Política de privacitat

Política de Privacitat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es crea per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i para l’impuls de la integritat i l’ètica públiques. El seu objectiu és, a més a més, el foment d’una cultura de bones pràctiques i el rebuig del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de les polítiques públiques, així com en la gestió de recursos públics. Tots aquests fins comporten, amb més o menys intensitat, el tractament de dades de persones físiques identificades o identificables, estant la seua privacitat objecte de protecció.

La present Política de Privacitat persegueix el fi de donar a conéixer les condicions que regisquen el recull i el tractament de dades personals per part de l’Agència mitjançant qualsevol dels canals o mecanismes establerts per tal cosa: pàgines web institucionals, seu electrònica, xarxes socials, aplicacions i eines informàtiques, sistemes de missatgeria i qualsevol altre mitjançant el qual es poguera recaptar informació personal.

Condicions i àmbit d’aplicació

La present política és d’aplicació a qualsevol pàgina web o servei inclòs en el domini “antifraucv.es”, sense perjudici que en algunes pàgines concretes puguen fixar-se condicions específiques o addicionals a les quals, amb caràcter general han sigut establides en ella. També és d’aplicació a les comunicacions mitjançant correu electrònic o missatgeria instantània, als dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades, coneguts generalment com a galetes, i a les actuacions de seguiment dels perfils de l’Agència en les diferents xarxes socials.

L’accés a pàgines web o serveis del domini assenyalat o als perfils de l’Agència en xarxes socials, així com l’enviament o recepció de missatges de correu o mitjançant sistemes de missatgeria instantània, implica l’acceptació de la present Política de Privacitat per part dels seus usuaris, la qual podrà ser modificada o actualitzada a criteri de l’Agència, estant els canvis anunciats en aquesta mateixa pàgina web. Si els canvis introduïts en la política afecten les dades personals d’usuaris recollits amb anterioritat, aquests usuaris seran notificats individualment, si això és possible, mitjançant els seus comptes de correu electrònic.

Tractament de dades de caràcter personal

Les dades personals que l’Agència reculla com a conseqüència de l’accés o ús dels recursos indicats en l’àmbit d’aplicació de la present Política, són incorporats a tractaments automatitzats que respecten allò que estableix, tant el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
El tractament de les dades es durà a terme amb absoluta confidencialitat i s’ajustarà a les funcions pròpies de l’Agència i a la normativa interna i externa que resulte d’aplicació. L’ús de les dades personals es limitarà a aquells fins per als quals expressament hagen sigut recollits i que figure al registre de tractaments de l’Agència.
El Registre d’Activitats de Tractament de l’Agència, amb informació completa i actualitzada, es publicarà en la pàgina web institucional.
L’Agència no comunicarà ni publicarà, llevat les circumstàncies previstes per la legislació vigent, dades personals sense el consentiment de les persones afectades. L’ús de dades publicades o comunicades per l’Agència per a fins de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionada amb els fins de la comunicació queda terminantment prohibit i serà notificat per l’Agència a l’autoritat de control competent.

Les persones usuàries garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que posen a disposició de l’Agència en virtut de l’ús dels recursos indicats en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Política. És responsabilitat de les persones usuàries mantindre actualitzades les dades i informacions per tal que siguen autèntics i veraços en tot moment. L’Agència declina qualsevol responsabilitat pels perjudicis que pogueren derivar-se per a aquestes com a conseqüència de les informacions i les dades proporcionades.
Si l’Agència tinguera constància que algú de les dades de caràcter personal proporcionades per les persones usuàries resultaren ser inexactes, en tot o en part, o incompletes, procedirà a la seua cancel•lació o a la seua substitució d’ofici pels corresponents dades rectificats o completats, sense perjudici de les facultats que als afectats reconeix l’article 16 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les persones afectades pels tractaments de dades personals podran exercir en qualsevol moment els drets que la llei els reserva. L’exercici d’aquests drets podrà dur-se a terme mitjançant qualsevol mecanisme que permeta acreditar la identitat del sol·licitant i deurà incloure, almenys, la següent informació:

  • Nom i cognoms de la persona afectada
  • Petició en què es concreta la sol·licitud
  • Domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud es dirigirà a la unitat administrativa responsable del tractament o bé, a: Delegat de Protecció de Dades. Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (Carrer Navellos, 14, porta 3, 46003 València, Tel. +34 963428555 dpd@antifraucv.es).

Seguretat de les dades

L’Agència adoptarà totes aquelles mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat dels tractaments de dades de caràcter personal que utilitzen els recursos indicats en l’àmbit d’aplicació de la present Política, amb la finalitat d’evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat segons allò que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
La política de seguretat de la Informació, adoptada en compliment del RD 3/2010, de 8 de gener, de l’Esquema Nacional de Seguretat, està accessible en la pàgina web de l’Agència.

Missatges de correu electrònic o missatgeria instantània

Els missatges remesos des d’un compte de correu electrònic de l’Agència i vinculats al domini antifraucv.es, tenen com a objectiu l’acompliment de les funcions pròpies de la institució. Poden contindre informació confidencial destinada a la persona o persones als quals es dirigeix i el text, així com els possibles fitxers adjunts, són propietat de l’Agència. L’ús, divulgació, modificació o còpia d’aquests sense autorització de l’Agència, estan prohibits per la legislació vigent i seran posats en coneixement de les autoritats competents.
Igualment, donat el seu caràcter institucional, el contingut dels correus remesos per tercers a comptes institucionals podria estar accés per personal de l’Agència diferent del destinatari, en l’exercici de la seua funció pública. La remissió d’informació de naturalesa privada a aquests comptes deu ser evitada.

Xarxes socials

L’Agència per l’acompliment dels seus fins, disposa de perfils institucionals en les principals xarxes socials. La persona que, voluntàriament, decidisca seguir aquests perfils està consentint de forma expressa el tractament de les seus dades personals conforme a la mateixa política de privacitat de cada xarxa social i a la publicació de notícies i informacions de l’Agència en el seu perfil.
L’Agència tindrà accés a la informació i les dades que la persona usuària haja autoritzat d’acord amb la política de la xarxa social i de la configuració de privacitat que haja decidit establir.
L’Agència podrà dur a terme un seguiment del seu perfil institucional en xarxes socials que, sota determinades circumstàncies, podria suposar un tractament de dades personals. La persona que decidisca seguir aquests perfils institucionals, pel fet de fer-ho, consent també aquest tractament.

Galetes

Les galetes o dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades són fitxers amb informació tècnica que es descarreguen a l’ordinador de la persona usuària quan accedeix a algunes pàgines web de l’Agència.
La seua finalitat és la de permetre facilitar la navegació, emmagatzemant temporalment informació de la identitat de la persona que accedeix o de les seues preferències d’idioma i elaborar estadístiques d’ús.
L’Agència mai utilitzarà galetes per a emmagatzemar o recuperar informació sobre els costums de navegació d’un usuari concret, emmagatzemar o recuperar informació sobre els llocs web visitats des d’un determinat equip o identificar usuaris més enllà del que resulte estrictament necessari per a facilitar la navegació.
Per tal de fer ús de mecanismes per a l’emmagatzemament i recuperació de galetes, les pàgines web de l’Agència informaran d’això, remetran a aquesta política i recaptaran el consentiment de les persones afectades en els termes que preveu l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic (LSSI).
L’Agència podrà fer ús de galetes de tercers amb la finalitat d’analitzar la utilització que fan els seus usuaris dels serveis oferits via web. Aquesta informació no es vincularà a usuaris identificats ni s’utilitzarà per a determinar patrons individuals de navegació.

 

Pot desactivar el seguiment amb Google Analytics premén ací