Gestió econòmica i financera

Comptes oberts

En compliment d’allò establert en l’art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l’Agència.

  • Els fons de l’entitat estàn depositats en: CAIXABANK, SA (CIF: A08663619) Domicili: c/ Pintor Sorolla, número 2-4, 46002 València. Oficina gestora: 8681 CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA.
  • Comptes corrents titularitat : Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupciò de la Comunitat Valenciana (CIF: Q4601431B)

Exercici 2021

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats

Exercici 2020

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments extrapressupostaris

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments ingressos

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Moviments pagaments

IBAN: ES** 210* **** **** **** *046

Saldos mensuals acumulats

Exercici 2018

Moviments i saldos bancaris primer trimestre

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de març de 2018

 

Exercici 2017

Moviments i saldos bancaris

MovimentsCompte operatiuMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *046
Compte de caixa fixaMoviments IBAN: ES** 210* **** **** **** *304
Saldosa 31 de desembre de 2017

Pressupostos

Exercici 2021

Pressupost definitiu:

2021-01-FP1 Resum de recursos financers

2021-02-FP2 Desagregació per capítols de despesa

2021-03-FP3 Detall d’ingressos afectes a programes

2021-04-FP4 Memòria d’actuacions

2021-05-FP6 Annex d’inversions reals previstes

2021-06-FP7 Detall de transferències i subvencions

2021-07-Quadre finançament Agència

2021-08-Annex de transferències i subvencions

Exercici 2020

Projecte pressupostari 2020

Pressupost definitiu:

2020-01-FP1 Resum de recursos financers

2020-02-FP2 Desagregació per capítols de despesa

2020-03-FP3 Detall d’ingressos afectes a programes

2020-04-FP4 Memòria d’actuacions

2020-05-FP6 Annex d’inversions reals previstes

2020-06-FP7 Detall de transferències i subvencions

2020-07-Quadre finançament Agència

2020-08-Resum general de despeses Agència

Execució pressupostària

– 1r trimestre:

Execució a 31/03/2020 pressupost de despeses

Execució a 31/03/2020 pressupost d’ingressos

Execució a 31/03/2020 dades obertes i comparativa 2019

– 2n trimestre:

Execució a 30/06/2020 pressupost de despeses

Execució a 30/06/2020 pressupost d’ingressos

Execució a 30/06/2020 dades obertes i comparativa 2019

– 3r trimestre:

Execució a 30/09/2020 pressupost de despeses

Execució a 30/09/2020 pressupost d’ingressos

Execució a 30/09/2020 dades obertes i comparativa 2019

– 4t trimestre:

Execució a 31/12/2020 pressupost de despeses

Execució a 31/12/2020 pressupost d’ingressos

Execució a 31/12/2020 dades obertes i comparativa 2019

 

Exercici 2019

Projecte pressupostari 2019

Llei Pressupostos 2019 BOCV

Llei Pressupostos GVA 2019

  Execució pressupostària

1r trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t. trimestre

Ingressos per capítols

Despeses per capítols

Comptes anuals (traducció al valencià no disponible)

Exercici 2018

Projecte pressupostari 2018

Llei Pressupostos GVA 2018 (article 2.7)

Execució pressupostària

1r. trimestre

2n. trimestre

3r. trimestre

4t trimestre

Comptes anuals (traducció al valencià en tràmit)

Exercici 2017

Acord pressupost 2017 (DOCV)

Execució pressupostària

Comptes anuals

Període mitjà de pagament

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS(*)

Exercici

Trimestre

Ràtio d’operacions pagades

Ràtio d’operacions pendents de pagament

Import d’operacions pagades

Import d’operacions pendents de pagament

Període mitjà de pagament trimestral

2021

1T

23,21

23,27

107.218,94

31.344,07

23,30

2020

4T

42,74

4,76

170.270,05

35.451,83

36,19

2020

3T

14,16

102,58

70.568,55

52.426,28

51,85

2020

2T

14,33

48,57

56.662,86

49.092,59

30,22

2020

1T

29,93

19,58

145.585,85

4.770,96

29,60

2019

4T

20,78

7,67

177.125,79

93.748,47

16,24

2019

3T

10,81

9,64

106.236,29

78.302,29

10,31

2019

2T

14,16

26,56

211.594,20

5.909,56

14,50

2019

1T

18,58

5,47

108.245,77

1.069,39

18,45

2018

4T

6,94

0,52

82.381,89

52.915,23

4,43

2018

3T

6,21

16,18

79.333,95

2.118,98

6,47

2018

2T

5,24

1,68

83.162,07

13.764,49

4,73

2018

1T

10,91

2,02

55.188,60

16.826,07

8,83

2017

4T

-20,79

-27,06

24.888,88

9.716,36

-22,53

(*) A partir de 2018 el periode mitjà de pagament es presenta amb la metodologia establerta pel RD/1040/2017, de 22 de desembre (BOE n.º 311, de 23/1272017)

Període mitjà de pagament = ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ratio operacions pendents de pagament * import total pagaments pendents / import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

(*) A partir de 2018 el periode mitjà de pagament es presenta amb la metodologia establerta pel RD/1040/2017, de 22 de desembre (BOE n.º 311, de 23/1272017)

Període mitjà de pagament = ratio operacions pagades * import total pagaments realitzats + ratio operacions pendents de pagament * import total pagaments pendents / import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

Retribucions i indemnitzacions per raò del servei

Control Financer Permanent. Intervenció de les Corts

Exercici 2021

Exercici 2020

Exercici 2019