Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre publicat en el DOGV
Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV

Legislació vigent

Reglament de funcionament i règim interior

Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Estat actual del procediment:

Vigent

Reglament de 27 de juny de 2019
de funcionament i règim interior de
l’Agència

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les al.legacions i les aportacions realitzades en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre l’impacte normatiu en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància, i l’adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Addenda memòria econòmica Addenda a la memòria econòmicaAddenda a la memòria econòmica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica Informe jurídicInforme emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolució presentació davant les CortsResolució presentació Reglament davant les CortsResolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Resolució d'aprovació del ReglamentResolució d'aprovació del ReglamentPublicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentPublicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentNota Lletrat Corts (2.07.2019)
Publicació de la consolidació de les modificacions al Reglament en el DOGVText consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)

Bústia de denúncies

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament. [2018/4529] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018)

Informes jurídics i altres documents d'interés

Resolució modificació Consell de Participació14.09.2020 – Resolució núm. 374, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 105, de 25.09.2020 i DOGV núm. 8908, 18.09.2020).
Informe Jurídic Aj. València10.09.2020 – Informe jurídic emés en relació amb la consulta realitzada per l’Ajuntament de València respecte d’una sol·licitud d’accés a la informació.
Resolució Politica de Privacitat08.07.2020 – Resolució núm. 262, per la que s’estableixen les bases per a la tramitació a seguir en la formulació de suggeriments i queixes d’esta Agència.
Resolució Politica de Firma Electrònica i Certificats23.06.2020 – Resolució núm. 225, per la que s’aprova la Política de Firma Electrònica i de certificats d’esta Agència (BOCV núm. 89, de 3.07.2020 i DOGV núm. 8850, 6.07.2020).
Resolució Politica de Privacitat15.06.2020 – Resolució núm. 203, per la qual s’aprova la política de privacitat de l’Agència.
Nota num 3

20.05.2020 – Nota núm. 3 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, efectuada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Guia tramitacio Convenis

08.05.2020 – Guia per a la tramitació de convenis en l’Agència.

Nota 2 Estat Alarma

05.05.2020 – Nota núm. 2 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Registre Activitats de Tractament

05.05.2020 – Resolució núm. 111, per la qual es crea el seu Registre d’Activitats de Tractament.

Nota 1 Estat Alarma

24.03.2020 – Nota núm. 1 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Proposta esmenes Projecte Llei Funció Pública GVA

10.03.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

Resolució Seu Electrònica i Registre Electrònic

13.12.2019 – Resolució per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic d’aquesta agència i es regula el seu funcionament (BOCV núm. 51, de 30.12.2019 i DOGV núm. 8708, 31.12.2019).

Resolució Menció Honorífica

25.11.2019 – Resolució per la qual es crea i regula la concessió de la Menció honorífica Insígnia de Plata de l’Agència.

Proposta esmenes Llei Pressupostos 2020

30.10.2019 – Proposta a incorporar en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Proposta Llei Mesures 2020

30.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a incorporar en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.

Resolució composició Consell de Participació

15.10.2019 – Resolució pel qual es determina la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 31, de 25.10.2019 i DOGV núm, 8665, 28.10.19).

Valoració dictàmen CJC

28.05.2019 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics sobre les consideracions del Dictamen núm. 266/2019, de data 24 d’abril de 2019, del Consell Jurídic Consultiu al Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Informe jurídic Provisió llocs Agència

04.07.2019 – Informe sobre la forma de provisió de llocs de treball prevista en la proposta de Relació de Llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Informe Jurídic cobertura llocs GVA per Interins

18.04.2019 – Informe jurídic sobre la cobertura per personal funcionari interí de determinats llocs de treball, inclosos en la Relació de Llocs de treball de la Generalitat, la forma de provisió dels quals és la lliure designació, corresponents a secretàries d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat.

Informe regulació personal Agència

18.04.2019 – Informe sobre el marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Resolució creació Consell de Participació

12.02.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Participació i s’obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d’organitzacions cíviques (BOCV núm. 346, de 22.02.2019 i DOGV núm, 8492, de 22.02.2019).

Creació Consell de Direcció de l'Agència

07.01.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Direcció de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (BOCV núm. 339, de 28.01.2019).

Creació Bustia de Denúncies

25.04.2018 – Resolució per la qual es crea la Bústia de denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).

Codi ètic i de conducta

⇒ Aquest document es troba en procés de redacció.

Convenis marc