Gestió econòmica i financera

En compliment d’allò establert en l’art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l’Agència.

 
  • Els fons de l’Agència estan depositats en un únic compte corrent de l’entitat financera CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619, i amb domicili a València (46002) C/ Pintor Sorolla, 2-4 (Oficina gestora 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA). Amb el núm. d’ordinal bancari en la base de dades de la comptabilitat 201. I amb IBAN ES28 2100 8681 XXXX XXXX 8046.
 
  • La provisió de fons de caixa fixa de la Unitat de Gestió Econòmica està depositada en un únic compte corrent de l’entitat financera CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619, i amb domicili a València (46002) C/ Pintor *Sorolla, 2-4 (Oficina gestora 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA). Amb el núm. d’ordinal bancari en la base de dades de la comptabilitat 801. I amb IBAN ES28 2100 8681 XXXX XXXX 2290.
 
  • La titularitat dels comptes corrents és de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupciò de la Comunitat Valenciana, amb CIF: Q4601431B.

Exercici 2024

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte Operatiu – 201 – 8046 Moviments Pressupostaris – CobramentsCobramentsCobraments
 Compte Operatiu – 201 – 8046Moviments Pressupostaris – PagamentsPagamentsPagaments
 Compte Operatiu – 201 – 8046Moviments Extrapressupostaris (Cobraments y Pagaments)Moviments extra-pressupostarisMoviments extra-pressupostaris
 Compte Operatiu ACF Gestió Econòmica – 801 – 2290Moviments Extrapressupostaris (Cobraments y Pagaments)Moviments extra-pressupostarisMoviments extra-pressupostaris
Saldos mensuals acumulats  Saldos mensualsSaldos mensuals

Exercici 2023

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte Operatiu – 201 – 8046 Moviments Pressupostaris – CobramentsCobramentsCobraments
 Compte Operatiu – 201 – 8046Moviments Pressupostaris – PagamentsPagamentsPagaments
 Compte Operatiu – 201 – 8046Moviments Extrapressupostaris (Cobraments y Pagaments)Moviments extra-pressupostarisMoviments extra-pressupostaris
 Compte Operatiu ACF Gestió Econòmica – 801 – 2290Moviments Extrapressupostaris (Cobraments y Pagaments)Moviments extra-pressupostarisMoviments extra-pressupostaris
Saldos mensuals acumulats  Saldos mensualsSaldos mensuals

Exercici 2022

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiu

Moviments Extrapressupostaris

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

MovimentsCompte operatiu

Moviments Extrapressupostaris

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 2290

  

Moviments Ingressos

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

  

Moviments Pagaments

IBAN: ES28 2100 8681 **** **** 8046

Saldos mensuals acumulats  

Exercici 2021

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiu

Moviments Extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats  

Exercici 2020

Moviments i saldos bancaris

MovimentosCompte operatiu

Moviments Extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

  

Moviments Pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats  

Exercici 2018

Moviments i saldos bancaris primer trimestre

Moviments
Comtpe operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
 Compte de caixa fijaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de març de 2018 

Exercici 2017

Moviments i saldos bancaris

Moviments
Compte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
 Comtpe de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
 

Exercici 2024

Pressupost definitiu:

Projecte Pressupost 2024 (resol·lució)

Resum general de despeses

Classificació econòmica de l’estat d’ingressos

Quadre de finançament 

FP1 Resum de recursos financers 

FP2 Desagregació per capítols de despesa 

FP4 Memòria d’actuacions 

FP6 Annex d’inversions reals previstes 

FP7 Detall de transferències i subvencions 

FP7 Detall de transferències i subvencions – Annex

Execució pressupostària:

Execució pressupost de despeses i pressupost d’ingressosExecució pressupost de despeses i pressupost d’ingressos 2024Execució pressupost de despeses i pressupost d’ingressos 2024
Execució dades obertes i comparativa 2023 Execució dades obertes i comparativa 2023

Exercici 2023

Pressupost definitiu:

Publicació BOCV Pressupost 2023 (BOCV 310/X de data 09.02.2023)

Resum general de despeses per entitats dependents d’institucions de la Generalitat

Distribució econòmica per programes de despesa

Quadre de finançament d’entitats dependents d’institucions de la Generalitat 

FP1 Resum de recursos financers 

FP2 Desagregació per capítols de despesa 

FP3 Detall d’ingressos afectes a programes 

FP4 Memòria d’actuacions 

FP6 Annex d’inversions reals previstes 

FP7 Detall de transferències i subvencions 

FP7 Detall de transferències i subvencions – Annex

Execució pressupostària:

Execució pressupost de despeses i pressupost d’ingressosExecució pressupost de despeses i pressupost d’ingressos 2023Execució pressupost de despeses i pressupost d’ingressos 2023
Execució dades obertes i comparativa 2022 Execució dades obertes i comparativa 2022

Exercici 2022

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària:

– 1r. trimestre

Execució a 31/03/2022 pressupost de despeses
Execució a 31/03/2022 pressupost d’ingressos
Execució a 31/03/2022 dades obertes i comparativa 2021 

– 2n. trimestre

Execució a 30/06/2022 pressupost de despeses
Execució a 30/06/2022 pressupost d’ingressos
Execució a 30/06/2022 dades obertes i comparativa 2021 

– 3er. trimestre

Execució a 30/09/2022 pressupost de despesesGastosGastos
Execució a 30/09/2022 pressupost d’ingressosIngresosIngresos
Execució a 30/09/2022 dades obertes i comparativa 2021 Ejecución Presupuestaria

– 4rt. trimestre

Execució a 31/12/2022 pressupost de despesesGastosGastos
Execució a 31/12/2022 pressupost d’ingressosIngresosIngresos
Execució a 31/12/2022 dades obertes i comparativa 2021 Ejecución Presupuestaria

Exercici 2021

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària:

– 1r. trimestre

– 2n. trimestre

Execució a 30/06/2021 pressupost de despeses

Execució a 30/06/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 30/06/2021 dades obertes i comparativa 2020

– 3r. trimestre

Execució a 30/09/2021 pressupost de despeses

Execució a 30/09/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 30/09/2021 dades obertes i comparativa 2020

– 4t. trimestre

Execució a 31/12/2021 pressupost de despeses

Execució a 31/12/2021 pressupost d’ingressos

Execució a 31/12/2021 dades obertes i comparativa 2020

Exercici 2020

Projecte pressupostari 2020

Pressupost definitiu:

Execució pressupostària

– 1er. trimestre

– 2n trimestre

– 3r trimestre

– 4t trimestre

    Comptes Anuals

Resolució del director de l’Agència per la qual s’aproven els Comptes Anuals de l’exercici 2020

Resolució complementària a la Resolució del director número 451, de 17 de juny de 2021, per la qual s’aproven els Comptes Anuals de l’exercici 2020

Inventari:

Inventari General de Bens AVAF

Exercici 2019

 Projecte pressupostari 2019

 Llei Pressupostos 2019 BOCV

 Llei Pressupostos 2019 GVA

 Execució pressupostària

 Comptes anuals (traducció al valencià no disponible)

Inventari:

Inventari General de Bens AVAF

Exercici 2018

> Projecte pressupostari 2018

> Llei Pressupostos GVA 2018 (article 2.7)

> Execució pressupostària

Comptes anuals (traducció al valencià en tràmit)

Exercici 2017

> Acord pressupost 2017 (DOCV)

> Execució pressupostària

> Comptes anuals

Ejercici

Trimestre

Ratio d’operacions pagades

Ratio d’operacions pendents de pagament

Import d’operacions pagadas

Import d’operacions pendents de pagament

Període mitjà de pagament trimestral

2024

1T

19,67

7,18

111010,81

5602,8

19,07

2023

4T

12,81

0,00

137.583,12

2.412,58

12,59

2023

3T

21,69

9,02

109.229,96

15.556,11

20,11

2023

2T

17,35

35,76

90.546,91

10.553,90

19,27

2023

1T

25,97

16,78

105.924,91

2.086,00

25,79

 

Taula acumulada PMP

Històric del Periode Mitjà de pagament a proveïdors(PMP)

 

(*) A partir de 2018 el periode mitjà de pagament es presenta amb la metodologia establerta pel RD/1040/2017, de 22 de desembre (BOE n.º 311, de 23/1272017)

Període mitjà de pagament = ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ratio operacions pendents de pagament * import total pagaments pendents / import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents.

Acord de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actulitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià

Taules Retributives (DOG Núm. 8078 / 06.07.2017)

Resolució del director de l’Agència sobre indemnitzacions del personal per raó del servei

Resolució de 28 de juny de 2022 del director de la Agencia

Acord del Consell, pel qual s’aplica un increment addicional a les retribucions del personal en l’àmbit de la Generalitat i s’actualitzen les taules retributives

Acord de 3  d’agost de 2018, del Consell (DOGV num. 8363 / 17.08.2018)

Exercici 2023

ACORD 2756/X, de 10 de gener de 2023, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financer permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2023.

Exercici 2022

ACORD 1987/X, de 25 de gener de 2022, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financer permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2022.

Primer semestre:

Informe corresponent a l’execució del pla de control financer Exercici 2022 – Primer Semestre
Al·legacions a l’“Informe corresponent a l’execució del pla de control financer permanent Exercici 2022 – Primer Semestre”

Segon semestre:

Informe corresponent a l’execució del pla de control financer Exercici 2022 – Segon Semestre

Exercici 2021

ACCORD 1236/X, de 9 de febrer de 2021, de la Mesa de las Corts Valencianes, pel qual s’aprova el pla anual de control financier permanent de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a l’exercici 2021.

Primer semestre:

Segon semestre:

Exercici 2020

Accord de la Mesa de las Corts Valencianes número 752/X, de 16 de juny de 2020, pel qual s’aprova el Pla anual de control permanent de la entidad Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupción de la Comunitat Valenciana corresponent al exercici 2020.

Primer semestre:

Segon semestre:


Exercici 2019

Pla de control Financier Permanent. Accord Mesa de les Corts

 

Acord 3.169/IX, de 12 de febrer de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, per la qual s’aprova el Pla anual de control financier permanent de l’entitat Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Primer semestre:

Segon semestre i estats financiers: