen les taules retributives

Acord de 3  d’agost de 2018, del Consell (DOGV num. 8363 / 17.08.2018)

Exercici 2023

ACORD 2756/X, de 10 de gener de 2023, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financer permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2023.

Exercici 2022

ACORD 1987/X, de 25 de gener de 2022, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financer permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2022.

Primer semestre:

Informe corresponent a l’execució del pla de control financer Exercici 2022 – Primer Semestre
Al·legacions a l’“Informe corresponent a l’execució del pla de control financer permanent Exercici 2022 – Primer Semestre”

 

Exercici 2021

ACCORD 1236/X, de 9 de febrer de 2021, de la Mesa de las Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financier permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2021.

Primer semestre:

Segon semestre:

Exercici 2020

Accord de la Mesa de las Corts Valencianes número 752/X, de 16 de juny de 2020, pel qual s’aprova el Pla anual de control permanent de la entidad Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupción de la Comunitat Valenciana corresponent al exercici 2020.

Primer semestre:

Segon semestre:


Exercici 2019

Pla de control Financier Permanent. Accord Mesa de les Corts

 

Acord 3.169/IX, de 12 de febrer de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, per la qual s’aprova el Pla anual de control financier permanent de l’entitat Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Primer semestre:

Segon semestre i estats financiers: