Objectius de la Bústia

  • Facilitar la presentació de denúncies.
  • Garantir la confidencialitat del denunciant.
  • Servir d’eina perquè es puguen complir vàries de les funcions principals de l’Agència Valenciana Antifrau:
    • La investigació de possibles casos d’ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
    • L’alerta amb relació a conductes del personal al servei de les entitats públiques que comporten l’ús o abús en benefici privat d’informacions que tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tindre com a resultat l’ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.
    • La investigació dels actes o les omissions que pogueren ser constitutius d’infracció administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació, instar la incoació del procediments que pertoque per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.