Informació de rellevància jurídica

Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre publicat en el DOGV
Text consolidat Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència publicat en el DOGV

Legislació vigent

Reglament de funcionament i règim interior

Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència

Estat actual del procediment:

Vigent

Reglament de 27 de juny de 2019
de funcionament i règim interior de
l’Agència

Documents que integren l’expedient:
Consulta pública prèvia (26.12.2017)
Informe sobre els resultats de la realització de la consulta pública prèvia (23.03.2018)
Resolució d’inici del procediment (24.04.2018)
Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (09.05.2018)
Memòria econòmica (24.05.2018)
Valoració de les al.legacions i les aportacions realitzades en el tràmit de consulta pública (24.09.2018)
Observacions sobre l’impacte normatiu en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de protecció a la família, la infància, i l’adolescència (24.09.2018)
Resolució per la qual se sotmet la proposta de projecte de Reglament al tràmit d’informació pública (3.10.2018)
Publicació al BOC de l’obertura del tràmit d’informació pública del projecte de Reglament (30.10.2018)
Informe resultats tràmit d’informació pública (31.01.2019)
Acord de negociació sindical (11.03.2019)
Sol.licitud dictamen Consell Jurídic Consultiu (21.03.2019)
Dictamen núm. 266/2019, de 24 d’abril, del Consell Jurídic Consultiu (02.05.2019)
Addenda memòria econòmica Addenda a la memòria econòmicaAddenda a la memòria econòmica sobre el projecte de Reglament (28.05.2019)
Informe valoración jurídica Informe jurídicInforme emés per la direcció d’Assumptes Jurídics (28.05.2019)
Resolució presentació davant les CortsResolució presentació Reglament davant les CortsResolució per la qual es presenta a les Corts Valencianes el projecte del Reglament (21.06.2019)
Resolució d'aprovació del ReglamentResolució d'aprovació del ReglamentPublicació en el DOGV de la Resolució d’aprovació del Reglament (02.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentPublicació en el DOGV de la modificació del Reglament (15.07.2019)
Resolució de modificació del ReglamentNota Lletrat Corts (2.07.2019)
Publicació de la consolidació de les modificacions al Reglament en el DOGVText consolidat del Reglament de 27 de juny de 2019 de l’Agència (04.11.2019)

Bústia de denúncies

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea la Bústia de Denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament. [2018/4529] (DOGV núm. 8301 de 23.05.2018)

Informes jurídics i altres documents d'interés

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts30.04.2021 – Informe sobre la recomendació i consideracions manifestades pel Síndic de Greuges, en relació amb la queixa núm. 2100376.
Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Contestación-s-greuges-queja02.03.2021 – Informe dirigit al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376.
Resolució Pla Normatiu 202130.12.2020 – Resolució núm. 671, de 30 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el Pla Anual Normatiu de l’Agència per a l’any 2021.
Resolució Registre Acords i Resolucions director o directora AVAF29.12.2020 – Resolució núm. 666, de 29 de desembre, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es crea i regula el Registre d’Acords i Resolucions adoptats pel director o directora de l’Agència.(BOCV núm. 135, de 15 de gener de 2021 i DOGV núm. 8992, de 8 de gener de 2021).
 Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm.1 d'Elx de Protecció de Drets Fonamentals14.12.2020 – Sentència núm. 763/2020 del Jutjat contenciós administratiu núm 1 d’Elx, de Protecció de Drets Fonamentals.
Sol·licitud adhesió Conveni PMSBAE02.11.2020 – Resolució núm. 494, per la qual se sol·licita l’adhesió d’aquesta Agència al conveni de col·laboració, subscrit en data 6 de juny de 2016, entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica.
Resolució modificació Consell de Participació23.10.2020 – Notes bàsiques en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
Resolució àmbit material de l'Agència05.10.2020 – Resolució núm. 424, per la que es concreta l’àmbit d’actuació material de l’Agència.
Resolució modificació Consell de Participació14.09.2020 – Resolució núm. 374, per la qual es modifica la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 105, de 25.09.2020 i DOGV núm. 8908, 18.09.2020).
Informe Jurídic Aj. València10.09.2020 – Informe jurídic emés en relació amb la consulta realitzada per l’Ajuntament de València respecte d’una sol·licitud d’accés a la informació.
Resolució Politica de Privacitat08.07.2020 – Resolució núm. 262, per la que s’estableixen les bases per a la tramitació a seguir en la formulació de suggeriments i queixes d’esta Agència.
Resolució Politica de Firma Electrònica i Certificats23.06.2020 – Resolució núm. 225, per la que s’aprova la Política de Firma Electrònica i de certificats d’esta Agència (BOCV núm. 89, de 3.07.2020 i DOGV núm. 8850, 6.07.2020).
Resolució Politica de Privacitat15.06.2020 – Resolució núm. 203, per la qual s’aprova la política de privacitat de l’Agència.
Nota num 3

20.05.2020 – Nota núm. 3 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, efectuada mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Guia tramitacio Convenis

08.05.2020 – Guia per a la tramitació de convenis en l’Agència.

Nota 2 Estat Alarma

05.05.2020 – Nota núm. 2 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les seues modificacions i les seues pròrrogues.

Registre Activitats de Tractament

05.05.2020 – Resolució núm. 111, per la qual es crea el seu Registre d’Activitats de Tractament.

Nota 1 Estat Alarma

24.03.2020 – Nota núm. 1 sobre suspensió de terminis administratius i de terminis de prescripció i caducitat, de conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, modificat pel Reial Decret 465/2020.

Justificant-remissió-i-proposta-esmenes-PL_FPV10.03.2020 – Proposta d’esmenes al Projecte de llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

11.03.2020 – Justificant de remissió a les Corts Valencianes de la proposta d’esmenes.

Resolució Seu Electrònica i Registre Electrònic

13.12.2019 – Resolució per la qual es crea la seu electrònica i el registre electrònic d’aquesta agència i es regula el seu funcionament (BOCV núm. 51, de 30.12.2019 i DOGV núm. 8708, 31.12.2019).

Resolució Menció Honorífica

25.11.2019 – Resolució per la qual es crea i regula la concessió de la Menció honorífica Insígnia de Plata de l’Agència.

Proposta esmenes Llei Pressupostos 2020

30.10.2019 – Proposta a incorporar en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.

Proposta Llei Mesures 2020

30.10.2019 – Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, a incorporar en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.

Resolució composició Consell de Participació

15.10.2019 – Resolució pel qual es determina la composició del Consell de Participació d’aquesta Agència (BOCV núm. 31, de 25.10.2019 i DOGV núm, 8665, 28.10.19).

Valoració dictàmen CJC

28.05.2019 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics sobre les consideracions del Dictamen núm. 266/2019, de data 24 d’abril de 2019, del Consell Jurídic Consultiu al Projecte de Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, com a desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.

Informe jurídic Provisió llocs Agència

04.07.2019 – Informe sobre la forma de provisió de llocs de treball prevista en la proposta de Relació de Llocs de treball de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Informe Jurídic cobertura llocs GVA per Interins

18.04.2019 – Informe jurídic sobre la cobertura per personal funcionari interí de determinats llocs de treball, inclosos en la Relació de Llocs de treball de la Generalitat, la forma de provisió dels quals és la lliure designació, corresponents a secretàries d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat.

Informe regulació personal Agència

18.04.2019 – Informe sobre el marc normatiu d’aplicació en matèria de personal del funcionariat de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Resolució creació Consell de Participació

12.02.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Participació i s’obri termini per a la presentació de candidatures per a ocupar les seues vocalies en representació d’organitzacions cíviques (BOCV núm. 346, de 22.02.2019 i DOGV núm, 8492, de 22.02.2019).

Creació Consell de Direcció de l'Agència

07.01.2019 – Resolució per la qual es crea el Consell de Direcció de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (BOCV núm. 339, de 28.01.2019).

Creació Bustia de Denúncies

25.04.2018 – Resolució per la qual es crea la Bústia de denúncies de l’Agència i es regula el seu funcionament (DOGV núm. 8301, de 23.05.2018).

Protecció al denunciant

 Al·legacions LeCRIM01.03.2021 – Al·legacions de l’AVAF en el tràmit d’audiència i informació pública de l’Avantprojecte de Llei d’Enjudiciament Criminal.
Al·legacions Consulta Pública Directiva (EU) 2019/193727.01.2021 – Al·legacions de l’AVAF a la consulta pública sobre la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció dels denunciants.
Declaración de Bruselas14.12.2020 – Declaració de Bruseles de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Document resum sobre l'experiència de l'AVAF04.11.2020 – Document resum sobre l’experiència de l’AVAF en protecció de persones denunciants en els seus tres anys de funcionament.
Decàleg per a la protecció de les persones denunciants i alertadores30.06.2020 – Decàleg per a la protecció de les persones denunciants i alertadores, aprovat pel Consell de Participació de l’AVAF.
Declaració de Roma26.06.2020 – Declaració de Roma de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Declaració de París16.12.2019 – Declaració de París de la Xarxa d’Autoritats Europees d’Integritat i Alertadors (NEIWA).
Síntesi sobre la Directiva (UE) 2019/193709.11.2019 – Síntesi sobre la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell23.10.2019 – Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.
Normativa reguladora de l'AVAF27.06.2019 – Normativa reguladora de l’AVAF en relació amb la protecció a persones denunciants.

Codi ètic i de conducta

⇒ Aquest document es troba en procés de redacció.

Convenis marc

Resolucions finals d'Investigació

 2021
Resolució de conclusions30.04.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Vinarós
Resolució de conclusions21.04.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Conselleria d’Educació
Resolució de conclusions19.04.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Sedaví
Resolució de conclusions23.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Universitat Jaume I.
Resolució de conclusions22.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Favide.
Resolució de conclusions22.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions17.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Universitat de València.
Resolució de conclusions16.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de València.
Resolució de conclusions16.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Cofrentes.
Resolució de conclusions08.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Calp.
Resolució de conclusions04.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions04.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Callosa de Segura.
Resolució de conclusions01.03.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Rojales.
Resolució de conclusions24.02.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions23.02.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Camporrobles.
Resolució de conclusions17.02.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Rojales.
Resolució de conclusions09.02.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Cullera.
Resolució de conclusions27.01.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions27.01.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Cofrentes.
Resolució de conclusions26.01.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Generalitat Valenciana.
Resolució de conclusions21.01.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de València.
Resolució de conclusions21.01.2021 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
 2020
Resolució de conclusions28.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Castelló.
Resolució de conclusions28.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Aeroport de Castelló.
Resolució de conclusions23.12.2020 – Resolución de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Benicàssim.
Resolució de conclusions21.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de Alicante.
Resolució de conclusions21.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions10.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Institut de Medicina Legal de València.
Resolució de conclusions03.12.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de València.
Resolució de conclusions30.11.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de València.
Resolució de conclusions23.11.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions17.11.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions11.11.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions09.11.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Godella.
Resolució de conclusions30.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Llíria.
Resolució de conclusions26.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Conselleria de Justícia i Administració Pública.
Resolució de conclusions23.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Paterna.
Resolució de conclusions21.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Institució Firal Alacantina.
Resolució de conclusions19.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Daya Nueva.
Resolució de conclusions14.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Sueca.
Resolució de conclusions07.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions05.10.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Unió Musical Casinense.
Resolució de conclusions31.07.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament d’Alcoi.
Resolució de conclusions31.07.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Direcció General de Diversitat Funcional.
Resolució de conclusions21.07.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
Resolució de conclusions20.07.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament d’Aldaia.
Resolució de conclusions05.06.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Direcció territorial d’igualtat i polítiques inclusives d’Alacant.
Resolució de conclusions25.05.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Divalterra i FVMP.
Resolució de conclusions27.04.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Sueca.
Resolució de conclusions11.03.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Bigastro.
Resolució de conclusions17.02.2020 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Paiporta.
2019
Resolució de conclusions19.11.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Mercavalencia.
Resolució de conclusions17.09.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Direcció de Funció Pública.
Resolució de conclusions03.07.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Bigastro.
Resolució de conclusions18.06.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions31.05.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Universitat de València.
Resolució de conclusions27.05.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament d’Ibi.
Resolució de conclusions12.04.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. EMT.
Resolució de conclusions12.04.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Direcció General de Cultura i Patrimoni.
Resolució de conclusions12.04.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions10.04.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions25.03.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions25.03.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions25.03.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions21.03.2019 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
2018
Resolució de conclusions20.12.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Conselleria de Sanitat.
Resolució de conclusions17.12.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Paterna.
Resolució de conclusions11.12.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions11.12.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions23.11.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.
Resolució de conclusions12.11.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de Castell de Castells.
Resolució de conclusions07.11.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Diputació de València.
Resolució de conclusions11.09.2018 – Resolució de conclusió d’actuacions. Ajuntament de València.

Relació amb les Corts Valencianes

Informe_juridic_AVAF_sobre_informe_lletrat_Corts22.03.2021 – Informe que emet la Direcció d’Assumptes Jurídics de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en relació amb l’informe de lletrat de les Corts de 26 de febrer de 2021 sobre les sol·licituds de documentació de l’article 12 del Reglament de les Corts.
Contestación-s-greuges-queja02.03.2021 – Informe dirigit al Síndic de Greuges en contestació a la queixa núm. 2100376.