Potestat sancionadora

 • Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança, les persones físiques o jurídiques, qualsevol que siga la seua naturalesa, les autoritats, directius i el personal al servei de les entitats objecte de l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana Antifrau que realitzen accions o omissions tipificades en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agéncia de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.
 • Seran nuls de ple dret els actes o resolucions que tinguen com origen o conseqüència qualsevol tipus de conducta corrupta o fraudulenta.
 • Són principis rectors de la potestat sancionadora els de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, proporcionalitat, non bis in ídem, motivació de les resolucions i prescripció d’infraccions i sancions. Així mateix, es tindran en compte el grau de culpabilitat, el risc o dany ocasionat i la seua transcendència.
Són infraccions sancionables les accions o omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que estiguen tipificades i sancionades com a tals en aquesta llei. En particular, ho són:
 1. Obstaculitzar el procediment d’investigació:
  • Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació en el termini establert a l’efecte en la sol·licitud de l’acord d’inici de l’expedient d’investigació.
  • Retardar injustificadament l’enviament de la informació en el termini establert a l’efecte en l’acord d’inici de l’expedient.
  • Remetre la informació de forma incompleta.
  • Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.
  • No assistir injustificadament a la compareixença comunicada per l’Agència.
 2. Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca de col·laboració haja causat un perjudici al denunciant o a la investigació.
 3. No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l’interès general.
 4. Filtrar informació en el curs de la investigació i/o faltar a la diligència en la custòdia de l’expedient.
 5. Les denúncies manifestament falses.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 1. Són infraccions molt greus:
  • L’incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la manca de col•laboració haja causat un greu perjudici al denunciant o a la investigació.
  • La filtració d’informació en el curs de la investigació quan cause greus perjudicis a la investigació o al denunciant.
  • No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l’interès general, quan no hi haja investigació judicial oberta davant del jutge o del fiscal.
  • Denúncies manifestament falses que causen greus perjudicis a la persona denunciada.

 2. Són infraccions greus:

  • L’incompliment de les obligacions de col•laboració activa previstes o de subministrament d’informació quan s’haja desatés el requeriment exprés de l’agència després d’un primer retard.
  • Negar-se injustificadament a l’enviament d’informació que retarde la investigació.
  • Retardar injustificadament l’enviament de la informació causant un perjudici al procés d’investigació.
  • Dificultar l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació.
  • No assistir injustificadament a la compareixença que reba de l’agència.

 3. Són infraccions lleus:

  • La remissió incompleta d’informació a posta.
  • La falta de diligència en la custòdia dels documents objecte d’investigació.

Per a la graduació de les sancions l’òrgan competent s’ajustarà als principis de proporcionalitat i valorarà el grau de culpabilitat i, si és el cas, el dany ocasionat o el risc produït o derivat de les infraccions i de la seua transcendència.

A les infraccions els són aplicables les sancions següents:

1. Sancions lleus:

-Amonestació.
-Multa de 200 fins 5.000 euros.


2. Sancions greus:

– Declaració de l’incompliment del deure.
– Multa de 5.001 fins 30.000 euros.


3. Sancions molt greus:

-Declaració de l’incompliment del deure.
-Multa de 30.001 fins 400.000 euros.

Les sancions per infraccions greus o molt greus establides per l’Agència, es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a coneixement general.

L’òrgan competent per a imposar sancions és el director de l’Agència Valenciana Antifrau.

El personal empleat públic estarà subjecte a la responsabilitat disciplinària que corresponga d’acord amb la seua normativa reguladora.

Quan l’Agència constate algun incompliment susceptible de ser qualificat d’infracció disciplinària, proposarà a l’òrgan competent la incoació del corresponent procediment disciplinari, havent aquest de comunicar a l’Agència el resultat d’aquest.

La competència per a la imposició de sancions disciplinàries correspon a l’òrgan que determine la normativa aplicable en l’administració pública o entitat en què preste servicis la persona infractora.