El Centre Nacional Anticorrupció de Moldàvia visita l’Agència Valenciana Antifrau per conèixer el seu funcionament de cara a la seua entrada a la Unió Europea

València, 19 de desembre de 2023.- Durant dos dies una delegació del Centre Nacional Anticorrupció de la República de Moldàvia ha visitat l’Agència Valenciana Antifrau per a conéixer el seu funcionament.

Les diferents àrees de l’Agència els ha exposat en diferents sessions el funcionament dels departaments d’ investigació, jurídic, prevenció, formació, documentació, administració i comunicació. Estaven especialment interessats en la protecció de les persones denunciants de corrupció ja que ells no estan exercint aquestes funcions.

Així mateix la delegació de Moldàvia ha oferit una sessió a tot el personal de l’Agència Valenciana Antifrau per a donar-los a conéixer el funcionament del Centre Nacional Anticorrupció que porta en funcionament des de l’any 2002 i que compta amb prop de 400 treballadors.

Per part de Centre Nacional Anticorrupció de Moldàvia han estat presents personal de i directors de les direccions de legislació anticorrupció i expertesa, educació i avaluació institucional. També hi han estat presents dues persones de dues associacions cíviques que coordinen els projectes de lluita contra la corrupció: Homecare i Casmed.

Moldàvia és un dels països candidats per a l’entrada a la Unió Europa i han volgut conéixer el treball que està realitzant l’Agència Valenciana per a adequar-se a les exigències comunitàries en la lluita contra la corrupció.

Des de fa més d’un any són diversos els organismes internacionals que s’han interessat pel treball que realitza l’Agència i han vingut a conèixer el seu funcionament com l’Autorità Nazionale Anticorruzione d’Itàlia (ANAC), l’Oficina Anticorrupció de Geòrgia i la Contraloria de la Vall del Cauca de Colòmbia.

Comunicant el govern obert. L’UJI i l’AVAF organitzen una jornada per la transparència i integritat en les entitats locals

#FormacióAVAF

Castelló de la Plana.- 15 de desembre de 2023

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) va coorganitzar al costat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) la jornada “Comunicant el govern obert: Transparència i integritat en les entitats locals” per a debatre els resultats de la investigació de la Càtedra de Transparència Pública de la universitat en matèria de transparència i integritat pública en les administracions locals valencianes.

El passat 15 de desembre, la sala d’actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques va acollir la jornada de 3 hores, amb un seguiment de 75 persones en presencial i en línia, ja que la jornada es va retransmetre pel Canal de You Tube de l’UJI.

La inauguració va ser a càrrec d’Andrea Planchadell, sotssecretària general de la Universitat Jaume I i Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau.

La jornada dirigida a l’alumnat universitari, així com al personal empleat públic de les entitats locals, mancomunitats, diputacions provincials i Generalitat Valenciana, va tenir com a conferència central l’explicació del sistema d’integritat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, l’exposició de la qual va desenvolupar el director de l’AVAF.

Beatriz Tomas i Marta Oller, directores de la Càtedra de Transparència Pública de l’UJI, van ser les encarregades de presentar la Càtedra, així com els resultats de la investigació realitzada en 2023 sobre el compliment de la transparència en les entitats locals de la Comunitat Valenciana, finançada per la Generalitat Valenciana.

La jornada va comptar amb la participació de diverses visions sobre la transparència en integritat públiques en entitats locals a través de la celebració d’una taula redona, moderada per Jaime Clemente, professor visitant de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

En la taula redona, Izan Puente, egressat del grau de GAP – UJI i consultor júnior en governança pública va mostrar com s’havia dut a terme l’obtenció dels resultats dels ítems de compliment de la transparència als ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Per part seua, des de l’AVAF, Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació, va mostrar els resultats obtinguts per la investigació de la Càtedra de Transparència Pública, en matèria d’integritat pública, i va destacar, el baix grau de compliment de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en el moment de realització de l’enquesta (setembre-octubre de 2023) pel que fa a la publicació de:

 • Aprovació d’un pla de mesures antifrau (PMS)
 • Elaboració d’un codi ètic o de conducta o adhesió al codi de bon govern del Consell o una altra entitat.
 • Creació d’un sistema intern d’informació (SII) i si és fàcilment visible en el seu web,
 • Informació sobre el sistema extern d’informació, que en el cas de la CV és l’AVAF.
 • Si la tecnologia utilitzada per l’ajuntament per als SII permet l’anonimat de les persones informants.
 • Nomenament d’una persona física o òrgan col·legiat com a responsable del sistema.

Pilar Moreno, tècnica de Formació de l’AVAF, a més de contrastar les dades de l’enquesta amb la informació que les entitats locals han anat aportant a l’AVAF, va exposar les recomanacions per a la millora de la transparència del sistema d’integritat en les entitats locals de la Comunitat Valenciana en la seua exposició, entre les quals destaquen:

 • Inclusió en el Pla de Mesures Antifrau (PMA) d’accions de difusió que li doten de rellevància en la cultura organitzativa.
 • Difusió del pla de mesures antifrau ad intra i ad extra de l’organització a través d’accions de comunicació i campanyes informatives entre contractistes, associacions i ciutadania.
 • Participació de tot el personal empleat públic i càrrecs electes en l’elaboració del codi ètic.
 • Inclusió en el codi ètic de pla de comunicació i difusió.
 • Creació d’una icona visible en la pàgina d’inici de la web institucional de l’entitat local que enllaç al sistema intern i extern (AVAF) d’informació i a la normativa d’aplicació, en un màxim de 3 clics.

Finalment, Lidia García, secretària – interventora de l’Ajuntament de Vilafranca, va mostrar la realitat que viuen els xicotests i mitjans municipis i la falta de recursos econòmics, humans. Va detallar en la seua exposició la falta d’una cultura de la transparència i la no percepció de la importància de la integritat en les administracions, així com els passos que progressivament s’estan donant per a l’avanç en la publicitat i difusió dels drets que ostenta la ciutadania en matèria de transparència.

L’AVAF, amb aquestes iniciatives manté la seua col·laboració amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i el foment del debat públic en matèria de transparència, integritat, prevenció de la corrupció i difusió de la importància de l’ètica pública i la cultura de rebuig al frau en el sector públic. Una vegada més, l’agraïment del Servei de Formació de l’Agència per la col·laboració continua que es desenvolupa amb la Universitat Jaume I de Castelló.

Pot accedir a l’enregistrament de la jornada en el següent enllaç 

Si desitges comptar en la teua entitat pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

*Fotografies cortesia de la Universitat Jaume I de Castelló

Només 134 administracions públiques han presentat en el Registre de l’Agència Valenciana Antifrau als Responsables del seu Sistema Intern d’Informació

València, 15 de desembre de 2023.- Una de les obligacions que imposa l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció és que administracions i organismes públics compten amb un sistema intern d’informació.

Aquest sistema intern té com a objectiu garantir que es puguen comunicar dins de les pròpies organitzacions possibles conductes o irregularitats que puguen ser objecte de seguiment.

El sistema intern d’informació està configurat per tres elements: un canal intern (bústies) on es puguen recollir les informacions o denúncies; un procediment que regule com s’han de gestionar aquestes informacions o denúncies rebudes, i finalment, la designació de la persona que ha de ser responsable de la gestió i tramitació de les denúncies i informacions.

Els responsables dels sistemes interns d’informació poden ser tant una persona física com un òrgan col·legiat que serà nomenat per l’òrgan de govern o òrgan de l’administració, el qual tindrà un termini de 10 dies hàbils des del nomenament per a comunicar-ho a l’Agència Valenciana Antifrau que és l’organisme designat a la Comunitat Valenciana per a gestionar el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació.

La Llei establia com a data límit el 13 de juny perquè les administracions públiques i organismes comuniquessin a l’Agència qui eren les persones Responsables dels seus Sistemes Interns d’ Informació. Per al cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants el termini va finalitzar l’1 de desembre. Fins ara només 134 organismes han complert amb aquest tràmit de comunicació a l’Agència dels responsables dels sistemes interns d’informació, un tràmit que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l’Agència.

Entre els ajuntaments de més de 10.000 habitants han complit amb el tràmit 31 ajuntaments dels 102 obligats; mentre que entre els de menys de 10.000 habitants només ho han comunicat el seu responsable del sistema intern d’informació 50 dels 440.

Segons recull en la Llei l’incompliment de l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, greu o lleu segons les circumstàncies i pot ser sancionades amb multes d’entre 1.000 euros fins a un milió d’euros.

Amb l’objectiu d’ajudar les administracions públiques en el compliment dels requisits previstos en la Llei 2/2023, no només pel que fa al compliment de la implantació dels sistemes interns d’informació, sinó també del requisit de comptar amb bústies externes de denúncia o el disseny de plans antifrau, l’Agència ha subscrit 88 protocols de col·laboració amb ajuntaments,  diputacions i empreses públiques.

En el cas que una administració o entitat pública estigui interessada a subscriure aquest tipus de protocol amb l’Agència pot demanar-ho a través del correu electrònic: jurídico@antifraucv.es

Adjuntem el llistat dels ajuntaments que han realitzat la comunicació del responsable intern d’informació.