El Servei de Prevenció de l’Agència Valenciana Antifrau participa en el curs «Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública» per a personal PAS de la Universitat de València.

#FormacioAVAF

El dimecres 9 de febrer de 2022, Irene Bravo, cap del Servei de Prevenció, va ser ponent en la segona sessió del curs organitzat pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (

SFPIE) de la Universitat de València elaborat i impartit per personal de l’AVAF.

Les 35 persones del personal de direcció PAS de la UV seleccionat per a aquest curs de 15 hores van assistir de manera participativa al mòdul titulat “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”.

Al llarg de la sessió, Irene Bravo va abordar els principals marcs d’integritat pública elaborats pel servei de prevenció, incidint en les recomanacions generals de l’Agència, els codis ètics, la metodologia d’avaluació de riscos utilitzada i els catàlegs de riscos, així com els últims materials a la disposició de qualsevol entitat: la guia Aavaf sobre plans d’integritat i el manual didàctic visual sobre el conflicte d’interés.

Al seu torn, es va exposar una altra de les funcions del servei, la presentació d’al·legacions i esmenes realitzades a diferents normes autonòmiques en l’àmbit de la prevenció.

La sessió va permetre exposar la Guia AVAF: El Pla d’Integritat Pública: Full de ruta i Annex facilitadors. En aquesta part del mòdul formatiu, al costat d’Irene Bravo, van participar les tècniques de Prevenció Teresa Gascó i Carmen Domínguez.

La regulació i necessitat de la declaració d’absència de conflicte d’interés (DACI) en matèria de contractació pública va suscitar interés per part de l’alumnat. Des del Servei de Prevenció de l’AVAF es va recomanar al llarg de la sessió que la DACI hauria d’utilitzar-se en tots els procediments de contractació que es dugueren a terme, no sols en aquells projectes vinculats a fons europeus, tenint en compte el que s’estableix en l’article 64 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Al seu torn, es va especificar que la DACI ha d’exigir-se a tots els intervinents en el procediment de contractació independentment, per exemple, que s’haja dut a terme l’externalització de la redacció dels projectes.

La primera jornada d’aquest curs va ser impartida pel director de l’Agència, Joan Llinares. La següent sessió serà a càrrec d’Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’AVAF.
Des de l’Agència Valenciana Antifrau s’advoca per la prevenció i la formació com a eines essencials en la generació d’una cultura de la integritat en les institucions públiques. “.

La Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau presenten l’audiovisual de Docufòrum sobre la planificació de la gestió pública com a eina de bon govern

València, dimarts 8 de febrer. En la presentació, que s’ha celebrat hui a les 12.00 hores, en el Saló de Graus “Ascensión Chirivella” de la Facultat de Dret, han participat Jorge Hermosilla, vicerector de Projecció Territorial i Societat de la UV; Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF); i Rosario Serra, vicedegana de la Facultat de Dret.

El documental mostra la importància estratègica de la planificació, que redueix profundament les pràctiques de gestió basades en la improvisació, la falta de visió general, les propostes incoherents amb les funcions concretes de departaments específics, facilita la transparència i el rendiment de comptes de les Institucions, i actua com a element de prevenció de les pràctiques fraudulentes i corruptes de la gestió pública.

El vicerector Jorge Hermosilla ha subratllat la importància de la col·laboració institucional, perquè “aquest documental és fruit del treball conjunt de dues institucions al servei de la societat valenciana, com són la Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau, totes dues coneixedores de la importància d’investigar, reflexionar i divulgar conceptes com l’ètica, la transparència i les bones pràctiques”. Ha afegit que la planificació estratègica aplicada a la gestió pública és un instrument molt interessant per a millorar la pròpia gestió i els seus resultats.

Per la seua banda, el director de la AVAF Joan Llinares, ha assenyalat que “la planificació és una eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les administracions públiques ja que sense ella no es poden prioritzar els interessos generals prevalent la cultura de la improvisació i del ‘urgent’ enfront del ‘important’”.

“L’Agència Valenciana Antifrau ha elaborat una recomanació sobre la necessitat de planificació ja que la falta d’ella deixa oberta la porta a altres riscos com el conflicte d’interés, l’enriquiment injust o la falta de control de l’activitat de les institucions públiques”, ha afegit Llinares.

Docufòrum és un format audiovisual impulsat i dissenyat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i realitzat en alta definició (HD) pel Taller d’Audiovisuals (TAU), que aborda amb un estil documental temes d’actualitat i interés social. Docufòrum no sols té vocació divulgativa, sinó que a més pretén estimular el debat i la participació social. Els documentals, d’una duració de 20 minuts, recullen opinions d’especialistes tant de la Universitat de València com de l’àmbit social o empresarial valencians.

Aquest documental ha sigut finançat per l’Agència Valenciana Antifrau, dins del conveni marc de col·laboració subscrit per totes dues institucions. El responsable de continguts ha sigut Anselm Bodoque (AVAF).

Docufòrum és resultat d’un treball coral, la coordinació tècnica és a càrrec de la Unitat de Suport al Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, el guionizat dels documentals el duen a terme els professors de la Universitat de València Francesc Martínez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Informació) i Rafa Roca (Filologia Catalana), i la realització és escomesa pel Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU). Per la seua banda, l’Agència Valenciana Antifrau, a través del Servei de Formació, va realitzar la preparació dels aspectes previs referits a les qüestions principals que es podien tractar entorn de la planificació de la gestió pública, la selecció d’una bibliografia bàsica en la matèria i la proposició d’especialistes.

L’audiovisual complet està disponible en el següent enllaç:

Descincentivant l’incentiu: Què es mou?

En 2007, un jove consultor gaudia dels seus ascensos laborals gràcies a la seua gran vàlua en computació. Al maig de 2013, decideix abandonar el seu propi país per a donar alerta del que, posteriorment, suposaria una de les majors irregularitats comeses per una de les primera potències econòmiques i militars del món: els Estats Units estava vigilant il·legalment a molts ciutadans i autoritats d’altres països, sota la garantia del secret d’Estats. La seua acció, denunciar públicament i enfrontar-se a les acusacions i a una persecució, es va dur a terme tan sols per “principis” [1], sense cap mena d’incentius.
Per a incrementar les probabilitats que aqueixes denúncies es produïsquen, s’utilitzen una sèrie d’incentius que puguen facilitar la percepció que, a través d’aqueixa acció, l’individu rebrà alguna cosa a canvi. “Cal usar incentius per a afavorir o facilitar accions particulars” [2]. Sota aqueix lema, les economies intervingudes han delegat sobre els incentius la funció a la qual ells difícilment poden arribar per una falta de recursos sobre uns certs entorns. Si l’Estat no pot, els ciutadans que el conformen poden ser els encarregats de portar a la Justícia a aquells que han incomplit les normes.
Sobre aqueixa base van nàixer els “cazarrecompensas” (bounty hunter), agents privats majoritàriament americans que recorrien el territori recuperant fugitius o executant les finances, sense les mateixes garanties i responsabilitats que les autoritats oficials. El Dr. King Schultz acompanyat de Django, recorrent el territori de Texas a la recerca dels criminals més buscats del sud dels Estats Units ens recorda com durant un temps va ser el mètode més “eficaç” d’impartir justícia.
Sembla una qüestió d’agilitació processal, però s’ha convertit en una qüestió psicològica i social: el nostre disseny social ha sigut transformat pel nostre sistema polític i econòmic, per això els incentius tenen un major o menor efecte segons on ens trobem. Poden aquests incentius econòmics ser una persuasió als ciutadans?: podrien ser-ho. El perill dels premis s’ha materialitzat al llarg de la nostra història: des dels “chivatazos” durant el III Reich, fins a la nostra pròpia història, en la qual van sorgir riqueses sobre terratinents i milers de ciutadans van perdre les seues finques per denúncies anònimes sobre la ideologia política contrària d’uns altres. En aqueixa línia, la qual cosa a l’inici es concebia com un element de persuasió per a atraure informació, va acabar convertint-se en un element de coacció Estatal, a través del qual l’Estat exercia violència sobre uns pocs, amb la col·laboració dels altres punts.
No obstant això, ha transcorregut un temps prudencial sobre el qual els incentius han evolucionat i han deixat de tindre aqueix significat (almenys ara com ara). Per al que ens competeix, l’incentiu que aporta eficàcia a la detecció i correcció de les irregularitats administratives o il·lícits penals es confon amb premis econòmics a labors ètiques. En un món ideal, tots els ciutadans denuncien motu proprio aquelles irregularitats que presencien: un policia nacional m’intenta subornar per a llevar-me una multa, un alcalde contracta la seua cunyada, o el meu veí del sisé pis no dona d’alta a la seua assistenta. Així sembla ser l’exemple que ens intenten transmetre des de la regió nòrdica, que agrana bé la seua trinxera d’actituds immorals sobre el propi territori.
No obstant això, en l’altre costat de la balança, la regió del nord del continent americà ens transmet que el millor mètode per a intentar arribar a un món ideal és atorgar quanties econòmiques als ciutadans, perquè, i seguint a Ruth W. Grant, aqueixos incentius “són els fils que ens mouen”. Observats els números, als Estats Units s’atorguen quanties desorbitades per denunciar trames corruptes, arribant a fer multimilionaris a molts denunciants de corrupció. Són aqueixos els fils que els mouen?
En el nostre territori, tenint en compte que manquem d’una regulació estricta a nivell nacional sobre aquests punts que hem tractat, els denunciants de corrupció declaren que no hi ha premi que suplisca les seues mancances: el problema no està en el premi, està en la justícia. Els nostres incentius no s’assemblen als dels nostres veïns, perquè la nostra societat no és igual que la societat americana, ens separa l’oceà atlàntic i diversos processos històrics que han tingut influència en la nostra evolució com a societat. Per aqueix motiu i molts altres, part de la doctrina actual rebutja els incentius econòmics com a manera de motivar a la societat, però sense aportar resposta al problema. Es rebutja “perquè sí”, sense contribuir amb possibles recomanacions per a atorgar incentius als denunciants, quan la realitat demanda elements que incentiven aqueixes denúncies.
Diversos estudis no sols posen el focus sobre la justícia, sinó també sobre la diferència social que afecta aqueixa concepció: en territoris on el cost de denunciar és molt major, els premis econòmics són la clau per a desenvolupar una política criminal adequada contra la corrupció. Aqueixa obligació “cívica” ciutadana de denunciar corrupció es converteix en alguna cosa que destorba al propi ciutadà, perquè no coneix la repercussió que té la corrupció sobre el seu dia a dia, i li suposa una càrrega difícil d’afrontar, pal·liant aqueix aspecte negatiu amb recompenses econòmiques atractives per a les classes més baixes. Així ho expliquen *Soares i *Tenshin [3] quan justifiquen la importància dels incentius econòmics sobre països amb una frontera àmplia de classes, però la seua inutilitat en aquelles societats on no existeix una marcada desigualtat.
Major protecció, garantia en l’anonimat de les denúncies, tercers facilitadors d’informació, protecció a l’entorn familiar, assessorament jurídic gratuït, assistència psicològica i garantia que el procés no comportarà cap cost per al denunciant. Aquestes podrien ser les mesures lògiques per a tindre en compte – sobretot considerant que són, moltes d’elles, peticions dels denunciants de corrupció – però hui no es consideren perquè no està en debat la seua figura, sinó el que s’espera de les seues denúncies, més enllà de la inclusió dels canals de denúncia. Però, perquè aqueixos canals de denúncia tinguen un ús efectiu i no queden sobre el que Concepción Campos identifica adequadament com “bla-bla-bla”, hem de donar uns certs incentius als seus potencials usuaris, donant-los una major confiança en la seua utilitat i una percepció de protecció.

María Cristina Fernández González

Investigadora al Centro de Investigación de Gobernanza Global / Consultora

Universidad de Salamanca

[1] SNOWEN, E. Vigilancia permanente. Booket. 2019.

[2] GRANT, R. Los hilos que nos mueven: desenmarañando la ética de los incentivos. Avarigani. 2021.

[3] BUGARIN, M; TENSHIN, T. Ética & incentivos: devemos recompensar quem denuncia corrupção? Revista Direito GV, 2017, vol. 13, p. 390-427.

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* campos obligatoris