Seguiment

  • El seguiment i tota la comunicació amb l’investigador o investigadora assignats a cada cas es durà a terme exclusivament dins de l’aplicació.
  • Una vegada presentada la comunicació i admesa a tràmit es procedirà a analitzar la versemblança dels fets en un termini no superior a trenta dies hàbils. Cas que aquesta anàlisi així ho aconselle, s’inciarà un procediment d’investigació que, tret de casos d’especial complexitat, no es podrà allargar més enllà de sis mesos.
  • La comprovació dels fets es durà a terme realitzant tasques de recerca i si escau es formularan recomanacions de millora de la gestió pública; es proposaran a l’òrgan competent iniciar expedients administratius per a restaurar la legalitat alterada i l’adopció de mesures disciplinàries o es comunicaran a la Fiscalia aquelles conductes que puguen ser constitutives d’un il·lícit penal.
  • Durant tot el procés s’adoptaran mecanismes per a garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com les d’aquelles que es vegen afectades pels fets o situacions als quals faça referencia.