Recopilació Normativa

 Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció. Article 6. Òrgan o òrgans de prevenció de la corrupció i Article 36. Autoritats especialitzades .
 Conveni civil del Consell d’Europa sobre la corrupció, de 4 de novembre de 1999.
 Tractat de funcionament de la Unió Europea (Article 325).
 Resolució 24/97 del Consell d’Europa, sobre els vint principis rectors de la lluita contra la corrupció.
 Recomendació número R (2000) 10, sobre els codis de conducta dels funcionaris públics.
 Recomendació número R (2003) 4, sobre les normes comunes contra la corrupció en el finançament de partits polítics i les campanyes electorals.
 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal.
 

Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell,

de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 i (UE) n.o 283/2014 i la Decisió n.o 541/2014/UE i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) n.o 966/2012.

 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
 Resolució del Parlament Europeu, sobre el reforç de la transparència i la integritat de les institucions de la Unió mitjançant la creació d’un òrgan independent de la Unió encarregat de les qüestions d’ètica (2020/2133(INI)).
 Codi de lluita contra el frau i la corrupció. Espanya. Boletín Oficial del Estado, BOE.
 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

 Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
 Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana.
 Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d’Inspecció General de Serveis i dels sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
 Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflicte d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
 DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, que afecta als altes càrrecs de les empreses públiques dependents de la Generalitat.
 Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana.
 

DECRET 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat.