Contractació

L’Agència Valenciana Antifrau es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

Perfil del contractant

> Accés a la plataforma de contractació de l’Estat

Processos de licitació oberts

> Accés a la plataforma de contractació de l’Estat

 

Expedients de contractació tramitats

Nota: Per a buscar els contractes de l’Agència Valenciana de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, seleccionar en ‘Dades Generals’ en el camp ‘Cons/Entitat adjudicadora’ en el primer desplegable ‘Totes’ i en el segon desplegable ‘Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció’

ExerciciProcediments de contractacióAcces a la informació

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: contractes menors. Format .odsContractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: contractes no menors. Format .odsContractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/12/2020: dades estadístiques. Format .odsContractes menors quart trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: contractes menorsContractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: contractes no menorsContractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/09/2020: dades estadístiquesContractes menors tercer trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: contractes menorsContractes menors segon trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: contractes no menorsContractes no menors segon trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 30/06/2020: dades estadístiquesDades estadístiques segon trimestre 2020

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: contractes menorsContractes menors primer trimestre 2020 Agència Valenciana Antifrau

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: contractes no menorsContractes menors primer trimestre 2020 Agència Valenciana Antifrau

2020

Contractació de 01/01/2020 a 31/03/2020: dades estadístiquesContractes menors primer trimestre 2020 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes menors (gener-desembre)Contractes menors segon trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes (gener-desembre) excepte menorsContractes menors segon trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Dades estadístiques (gener-desembre)Contractes menors segon trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes menors (gener-setembre)Contractes menors segon trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes (gener-setembre) excepte menorsContractes segon trimestre 2019 excepte menors Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes menors (gener-juny)Contractes menors segon trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes (gener-juny) excepte menorsContractes segon trimestre 2019 excepte menors Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes menors (gener-març)Contractes menors primer trimestre 2019 Agència Valenciana Antifrau

2019

Contractes (gener-març) excepte menorsContractes primer trimestre 2019 excepte menors Agència Valenciana Antifrau

2019

Dades estadístiquesDades estadístiques contractes 2019

2018

Contractes menors2018 Contratos Menores

2018

Contractes excepte menors2018 Contractos no Menores - Valenciano

2018

Dades estadístiques

2017

Relació de procediments

Exempció pagament del cànon digital

Exempció pagament de la compensació equitativa per còpia privada originada per l’adquisició, per part de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau de la Comunitat Valenciana , d’equips, aparells i suports materials d’acord amb l’article 25.7 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, contempla el dret patrimonial de reproducció, que legitima al titular dels drets d’autor d’una obra a autoritzar o prohibir la producció de còpies de la mateixa.

El Reial Decret Llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica l’anteriorment esmentat Reial Decret Legislatiu va revisar la manera de retribuir als titulars dels drets d’autor, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada, establint un cànon que ha d’abonar el consumidor final quan adquireix els béns, els equips i els dispositius que permeten copiar les obres així com les prestacions protegides per drets de propietat intel·lectual.

No obstant això, aquest Reial Decret Llei inclou excepcions al pagament de la compensació equitativa per còpia privada, entre les quals s’inclouen les adquisicions d’equips, d’aparells i de suports materials de reproducció que siguen realitzades per les entitats que integren el sector públic, podent acreditar aquesta excepció mitjançant una certificació emesa per l’òrgan competent de l’Administració corresponent.

Les persones interessades poden descarregar el document electrònic acreditatiu per mitjà de l’enllaç següent:

DESCÀRREGA CERTIFICAT

Plans anuals de contractació

2021Pla Anual de ContractacióResolución Plan Anual de Contratación 2019
2019Pla Anual de ContractacióResolución Plan Anual de Contratación 2019