Només 134 administracions públiques han presentat en el Registre de l’Agència Valenciana Antifrau als Responsables del seu Sistema Intern d’Informació

València, 15 de desembre de 2023.- Una de les obligacions que imposa l’entrada en vigor de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció és que administracions i organismes públics compten amb un sistema intern d’informació.

Aquest sistema intern té com a objectiu garantir que es puguen comunicar dins de les pròpies organitzacions possibles conductes o irregularitats que puguen ser objecte de seguiment.

El sistema intern d’informació està configurat per tres elements: un canal intern (bústies) on es puguen recollir les informacions o denúncies; un procediment que regule com s’han de gestionar aquestes informacions o denúncies rebudes, i finalment, la designació de la persona que ha de ser responsable de la gestió i tramitació de les denúncies i informacions.

Els responsables dels sistemes interns d’informació poden ser tant una persona física com un òrgan col·legiat que serà nomenat per l’òrgan de govern o òrgan de l’administració, el qual tindrà un termini de 10 dies hàbils des del nomenament per a comunicar-ho a l’Agència Valenciana Antifrau que és l’organisme designat a la Comunitat Valenciana per a gestionar el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació.

La Llei establia com a data límit el 13 de juny perquè les administracions públiques i organismes comuniquessin a l’Agència qui eren les persones Responsables dels seus Sistemes Interns d’ Informació. Per al cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants el termini va finalitzar l’1 de desembre. Fins ara només 134 organismes han complert amb aquest tràmit de comunicació a l’Agència dels responsables dels sistemes interns d’informació, un tràmit que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l’Agència.

Entre els ajuntaments de més de 10.000 habitants han complit amb el tràmit 31 ajuntaments dels 102 obligats; mentre que entre els de menys de 10.000 habitants només ho han comunicat el seu responsable del sistema intern d’informació 50 dels 440.

Segons recull en la Llei l’incompliment de l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, greu o lleu segons les circumstàncies i pot ser sancionades amb multes d’entre 1.000 euros fins a un milió d’euros.

Amb l’objectiu d’ajudar les administracions públiques en el compliment dels requisits previstos en la Llei 2/2023, no només pel que fa al compliment de la implantació dels sistemes interns d’informació, sinó també del requisit de comptar amb bústies externes de denúncia o el disseny de plans antifrau, l’Agència ha subscrit 88 protocols de col·laboració amb ajuntaments,  diputacions i empreses públiques.

En el cas que una administració o entitat pública estigui interessada a subscriure aquest tipus de protocol amb l’Agència pot demanar-ho a través del correu electrònic: jurídico@antifraucv.es

Adjuntem el llistat dels ajuntaments que han realitzat la comunicació del responsable intern d’informació.

#DocuforumAVAF tanca l’any 2023 a la Universitat Jaume I de Castelló

#FormacióAVAF

Castelló de la Plana.- 12 de desembre 2023

El Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau va realitzar l’últim #DocuforumAVAF de l’any 2023 en el grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castelló. L’activitat formativa més antiga i àgil de l’AVAF va reunir en aquesta ocasió a 85 alumnes i alumnes de l’assignatura “Ètica de la Comunicació”, gràcies a la col·laboració del professor Ramon A Feenstra.

La primera part del #DocuforumAVAF suposa el visionat a l’aula universitària del documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box. Amb aquest, l’alumnat té la possibilitat de reflexionar sobre la realitat del frau i la corrupció en l’administració pública i formular els seus dubtes i preguntes en línia a l’AVAF.

En una segona part, el personal de l’Agència exposa la creació, funcions i objectius de l’AVAF i debat amb l’alumnat sobre la importància dels controls i la participació de la societat civil.

En aquesta ocasió, a més, els estudiants van mostrar un especial interès en el paper actiu que pot exercir la ciutadania i els mitjans de comunicació en la lluita contra la corrupció. També van insistir en la necessitat de principis ètics, sistemes de control i en el problema que suposa el descrèdit dels mitjans de comunicació i com aquest pot afectar en la lluita contra el frau.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF, va ser qui va moderar el debat de reforç de l’ètica i la integritat pública, així com de la importància de la prevenció, de la consciència i organització ciutadana, i va exposar les funcions d’anàlisis i investigació i protecció als informants que duu a terme l’Agència Valenciana Antifrau.

L’AVAF manté la seua proposta de debats públics amb l’alumnat universitari, en el seu procés de formació per a exercir en el futur rols professionals que aporten a la societat civil. Per aqueixa raó, es consideren de gran importància accions formatives que reforcen l’ètica pública i la cultura de prevenció i lluita contra tota conducta que propicie el frau i la corrupció.

Una vegada més, l’agraïment del Servei de Formació de l’Agència per la col·laboració que any rere any es desenvolupa amb la Universitat Jaume I de Castelló, en matèria de promoció de la prevenció i la lluita contra les infraccions normatives.

Si desitges comptar en la teua entitat pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es

L’AVAF participa en el Seminari “Nous horitzons en la lluita contra la corrupció” en la Universitat Carlos III de Madrid

#FormacióAVAF

Madrid.- 5 de desembre de 2023

L’Agència Valenciana Antifrau ha participat en el seminari inaugural de la Xarxa espanyola d’investigació “Cultura de la legalitat i la lluita contra la corrupció” (CLLC3) en la Universitat Carlos III de Madrid.

El seminari inaugural de la tercera fase d’execució d’aquesta xarxa de treball en la qual participen 15 grups d’investigació de diverses universitats espanyoles va girar entorn de 3 eixos: els Fons Next Generation, la perspectiva de gènere en la lluita contra la corrupció i la revolució tecnològica en la matèria.

Pilar Moreno García, tècnica del Servei de Formació de l’AVAF va participar en el seminari aportant la perspectiva de “Gènere, corrupció i la ruta a la integritat”, juntament amb el catedràtic Manuel Villoria de la Universitat Rey Juan Carlos, que va centrar la seua exposició en l’àmbit preventiu i dels fons Next Generation.

José Ignacio Criado, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, va exposar la visió de la lluita contra la corrupció des de l’ús de la intel·ligència artificial. La labor de moderació del seminari la va dur a terme José María Sauca, investigador principal de la Xarxa.

Entre els participants en la jornada van estar el catedràtic de dret processal de la Universitat de Salamanca, Nicolas Rodríguez-García, el catedràtic de dret penal Jacobo Dopico, la professora de la Universitat Complutense de Madrid, Isabel Wences, així com investigadors de l’IT_GesPub de la Universitat Autònoma de Madrid i investigadors de la Xarxa “Cultura de la legalitat i lluita contra la corrupció”, entre altres.

Si desitges comptar en la teua entitat pública amb formació especialitzada en matèria d’integritat i prevenció de la corrupció, no dubtes a escriure a formacio@antifraucv.es.

____

Pot accedir a l’enregistrament del seminari del 5 de desembre de 2023 en el següent enllaç https://youtu.be/dEge5WgHzqI?si=GLzMV__YpDzkIvP7

Més informació sobre la Xarxa en https://redcllc2.culturadelalegalidad.net