Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre publicat en el DOGV
Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV

Legislació vigent

Reglament de funcionament i règim interior

Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Estat actual del procediment:

Vigent

Reglament de 27 de juny de 2019
de funcionament i règim interior de
l’Agència

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les al.legacions i les aportacions realitzades en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre l’impacte normatiu en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància, i l’adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Addenda memòria econòmica Addenda a la memòria econòmicaAddenda a la memòria econòmica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica Informe jurídicInforme emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolució presentació davant les CortsResolució presentació Reglament davant les CortsResolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Resolució d'aprovació del ReglamentResolució d'aprovació del ReglamentPublicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentPublicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Publicació de la consolidació de les modificacions al Reglament en el DOGVText consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)

Codi ètic i de conducta

⇒ Aquest document es troba en procés de redacció.

Convenis marc