El Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau aprova un decàleg de principis per a protegir a les persones denunciants de corrupció

València, 30 d’octubre de 2020.- Un total de 14 entitats i associacions pertanyents al Consell de Participació de l’Agència Valenciana Antifrau han aprovat un decàleg de principis que han de regir la protecció de les persones denunciants i alertadores de corrupció.

Aquests deu principis han sigut elaborats pel grup de treball sobre protecció de les persones denunciants i van ser elevats al Ple del Consell per a la seua aprovació.

Aquests principis incideixen en alguns dels aspectes que més afecten la protecció de les persones denunciants com són la necessitat d’assessorament, la instal·lació de bústies de denúncies segurs i accessibles, garantir la confidencialitat o la prohibició de represàlies.

Uns altres dels principis recollits fan referència a la figura de la persona penedida; l’admissió de l’anonimat en les denúncies o alertes, o l’establiment de sancions per als represaliadors.

Aquest decàleg també fa referència a aspectes que haurien de ser recollits en els treballs de transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva Europea 2019/1037 de protecció de les persones que denuncien infraccions del Dret de la Unió Europea coneguda com a “Directiva Whistleblowers” .

Així es proposen qüestions com la delimitació dels dotze àmbits de la protecció o la necessitat que l’estratègia de protecció s’estenga tant al sector públic com privat. El Consell remetrà el decàleg al grup de treball del Ministeri de Justícia que ha iniciat els treballs de transposició d’aquesta directiva.

Les entitats que han subscrit aquest decàleg són les següents:

• COSITAL València
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
• Fundación por la Justicia
• Tactical Whistleblowers
• Transparencia Internacional España
• Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
• Asoc. Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC)
• Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
• Alertadores contra la Corrupción, Whistle Blower
• Acción Cívica contra la Corrupción
• Plataforma por la Honestidad (PlxH)
• Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
• Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Decàleg de principis per a protegir a les persones denunciants de corrupció

El Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude aprueba un decálogo de principios para proteger a las personas denunciantes de corrupción

València, 30 de octubre de 2020.- Un total de 14 entidades y asociaciones pertenecientes al Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude han aprobado un decálogo de principios que deben regir la protección de las personas denunciantes y alertadoras de corrupción.

Estos diez principios han sido elaborados por el grupo de trabajo sobre protección de las personas denunciantes y fueron elevados al Pleno del Consejo para su aprobación.

Estos principios inciden en algunos de los aspectos que más afectan a la protección de las personas denunciantes como son la necesidad de asesoramiento, la instalación de buzones de denuncias seguros y accesibles, garantizar la confidencialidad o la prohibición de represalias.

Otros de los principios recogidos hacen referencia a la figura de la persona arrepentida; la admisión del anonimato en las denuncias o alertas, o el establecimiento de sanciones para los represaliadores.

Este decálogo también hace referencia a aspectos que deberían ser recogidos en los trabajos de transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2019/1037 de protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea conocida como “Directiva Whistleblowers” .

Así se proponen cuestiones como la delimitación de los doce ámbitos de la protección o la necesidad de que la estrategia de protección se extienda tanto al sector público como privado. El Consejo remitirá el decálogo al grupo de trabajo del Ministerio de Justicia que ha iniciado los trabajos de transposición de dicha directiva.

Las entidades que han suscrito este decálogo son las siguientes:

• COSITAL València
• Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
• Fundación por la Justicia
• Tactical Whistleblowers
• Transparencia Internacional España
• Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
• Asoc. Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC)
• Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
• Alertadores contra la Corrupción, Whistle Blower
• Acción Cívica contra la Corrupción
• Plataforma por la Honestidad (PlxH)
• Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
• Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC
Decálogo de principios para proteger a las personas denunciantes de corrupción