Deure de col·laboració

Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència hauran d’auxiliar-la amb celeritat i diligència en l’exercici de les funcions que li corresponen, i li comunicaran, de forma immediata, qualsevol informació de què disposen relativa a fets el coneixement dels quals siga o puga ser competència d’aquella.

El personal al servei de les entitats públiques, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l’àmbit d’actuació de l’Agència que impedeixen o dificulten l’exercici de les seues funcions o que es neguen a facilitar-li els informes, documents o expedients que els hagen sigut requerits incorren en les responsabilitats que la legislació vigent estableix.

L’Agència Valenciana Antifrau deixarà constància expressa de l’incompliment injustificat o de la contravenció del deure de col·laboració i ho comunicarà a la persona, l’autoritat o l’òrgan afectat, perquè puga al·legar allò que considere convenient. Així mateix, es podrà fer constar aquesta circumstància en la memòria anual de l’Agència o en l’informe extraordinari que s’eleve a la comissió parlamentària corresponent.

Constitueix infracció molt greu no comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l’interès general, quan no hi ha investigació judicial oberta davant el jutge o el fiscal, podent ser sancionada aquesta conducta amb multa de 30.001 a 400.000 euros.

Són infraccions greus retardar injustificadament la tramesa de la informació causant un perjudici al procés d’investigació, així com dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació, i poden ser sancionades aquestes conductes amb declaració de l’incompliment del deure i multa de 5.001 fins a 30.000 euros.

Les sancions per infraccions greus o molt greus es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per al seu coneixement general.

Així mateix, són infraccions lleus la remissió intencionada d’informació incompleta i la faltaca de diligència en la custòdia dels documents objecte d’investigació, podent ser sancionats aquests fets amb multa de fins a 5.000 euros.