El Director de l’AVAF compareix en Les Corts per a presentar 6 recomanacions al nou projecte de llei de la funció pública valenciana

València, 11 de juny de 2020.– Aquest matí el Director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, en l’exercici de les funcions atribuïdes legalment ha comparegut davant la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local de les Corts.


L’objecte de la compareixença ha sigut presentar les propostes d’esmenes de l’AVAF al text del nou projecte de llei de la funció pública valenciana que s’està debatent en aquests moments.

El Director de l’AVAF ha presentat les 6 propostes destacant el caràcter tècnic i jurídic de totes elles a més del fet que en cap cas comporten una repercussió econòmica.

La primera de les modificacions afecta a l’article 4 del projecte de llei quan fa referència al personal amb normativa pròpia, a fi que s’incloga la referència a les entitats adscrites a les Corts.

La següent de les propostes se centra en l’article 78 on es regula el dret de protecció de les persones que treballen en les administracions públiques i que denuncien irregularitats el qual està recollit en l’Estatut de la persona denunciant regulat en l’article 14 de la Llei 11/2016 de l’AVAF.

També es proposa una proposta als articles 97 i 98 del projecte de llei en el sentit que es remeta en el seu articulat a l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic ja que es recull amb més precisió en la norma estatal que en la proposta autonòmica referent als principis ètics i de conducta.

Finalment, es proposa que el personal que presta els seus serveis en òrgans d’investigació i control, com és el cas de l’Agència Valenciana Antifrau, puga accedir a la situació de serveis especials a fi d’augmentar el nivell de protecció davant possibles pressions o represàlies des de les seues administracions d’origen a més de suposar un reforç a la independència de la pròpia Agència.

En el torn d’intervencions tots els grups parlamentaris han agraït les reunions prèvies mantingudes amb el Director i el personal de l’AVAF a fi d’explicar de forma més detallada les esmenes hui proposades.

Enllaç al video de la intervenció en la mediateca de les Corts Valencianes
Nota de premsa editable en format ODT
Nota de premsa editable en format DOC
Proposta esmenes al Projecte de LLei de Funció Pública Valenciana format editable ODT
Proposta esmenes al Projecte de Llei de Funció Pública Valenciana

Fecha de publicación: 

L’Agència Valenciana Antifrau emet una recomanació general sobre l’abús de l’enriquiment injust en el sector públic

València, 19 de mayo de 2020.- Una de les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) és la de prevenció del frau i la corrupció i per aquest motiu ha elaborat una recomanació general sota el títol: “La via de l’enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?”.

L’AVAF ha elaborat una recomanació general sobre l’enriquiment injust la qual ve motivada per la constatació de com l’enriquiment injust ha passat de ser una figura per naturalesa excepcional a una pràctica habitual en les nostres administracions públiques convertint-se en un focus important de risc de frau i corrupció, en la mesura en què es posa el focus en els expedients econòmics que permeten el pagament a qui ha executat una prestació sense empara legal ni fiscalització prèvia per a evitar el seu empobriment (i el correlatiu enriquiment de l’Administració).

Depurar l’actuació administrativa que, al marge dels llits legals, va motivar l’encàrrec ajudaria a reconduir aquesta figura al seu pla excepcional. No obstant això, cap norma preveu la manera de fer-lo, per la qual cosa, en el seu lloc, es recondueix el seu tràmit a l’expedient econòmic de “rescabalament per enriquiment injust” (REI, en cas de l’administració autonòmica) o “reconeixement extrajudicial de crèdits” (REC, en cas de l’administració local), generalitzant-se així com solució resarcitoria de pagaments.

Tot això posa en dubte el sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret i, en àmbits com la contractació del sector públic, “normalitza” la fugida dels seus principis generals d’igualtat, transparència i lliure concurrència, posant en escac la lliure competència en el normal funcionament dels mercats i l’ús eficaç i eficient dels recursos públics.

Segons ha assenyalat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) l’absència de concurrència competitiva en la contractació pública produeix una perduda econòmica per a les arques públiques que s’ha estimat en uns 47.500 milions d’euros anuals en produir-se una desviació a l’alça del 25% en els pressupostos de contractació.

En aquesta recomanació general de 56 pàgines es recullen els principals riscos que comporta l’ús de l’enriquiment injust com la falta de planificació i d’aplicació del procediment de contractació, l’autorització de pagaments irregulars o injustificats, l’alteració de la duració de contracte o l’absència de control sobre la inversió, entre altres.

Per a fer front a l’abús de l’enriquiment injust des de l’ AVAF es proposen fins a 11 mecanismes de prevenció que poden adoptar les administracions públiques i que suposen en la pràctica implementar una cultura de l’ètica i la integritat pública.

Entre els mecanismes proposats es troben la planificació de les polítiques públiques i la seua execució, el sotmetiment al mandat de la Llei per a realitzar encàrrecs i per a compensar el seu pagament, la transparència per a garantir l’efectiva rendició de comptes, la dotació de personal qualificat en els serveis jurídics així com en els serveis gestors i de control intern.

Aquest és sens dubte un dels punts on més recalcament fa la recomanació general pel que assenyala les responsabilitats que l’abús de l’enriquiment injust pot tindre per a les autoritats i personal al servei de les administracions públiques entre les quals es troben la responsabilitat disciplinària, la responsabilitat per infracció de la normativa de bon govern, la responsabilitat comptable o la responsabilitat penal quant a la possible existència de prevaricació, suborn, tràfic d’influències o malversació. Així mateix, recorda la possible responsabilitat de les entitats que han executat la prestació.

Finalment en el documents es recullen 6 conclusions i es proposen 10 recomanacions amb la finalitat de contribuir al fet que l’enriquiment injust torne a tindre naturalesa d’excepcionalitat.

El Director de l’AVAF ha declarat sobre la publicació d’aquesta recomanació que “l’enriquiment injust recobra una especial importància en aquests moments de crisis per la COVID-19 ja que durant l’estat d’alarma s’ha recorregut des de les administracions públiques a les contractacions d’emergència i cal no oblidar que aqueixes contractacions no poden quedar al marge de la necessària justificació, transparència i control”.

El document ha sigut remés, entre altres, als grups parlamentaris, conselleries, ajuntaments, diputacions, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu, universitats, Col·legi de Secretari, Interventors i Tresorers (COSITAL), col·legis oficials d’advocats, gestors administratius, sindicats, associacions d’empresaris, associacions de personal de les administracions públiques, etc.

Documents


Recomanació General Enriqueciment Injust
Nota de premsa en PDF
Nota de premsa editable en format DOC
Nota de premsa editable en format ODT

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

Fecha de publicación: 

L’Agència Valenciana Antifrau s’ofereix a elaborar l’informe pericial al qual 5 perits es van negar en el presumpte cas de corrupció d’Enrique Ortiz a Alcoi

València, 19 de mayo de 2020.- Diumenge passat la titular del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Alcoi va decretar el sobreseïment provisional de les diligències en el cas dels sobrecostos de les obres en el Teatre Calderón d’Alcoi pel qual s’investiga a l’empresari Enrique Ortiz.

El motiu del sobreseïment és que fins a 5 ocasions s’havia intentat nomenar a un perit perquè emetera un informe pericial sobre els sobrecostos de les obres que es calculen en 1,2 milions d’euros i en les cinc ocasions s’havien negat a la realització d’aquest informe adduint diverses causes.

En tindre coneixement d’aquest situació l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) es va posar en contacte amb la jutgessa d’instrucció per a oferir els serveis de l’Agència per a l’estudi i emissió del corresponent informe pericial.

Segons la Llei 11/2016, de 28 de novembre, per la qual es crea l’Agència aquesta entitat pot col·laborar amb els òrgans judicials i elaborar informes de tota mena inclosos els pericials.

La titular del jutjat ha valorat positivament l’oferiment de l’AVAF per a l’elaboració de l’informe pericial el que permetrà la reobertura del cas i que es puga continuar amb les investigacions.

Documents


Nota de premsa en PDF
Nota de premsa editable en format DOC
Nota de premsa editable en format ODT

Fecha de publicación: