Consultes, difusió i altres activitats

El Servei de Prevenció té entre les seues funcions la de prestar assessorament i resposta a les consultes que plantege qualsevol persona en relació amb les funcions preventives de l’Agència, contribuint així a dissipar dubtes en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la integritat públiques. Comprén l’elaboració de materials, impartició d’accions formatives, assistència a Congressos i trobades de difusió de l’activitat preventiva en representació de l’AVAF i actualització en tot moment de coneixements en les complexes matèries de la prevenció.

En l’àmbit de la consultoria i difusió en l’exercici 2021 trobarà les activitats realitzades pel Servei en la Memòria del citat exercici.