Protecció i cessió de dades

El tractament i la cessió de les dades obtingudes per l’Agència Valenciana Antifrau com a resultat de les seues actuacions, especialment les de caràcter personal, estan sotmesos a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Les dades i la informació obtingudes per l’Agència en l’exercici de les seues competències podran ser trameses a l’autoritat competent per a iniciar els procediments disciplinaris, sancionadors o penals a què pogueren donar lloc.