Es compleix un any de l’aprovació de la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció

106 protocols signats i 302 responsables de sistemes d’informació en les administracions públiques valencianes

  • Els sistemes interns d’ informació són instruments fonamentals per a la prevenció del frau i la corrupció en les administracions públiques 
  • L’Agència ha signat 106 protocols de col·laboració amb ajuntaments, diputacions i empreses públiques per ajudar-los en el compliment de la Llei 2/2023 de protecció de les persones denunciants de corrupció 
  • 301 administracions públiques han presentat al Registre de l’ Agència els responsables del seu sistema intern d’ informació

València, 22 de febrer de 2024.- Es compleix ara un any de l’aprovació per les Corts Generals de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció la qual compta entre les seues obligacions el que les administracions i organismes públics compten amb un sistema intern d’informació.

Aquest sistema intern té com a objectiu garantir que es puguen comunicar dins de les pròpies organitzacions possibles conductes o irregularitats que puguen ser objecte de seguiment.

El sistema intern d’informació està configurat per tres elements: un canal intern (bústia) on es puguen recollir les informacions o denúncies; un procediment que regule com es gestionaran eixes informacions o denúncies rebudes, i, finalment, la designació de la persona que serà responsable de la gestió i tramitació de les denúncies i informacions.

Els responsables dels sistemes interns d’informació poden ser tant una persona física com un òrgan col·legiat que serà nomenat per l’òrgan de govern o òrgan de l’administració, el qual tindrà un termini de 10 dies hàbils des del nomenament per a comunicar-lo a l’Agència Valenciana Antifrau que és l’organisme designat en la Comunitat Valenciana per a gestionar el Registre de Responsables de Sistemes Interns d’Informació.

La Llei establia com a data límit el 13 de juny de 2023 perquè les administracions públiques i organismes comunicaren a l’Agència qui eren les persones Responsables dels seus Sistemes Interns d’Informació. Per al cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants el termini va finalitzar l’1 de desembre. Fins a la data 302 organismes han complit amb aquest tràmit de comunicació a l’Agència dels responsables dels sistemes interns d’informació, un tràmit que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l’Agència.

Entre els ajuntaments de més de 10.000 habitants han complit amb el tràmit 48 ajuntaments dels 102 obligats. Per províncies; a Castelló han presentat al seu responsable 5 municipis dels 12 obligats a ells; a València 28 dels 53 i a Alacant 15 dels 37.

En el cas dels ajuntaments de menys de 10.000 habitants han comunicat el seu responsable del sistema intern d’informació 188 dels 440 obligats a ells. Per províncies, a Castelló 57 dels 123 municipis; a València 98 dels 213 municipis i a Alacant 33 dels 104 municipis.

Entre la resta dels organismes obligats a presentar els seus responsables interns de comunicació ja han complit amb aquest tràmit davant l’Agència 8 mancomunitats; 14 organismes públics i societats mercantils del sector públic local; 13 col·legis professionals; 10 fundacions, consorcis, organismes públics i societats mercantils del sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana; 6 universitats i fundacions d’universitats i 5 consorcis, entre d’ altres.

En el cas de les diputacions provincials solo la Diputació de València ha complit amb l’obligació de presentar al seu responsable intern d’informació.

L’Agència Valenciana Antifrau també va crear el seu propi sistema d’informació i va nomenar la persona responsable del sistema intern d’informació al juny de 2023.

Segons es recull en la Llei l’incompliment de l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació pot ser constitutiu d’una infracció molt greu, greu o lleu segons les circumstàncies i pot ser sancionades amb multes d’entre 1.000 euros fins a 1 milió d’euros.

Amb l’objectiu d’ajudar a les administracions públiques en el compliment dels requisits previstos en la Llei 2/2023, no sols pel que fa al compliment de la implantació dels sistemes interns d’informació, sinó també del requisit de comptar amb bústies externes de denúncia o el disseny de plans antifrau, l’Agència ha subscrit 106 protocols de col·laboració amb ajuntaments i empreses públiques, incloses les 3 diputacions provincials i les 6 institucions estatutàries.

En el cas que una administració o entitat pública estiga interessada a subscriure aquest tipus de protocol amb l’Agència pot sol·licitar-lo a través del correu electrònic: jurídico@antifraucv.es

 

Comparecència de Joan Llinares en Corts Valencianes. Memòria 2022

El passat 20 de febrer, el director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, va comparéixer davant la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes per a la presentació de la Memòria d’Activitat de l’AVAF 2022.

Poden consultar la compareixença íntegra en el següent enllaç:

La jornada formativa AVAF reuneix entitats locals de tota la Comunitat Valenciana

#FormacióAVAF 

València.- 7 de febrer de 2024 

5 entitats locals de tota la Comunitat Valenciana han sigut les protagonistes de la nova formació en línia del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau.

Els ajuntaments de Crevillent i Xacarella, des de la província d’Alacant; El Puig de Santa María de la província de València i la Vall d’Uixó al costat de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Alt Palància des de la província de Castelló van ser les entitats locals participants en la jornada online “Integritat, ètica pública i prevenció del frau en l’administració local” organitzada per l’AVAF.

El dimecres 7 de febrer, al llarg de 4 hores, més de 90 empleats públics de les cinc entitats locals de la Comunitat Valenciana van assistir a una jornada de van aproximar al sistema institucional d’integritat en la nostra comunitat, així com a les funcions de l’Agència, a través de l’exposició d’Anselm Bodoque Arribas, cap del Servei de Formació de l’AVAF.

La importància de la cultura de la integritat pública i els riscos de frau i corrupció que poden existir en l’administració local van ser abordats per Pilar Moreno, tècnica de formació de l’Agència. El cicle de mesures antifrau, amb especial atenció a les fases de detecció, correcció i persecució, van ser exposats per Marita Oliver, tècnica de formació de l’AVAF. Durant la seua sessió es va posar l’accent en la bústia de denúncies de l’AVAF com a canal extern per a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

La jornada online va finalitzar amb un taller sobre la gestió del conflicte d’interès en l’administració local, dinamitzat pel Servei de Formació de l’AVAF. L’activa participació dels empleats públics a la jornada va permetre conèixer que la falta de planificació és el risc més advertit ha de tenir en compte en la presa de decisions en l’administració local.

L’Agència Valenciana Antifrau, amb aquesta nova activitat formativa, manté el seu compromís amb la formació en integritat i prevenció de la corrupció del personal al servei de l’administració local valenciana.

Si desitja comptar en la teua administració pública amb formació especialitzada en matèria d’ètica i integritat pública, no dubte a escriure a formacio@antifraucv.es.