Accesibilitat

Declaració d’accessibilitat Provisional

Introducció


L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana s’ha compromès a fer-ne accessible el lloc web de conformitat amb el 
Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic , pel qual es trasposa la  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre del 2016 . Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web  https://www.antifraucv.es , excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment


Aquest lloc web és parcialment conforme al Reial Decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació, en una revisió parcial duia a terme de forma automàtica.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018
  1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Contingut no textual].
  2. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022-03 d’informació i relacions].
  3. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 propòsit dels enllaços].
  4. En algunes pàgines hi pot haver atributs i ID duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 processament].
  5. En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 Nom, funció , valor].
  6. En algun document la relació de contrast en text o imatges podria no ser almenys 4.5:1 [requisit número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 contrast mínim].
  7. En alguns textos la mida no es pot canviar fins a un 200 per cent sense pèrdues de contingut o funcionalitat [requisit número 10.1.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022-03 canvi de la mida del text].
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Poden existir fitxers d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen totalment tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho complisquen.
  2. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana o que no estiguen sota el seu control, com ara arxius ofimàtics.
  3. Poden existir fitxers pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat provisional


Aquesta declaració va ser preparada el dia 10/01/2024.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació el dia 10/01/2024. Última revisió de la declaració: 10/01/2024.

Observacions i dades de contacte


Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.


Per a aquestes comunicacions teniu disponibles aquests canals de comunicació:

 • Correu electrònic:  web@antifraucv.es
 • Telèfon: +34 962787450
 • Oficina: Carrer Navellos, 14, porta 3, 46003 València (Espanya)


Acord a l’article 10.2.b del RD 1112/2018, també podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.


A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Les sol·licituds d’informació accessible i queixes es poden presentar a través de 
web@antifraucv.es , així com de la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Procediment de reclamació


Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació.
Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. La reclamació pot ser presentada a través de web@antifraucv.es , així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable dAccessibilitat de lAgència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 

Contingut opcional

L’ Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana incorporarà al  seu lloc web la plataforma d’accessibilitat web universal  inSuit . Un servei que millora automàticament l’accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web, fent-la més accessible i inclusiva . Per activar la plataforma inSuit a la web de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: cal activar la pestanya d’inSuit inserida a la banda esquerra (EINES D’ACCESSIBILITAT).

L’usuari rebrà des del web les ajudes tècniques que us permetran navegar de manera adaptada a les vostres necessitats i preferències.

Ajudes tècniques d’inSuit

Ajuda tècnica

Dirigida a:

Navegació amb teclat

Persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat fent servir balises numèriques.

Navegació per a visió reduïda

Persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrastos i facilitar la lectura a persones amb dislèxia.

Ordres de veu

Persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzilles ordres de veu.

Navegació amb Sons

Persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació emetent qualsevol tipus de sons, mitjançant una escombrada de les opcions disponibles.

Navegació amb Polsador

Persones amb discapacitat motriu severa. Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un escombrat de les opcions disponibles.

Navegació senzilla amb botons

Persones amb discapacitat cognitiva i gent gran. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.

Navegació senzilla amb text gran

Persones grans o amb poques competències digitals . Navegació utilitzant el ratolí que permet augmentar la mida del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l’estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia, i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten a persones amb discapacitat accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins de la nostra web: PDFs, imatges, vídeos, àudios, taules, etc., a més de permetre emplenar formularis de forma accessible.

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.