L’Agència Valenciana Antifrau insta la demolició d’un habitatge il·legal a Daya Nueva (Alacant)

València, 23 d’octubre de 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha emés una resolució final d’investigació en la qual insta l’Ajuntament de Daya Nueva a la demolició de les obres d’un habitatge amb la finalitat de recuperar la legalitat urbanística vulnerada.

La investigació es va iniciar gràcies a les informacions facilitades per una persona a través de la bústia de denúncies de l’AVAF en la qual s’aportaven proves de la falta de control de la legalitat urbanística per part de l’Ajuntament de Daya Nueva respecte a les obres d’ampliació d’un habitatge en sòl no urbanitzable sense respectar la legalitat urbanística vigent.

S’ha pogut determinar en el transcurs de les investigacions la inactivitat de l’Ajuntament de Daya Nueva en la tramitació de l’expedient de restauració de la legalitat ja que hauria d’haver-se iniciat al setembre de 2016 i quasi quatre anys després segueix en la mateixa situació.

Segons es recull en la resolució final l’Ajuntament al·lega la falta de personal com el principal motiu per al retard tant de l’activitat inspectora com de la tramitació de l’expedient i afig, no obstant això, que prendrà totes les mesures que corresponguen per a executar la demolició de les obres il·legals.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució de conclusions. Ajuntament de Daya Nueva

La Agencia Valenciana Antifraude insta a la demolición de una vivienda ilegal en Daya Nueva (Alicante)

València, 23 de octubre de 2020.- La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una resolución final de investigación en la que insta al Ayuntamiento de Daya Nueva a la demolición de las obras de una vivienda con el fin de recuperar la legalidad urbanística vulnerada.

La investigación se inició gracias a las informaciones facilitadas por una persona a través del buzón de denuncias de la AVAF en la que se aportaban pruebas de la falta de control de la legalidad urbanística por parte del Ayuntamiento de Daya Nueva con respecto a las obras de ampliación de una vivienda en suelo no urbanizable sin respetar la legalidad urbanística vigente.

Se ha podido determinar en el trascurso de las investigaciones la inactividad del Ayuntamiento de Daya Nueva en la tramitación del expediente de restauración de la legalidad ya que debería haberse iniciado en septiembre de 2016 y casi cuatro años después sigue en la misma situación.

Según se recoge en la resolución final el Ayuntamiento alega la falta de personal como el principal motivo para el retraso tanto de la actividad inspectora como de la tramitación del expediente y añade, no obstante, que tomará todas las medidas que correspondan para ejecutar la demolición de las obras ilegales.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC
Resolución de conclusiones. Ayuntamiento de Daya Nueva

Universitat Estacional de Llíria

Participación de la Agencia Valenciana Antifraude en la Universitat Estacional de Llíria. Centro Multiusos. “La música como instrumento educativo interdisciplinar”