El director de l’Agència presenta un Balanç de Gestió dels 7 anys al capdavant de l’Agència davant el Consell de Participació

València, 7 de maig de 2024.- El Consell de Participació és l’òrgan de participació de l’Agència i formen part del mateix organitzacions cíviques i socials, així com persones, que destaquen per la seua lluita contra el frau i la corrupció i per l’impuls d’una ètica i integritat pública.

Aquesta X reunió del Consell de Participació ha tingut lloc a la seu de l’Agència i durant la sessió es va analitzar la proposició de llei de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’AVAF, presentat pel Grup Parlamentari Popular així com les propostes d’esmenes presentades per l’Agència a la modificació de la Llei.

Un altre dels punts de l’ordre del dia feia referència a la proposta d’esmenes de l’Agència a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, i a la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’incompatibilitats i conflictes d’interés de persones amb càrrecs públics no electes,  presentada pels grups parlamentaris Popular i Vox.

Finalment, el director de l’Agència, Joan Llinares, va aprofitar l’ocasió per presentar un balanç de la seua gestió dels 7 anys al capdavant de la institució ja que aquesta és l’última ocasió en què es reuneix amb els membres del Consell de Participació davant la seua pròxima jubilació el 25 de maig.

El Consell de Participació està constituït per les següents organitzacions: Acció Cívica contra la Corrupció; Alertadors Contra la Corrupció (Whistleblower); Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU); Fundació Hay Derecho; Fundació FIBGAR; Fundació per la Justícia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i contra la Corrupció; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparència Internacional Espanya, World Compliance Association i la Societat Espanyola d’ Avaluació de Polítiques Públiques.

 

 

La Fiscalia General de l’Estat i les Agències Antifrau d’Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana celebren una reunió de seguiment del conveni subscrit per reforçar la lluita contra la corrupció

València, 2 maig de 2024.- El Tinent Fiscal de la Secretaria Tècnica, Diego Villafañe, i el fiscal d’aquesta unitat Jordi Casas s’han reunit amb els directors de les Agències i Oficines Antifrau de les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Ricardo Puyol; Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i València, Joan Antoni Llinares.

Aquesta reunió és continuació del conveni de col·laboració que aquestes institucions van subscriure amb la Fiscalia General al juny de 2023 i que té com a objectiu reforçar la lluita contra la corrupció així com impulsar la coordinació en l’àmbit de la formació.

Tal com recull el conveni, les actuacions sobre fets examinats per les agències o oficines que puguin tenir relació amb les investigacions del Ministeri Fiscal poden interrompre’s per posar a disposició d’aquest últim la informació de què disposen, a més de proporcionar l’ auxili necessari.

Així mateix, sens perjudici de les funcions atribuïdes al Tribunal de Comptes i als òrgans amb competència administratiu-sancionadora, quan arran de les seues investigacions el Ministeri Fiscal obtingui indicis de la comissió de fets que poguessin resultar constitutius d’ infracció administrativa, en donarà trasllat a les Agències Antifrau, i posarà a la seua disposició la documentació necessària per a la seua actuació. Queden exclosos els supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions per no perjudicar la investigació. 

El conveni estableix que si en ocasió de la seua intervenció en un procediment judicial en el qual sigui part, el Ministeri Fiscal arriba a la conclusió que els fets incorren en irregularitats administratives, a més de posicionar-se processalment instant el que resulti procedent, sol·licitarà a l’òrgan judicial que remeti testimoni dels antecedents suficients als organismes Antifrau,  que donaran compte del resultat de les seues actuacions al Ministeri Fiscal. Tot això amb l’ excepció dels supòsits en què sigui necessària la tramitació secreta de les actuacions. 

Els organismes Antifrau donaran suport al Ministeri Fiscal mitjançant dictàmens, informes o altres actuacions tècniques que siguin necessàries. A més, la Fiscalia General de l’Estat i els organismes Antifrau organitzaran activitats formatives dirigides al personal de les institucions signants i col·laboraran en la protecció de denunciants, testimonis i pèrits d’acord amb el marc legal vigent.

Diàleg sobre la importància de l’ètica i els codis de conducta en la Universitat Europea de València

#FormacióAVAF  

València. – 26 d’abril de 2024  

El Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau ha impartit una jornada sobre la importància de l’ètica i els codis de conducta a les aules del primer curs del grau de Criminologia de la Universitat Europea de València.

El debat sobre la rellevància dels principis ètics i de conducta entre professionals com els criminòlegs i el personal empleat públic ha centrat la sessió dinamitzada per Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació i Pilar Moreno, tècnica de l’AVAF en la UEV.

Els més de 40 alumnes i alumnes de la UEV han participat activament amb les seues reflexions i aportacions sobre la importància de l’ètica professional, els codis de conducta com a eines de rellevància i l’adequada gestió dels conflictes d’interès.

La presència de l’AVAF en la Universitat Europea de València ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la professora Cristina Fernández, docent universitària de l’assignatura d’ètica de la criminologia, Susana Berrocal i Lupe Bohórques.

L’Agència Valenciana Antifrau posa de manifest de nou el seu compromís envers l’educació dels líders del demà que hui estan presents a les aules universitàries de la Comunitat Valenciana.

Si és docent universitari, de batxillerat o 4t d’ESO de la Comunitat Valenciana i estàs interessat en què l’activitat formativa #DocuforumAVAF es realitze a la teua aula, no dubte a posar-se en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacio@antifraucv.es