Procediment

Les actuacions s’inicien d’ofici quan l’Agència siga coneixedora de fets o conductes que requereixen ser investigats o que aconsellen realitzar un seguiment.

L’inici d’actuacions d’ofici es produirà, bé per iniciativa pròpia de l’Agència, bé com a conseqüència d’una sol·licitud de Les Corts o d’altres òrgans o institucions públiques, o bé per denúncia.

Qualsevol persona pot dirigir-se a l’Agència Valenciana Antifrau per a comunicar conductes que puguen ser susceptibles de ser investigades. En aquest cas, l’Agència justificarà la recepció de l’escrit rebut.

L’Agència i els òrgans i les institucions amb funcions de control, supervisió i protectorat de les entitats, incloses en l’àmbit de la seva actuació, podran establir acords de col·laboració per a la comunicació de dades i informació rellevant en l’àmbit de les seues competències.

Autoritats, personal empleat públic i totes aquelles persones que complisquen funcions públiques o desenvolupen treballs en entitats i organismes públics han de comunicar, immediatament, des del moment en què els coneguen, els fets que puguen ser susceptibles d’investigació per part de l’Agència.

L’inici d’actuacions de l’Agència es produirà quan s’haja comprovat l’existència d’indicis raonables de veracitat dels fets o les conductes que hagen estat objecte de la denúncia o la petició.

La resolució de la persona titular de la direcció de l’Agència sobre l’inici del procediment d’investigació o l’arxiu de la denúncia es realitzarà en el termini de trenta dies hàbils des de la seua presentació; si bé, la rectificació de la denúncia o sol·licitud, o l’ampliació de les dades aportades inicialment, obriran un nou termini.

El procediment d’investigació de l’Agència no podrà excedir de sis mesos des que s’adopte la resolució d’inici. Es podrà ampliar aquest termini, com a màxim sis mesos més, de manera motivada, quan les circumstàncies o la complexitat del cas així ho aconsellen.