La Conselleria de Justícia i Administració Pública reconeix el nomenament d’un interí sense la titulació exigida després d’una investigació realitzada per l’Agència Valenciana Antifrau

València, 19 de novembre 2020.- L’Agència Valenciana Antifrau ha publicat la resolució final sobre una investigació efectuada per una denúncia presentada al juliol de 2018 en la qual es recollien unes certes irregularitats en la gestió de les borses de treball de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Publiques.

Els fet denunciats fan referència a un procés de selecció de tècnics de prevenció de riscos laborals celebrat l’any 2009 en el qual es van oferir tres llocs a tres persones articulant els seus nomenaments a través d’un procediment extraordinari de provisió.

Per a l’acompliment dels llocs es requeria, tal com es recull en la Relació de Llocs de treball (RPT), estar en possessió de la titulació de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals-Seguretat i Higiene Industrial en el moment de la presa de possessió.

Tal com reconeix la pròpia Conselleria de Justícia no consta el compliment dels requisits exigits en el cas d’una de les persones seleccionades.

En el seu escrit final d’investigació l’AVAF insta la Conselleria que procedisca a la revisió d’ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret així com al fet que inicie els procediments per a dirimir les diferents responsabilitats del personal i autoritats al servei de les administracions públiques.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució final d’actuacions

La Conselleria de Justicia y Administración Pública reconoce el nombramiento de un interino sin la titulación exigida tras una investigación realizada por la Agencia Valenciana Antifraude

València, 19 de noviembre 2020.- La Agencia Valenciana Antifraude ha publicado la resolución final sobre una investigación efectuada por una denuncia presentada en julio de 2018 en la que se recogían ciertas irregularidades en la gestión de las bolsas de trabajo de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Publicas.

Los hecho denunciados hacen referencia a un proceso de selección de técnicos de prevención de riesgos laborales celebrado en el año 2009 en el que se ofertaron tres puestos a tres personas articulando sus nombramientos a través de un procedimiento extraordinario de provisión.

Para el desempeño de los puestos se requería, tal y como se recoge en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), estar en posesión de la titulación de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales-Seguridad e Higiene Industrial en el momento de la toma de posesión.

Tal y como reconoce la propia Conselleria de Justicia no consta el cumplimiento de los requisitos exigidos en el caso de una de las personas seleccionadas.

En su escrito final de investigación la AVAF insta a la Conselleria a que proceda a la revisión de oficio de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho así como a que inicie los procedimientos para dirimir las diferentes responsabilidades del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC
Resolución final de actuaciones

La Agencia Valenciana Antifraude concluye que la Institución Ferial Alicantina (IFA) debe reclamar al PP el pago de la factura por actos celebrados en el año 2009

València, 10 de noviembre 2020.– La Agencia Valenciana Antifraude ha publicado una resolución final de investigación por la que se determina que la Institución Ferial Alicantina (IFA) debe reclamar al Partido Popular de Alicante el pago de una factura por actos de partido celebrados en el año 2009.

La investigación que se inició en junio de 2018 a raíz de una denuncia presentada en la AVAF hace referencia al impago por parte del Partido Popular de una factura por el uso del recinto ferial para la celebración el 25 de abril de 2009 de la Junta Directiva Provincial del partido así como una cena posterior para 2.500 afiliados.

El importe total de la factura asciende a 8.359 euros los cuales según las pruebas presentadas y la posterior investigación llevada a cabo han permitido constatar que no se emitió ni la correspondiente factura ni se realizaron gestiones para el cobro de la misma.

Inicialmente las actuaciones de la AVAF fueron interrumpidas al constatarse la existencia de un procedimiento penal con identidad de sujeto y objeto y el cual una vez finalizado y sin constatarse responsabilidad penal permitió que se continuase con la investigación que ha concluido con esta resolución final.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC
Resolución final de actuaciones