Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre publicat en el DOGV
Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV

Legislació vigent

Reglament de funcionament i règim interior

Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Estat actual del procediment:

Vigent

Reglament de 27 de juny de 2019
de funcionament i règim interior de
l’Agència

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les al.legacions i les aportacions realitzades en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre l’impacte normatiu en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància, i l’adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Addenda memòria econòmica Addenda a la memòria econòmicaAddenda a la memòria econòmica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica Informe jurídicInforme emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolució presentació davant les CortsResolució presentació Reglament davant les CortsResolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Resolució d'aprovació del ReglamentResolució d'aprovació del ReglamentPublicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentPublicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentNota Lletrat Corts (2.07.2019)
Publicació de la consolidació de les modificacions al Reglament en el DOGVText consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)

Bústia de denúncies

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament. [2018/4529] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018)

Informes jurídics

Informe18-04-2019
Informe jurídic sobre la cobertura per personal funcionari interí de determinats llocs de treball, inclosos en la Relació de Llocs de treball de la Generalitat, la forma de provisió dels quals és la lliure designació, corresponents a secretàries d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat
 Informe18-04-2019
Informe sobre el marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
 Informe28-05-2019
Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics sobre les consideracions del Dictamen núm. 266/2019, de data 24 d’abril de 2019, del Consell Jurídic Consultiu al Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.
 Informe04-07-2019
Informe sobre la forma de provisió de llocs de treball prevista en la proposta de Relació de Llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Codi ètic i de conducta

⇒ Aquest document es troba en procés de redacció.

Convenis marc