Potestat sancionadora

INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR

Són responsables de les infraccions, inclús a títol de simple inobservança, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, les autoritats, directius i el personal al servici de les entitats objecte del seu àmbit d’actuació que realitzen accions o omissions tipificades en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Tipus d’infraccions

Obstaculitzar el procediment d’investigació:

 • Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació en el termini establit a este efecte en la sol·licitud de l’acord d’inici de l’expedient d’investigació.
 • Retardar injustificadament l’enviament de la informació en el termini establit a este efecte en l’acord d’inici de l’expedient.
 • Remetre la informació de forma incompleta.
 • Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.
 • No assistir injustificadament a la compareixença comunicada per l’Agència.

Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un perjuí al denunciant o a la investigació.

No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de corrupción o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l’interés general.

Filtrar informació en el curs de la investigación y/o faltar a la diligència en la custòdia de l’expedient.

 Les denúncies manifestament falses.

Classes d’infraccions

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1. Són infraccions molt greus:

 • L’Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un greu perjuí al denunciant o a la investigació.
 • La filtració d’informació en el curs de la investigació quan cause greus perjuís a la investigació o al denunciant.
 • No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l’interés general, quan no hi haja investigació judicial oberta davant del jutge o el fiscal.
 • Denúncies manifestament falses que causen greus perjuís a la persona denunciada.

2. Són infraccions greus:

 • L’incompliment de les obligacions de col·laboració activa previstes o de subministrament d’informació quan s’haja desatés el requeriment expresse de l’Agència després d’un primer retard.
 • Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació que retarde la investigació.
 • Retardar injustificadament l’enviament de la informació causant un perjuí al procés d’investigació.
 • Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.
 • No assistir injustificadament a la compareixença que reba de l’Agència.

3. Són infraccions lleus:

 • La remissió incompleta d’informació a posta.
 • La falta de diligència en la custòdia dels documents objecte d’investigació.

Sancions

A les infraccions els són aplicables les sancions següents:

 1. Sancions lleus:
  • Amonestació.
  • Multa de 200 fins a 5.000 euros.
 2. Sancions greus:
  • Declaració de l’incompliment del deure.
  • Multa de 5.001 fins a 30.000 euros.
 3. Sancions molt greus:
  • Declaració de l’incompliment del deure.
  • Multa de 30.001 fins a 400.000 euros.

Seran nuls de ple dret els actes o resolucions que tinguen com a origen o conseqüència qualsevol tipus de conducta corrupta o fraudulenta.

Són principis rectors de la potestat sancionadora els de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat, non bis in ídem, motivació de les resolucions i prescripció d’infraccions i sancions. Així mateix, es tindran en compte el grau de culpabilitat, el risc o dany ocasionat i la seua transcendència.

Per a la graduació de les sancions l’òrgan competent s’ajustarà als principis de proporcionalitat i valorarà el grau de culpabilitat i, si és el cas, el dany ocasionat o el risc produït o derivat de les infraccions i de la seua transcendència.

Les sancions per infraccions greus o molt greus establides per l’Agència, es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement general.

L’òrgan competent per a imposar sancions és el director de l’Agència Valenciana Antifrau.

Règim disciplinari

El personal empleat públic estarà subjecte a la responsabilitat disciplinària que corresponga d’acord amb la seua normativa reguladora.

Quan l’Agència constate algun incompliment susceptible de ser qualificat d’infracció disciplinària, proposarà a l’òrgan competent la incoació del corresponent procediment disciplinari, devent este comunicar a l’Agència el en resultat. La competència per a la imposició de sancions disciplinàries correspon a l’òrgan que determine la normativa aplicable en l’administració pública o entitat en què preste servicis la persona infractora.