La protecció dels alertadors davant casos de frau i corrupció va protagonitzar la jornada UV- AVAF

“Protecció dels alertadors” va reunir en l’Antic Mercat de Torrent i via streaming al voltant de 100 persones, entre empleats i empleades públics, comunitat universitària i ciutadania interessada en el debat sobre les implicacions de l’obligació de la transposició de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, també coneguda com Whistleblowers.

La jornada es va celebrar en el marc del conveni de col·laboració existent entre el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau, amb la col·laboració de la Facultat de Dret i de l’Ajuntament de Torrent.

La Jornada va ser inaugurada per l’alcalde de Torrent, Jesús Ros Piles, el Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València, Jorge Hermosilla i el Director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares. Els tres van insistir en la necessària col·laboració institucional

En la primera taula redona sobre la protecció de les persones alertadores i la bústia de denúncies en la Directiva 2019/1937, el moderador va ser Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau. El professor de Dret Constitucional de la Universitat de València, Lorenzo Cotino, va centrar la seua exposició en l’anonimat dels denunciants o alertadors. Va fer un recorregut interessant sobre l’evolució del terme ‘denuncia anònima’ i la seua introducció o esment des de diferents institucions: Ministeri Fiscal, Agència General de Protecció de Dades, Fiscalia General de l’Estat, Tribunal Suprem… assenyalant que el gran salt el dóna la Llei 11/2016 de creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana en reconéixer expressament l’anonimat. D’altra banda, va insistir que per la via dels fets es pot transmetre informació a les administracions perquè siguen elles les que inicien els expedients que consideren.

Per la seua part el director d’Anàlisi i Investigació de l’Agència, Gustavo Segura, va focalitzar la ponència en els canals de denúncia als quals la directiva europea vincula i obliga. La Directiva UE assenyala com a objectiu fonamental la protecció de les persones i s’entén que el major nivell de protecció és l’anonimat. La denúncia, siga anònima o no, és una font d’informació, i per si mateixa no inicia cap procediment. Gustavo va basar part de la intervenció en l’experiència de la bústia de denúncies que l’Agència té en funcionament des de mitjan 2018, i que com indica la Directiva en el seu art. 12 és bidireccional i permet l’anonimat.

La segona taula, moderada per Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència, sobre la importància de les agències anticorrupció en el marc que estableix la directiva 2019/1937, va comptar amb la participació de Teresa Clemente, directora d’Assumptes Jurídics de l’Agència, i de Fabiola Meco, professora de Dret Civil de la Universitat de València.

Teresa Clemente en la seua exposició va fer un recorregut per la normativa que avala la protecció des de 2003, la Convenció de Nacions Unides sobre la Corrupció, el Grup d’Estats contra la Corrupció fins a la Directiva Europea 2019/1937 aprovada per unanimitat pel Consell Europeu. Va presentar la xarxa d’oficines i agències antifrau autonòmiques o locals en el territori espanyol, fent esment a la declaració institucional que urgeix a les institucions competents de l’estat espanyol a la transposició de la directiva a l’ordenament jurídic propi. Per a això es va servir d’un recorregut per les diferents iniciatives de grups polítics. Com en l’anterior intervenció de l’Agència, part de la ponència va estar basada en l’experiència de 4 anys atenent sol·licituds de protecció de denunciants, amb només 2 casos de protecció impugnats. La AVAF en l’actualitat compta amb 26 persones a les quals se’ls ha atorgat l’estatut de protección

La professora Fabiola Meco, per la seua part va basar l’exposició a explicar com es va forjar una llei que va ser pionera i es va avançar tres anys a la Directiva Europea. Va fer èmfasi en el context del moment -social, polític i normatiu- ja que visualitza la importància dels objectius per una causa que tinga en el centre l’interés general i les persones. Context en el qual es va entendre la lluita contra el frau i la corrupció com a eix del canvi, i es va materialitzar en la Llei de creació de la AVAF. Va assenyalar els punts de trobada i desacord del moment de gestació, així com aquells punts irrenunciables: independència de l’Agència, recursos adequats, protecció del denunciant, potestat sancionadora. Tot això per a concloure amb la necessitat d’un sistema valencià d’integritat públic: de respecte, col·laboració i lleialtat institucional.

La conferència de clausura va estar a càrrec del catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Múrcia, Fernando Jiménez, acompanyat en la taula per Rosario Serra, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València. El ponent va estructurar la seua participació en les obligacions, implicacions i obstacles de la Directiva Europea. Des de la mateixa va parlar dels canals de denúncia, interns i externs, com a canals segurs, confidencials i efectius. I de la protecció als denunciants garantint les no represàlies, les mesures de suport i les sancions. Subratlle la necessitat d’incentivar i protegir a qui denuncia irregularitats veraces, així com impulsar la necessària formació per a aconseguir un canvi cultural. Va acabar la intervenció amb exemples que posen de manifest el risc d’unes certes concessions o incoherències que posen en escac els procediments d’investigació, així com la independència de les agències.

Va tancar la jornada en Torrent Joan Llinares, el director de l’Agència Valenciana Antifrau, reconeixent com a essencial la discussió acadèmica i social per a millorar les formes de prevenció i lluita contra pràctiques de corrupció i frau en la gestió dels assumptes públics, així com els debats bàsics per a enfortir la formació cívica i l’ètica pública col·lectives. I una vegada més va agrair la necessària col·laboració institucional perquè siguen possibles jornades com l’actual per a donar a conéixer no sols el marc normatiu internacional que ens obliga, sinó el treball que ja es realitza.

 

Vídeo de la Jornada UV-AVAF “Protecció dels alertadors” del 16 de novembre de 2021 a Torrent.

Guia per a elaborar plans d’integritat pública vinculats amb els fons Next Generation. Manual didàctic visual “Els conflictes d’interés, en clau d’integritat pública”

L’AVAF posa a la disposició de tota entitat o persona inclosa en el seu àmbit d’actuació la present GUIA que, com el seu nom indica, pretén servir de FULL DE RUTA (road map) quant als continguts mínims dels plans d’integritat pública, havent integrat entre les seues línies generals les exigències i orientacions relacionades amb els fons Next Generation. Al mateix temps, la guia pretén acompanyar-los en el procés d’elaboració i implementació d’aquests plans, posant a la seua disposició XXI ANNEXOS FACILITADORS d’aquesta encomiable tasca que permeta a les entitats públiques valencianes posicionar-se a favor de la cultura de la integritat pública, amb tolerància zero cap a la corrupció, en aquest cas, a través de l’elaboració, aprovació i posada en pràctica del seu pla d’integritat en relació a totes les seues àrees de pràctica, redundant en una millora del control (intern i extern) dels pressupostos públics de les entitats valencianes, i no sols els procedents del pressupost financer de la Unió europea.

La guia incorpora com a annex i complement a la mateixa el Manual didàctic visual “Els conflictes d’interés, en clau d’integritat pública”, aprovada per Resolució del Director de l’AVAF núm. 808, de 10 de novembre de 2021.

Pot consultar-los al següent enllaç

5 raons per a debatre sobre la prevenció de la corrupció a les aules

Corrupció: organisme nociu el documental, elaborat per Pandora Box TV, ha sigut vist per més de 1.200 universitaris i universitàries a través de l’activitat de docufòrum del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF).

El debat sobre la corrupció en la nostra societat i els seus efectes, així com els costos tan perjudicials que suposen per als interessos col·lectius es va incorporar a les aules de les universitats valencianes en 2019.

La necessitat d’una cultura de la prevenció del frau i rebuig a la corrupció passa per promoure la necessitat d’una ètica cívica exigent entre tota la ciutadania i, significativament, entre les generacions més joves que estan en les universitats i els instituts.

Aquest documental, realitzat gràcies al micromecenatge, exposa els testimoniatges dels alertadors de l’anomenada “corrupció de proximitat” i compta amb el col·loqui posterior en el qual participen representants de l’AVAF, acadèmics i jutges que tracten sobre les iniciatives institucionals dutes a terme en els últims anys per a millorar la lluita contra la corrupció.

Els primers docufòrum van tindre com a característica principal ser grans conferències de caràcter presencial, participant en un únic docufòrum més de 130 alumnes

La pandèmia va obligar a la reconversió del format, apostant-se per videoconferències, pensades encara amb la lògica de les conferències-debat amb gran nombre d’alumnes seguint l’activitat formativa, arribant-se en algun cas a quasi 200 assistents a un únic docufòrum.

En l’actualitat, després de 19 activitats de docufòrum celebrades, el format de vídeo-conferencia-preguntes ha sigut superat i l’activitat té tres fases (visionat del documental Corrupció: organisme nociu, elaboració de preguntes pels alumnes i posterior trobada-debat amb els alumnes), amb la intenció d’aconseguir una experiència d’aprenentatge més pròxima a l’alumnat, on els seus dubtes i preguntes siguen la base i fil conductor de la intervenció del personal de l’AVAF a l’aula universitària.

Al llarg d’aquests 3 últims anys, molts han sigut els beneficis de la celebració de l’activitat de docufòrum en l’alumnat universitari. Pel que identifiquem 5 raons per les quals és positiva l’experiència d’aprenentatge de docufòrum a l’aula:

1. Acostar i donar a conéixer l’Agència Valenciana Antifrau, els seus objectius i funcions.
L’Agència Valenciana Antifrau és una entitat pública, creada per la Llei 11/2016, amb tot just uns pocs anys de vida, del coneixement de la qual encara no tenen constància molts joves.
Compta amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Independent de la resta administracions públiques, imparcial i neutral. L’AVAF està adscrita a les Corts que nomena el seu Director.
Els objectius de l’Agència són previndre i erradicar el frau i la corrupció. Impulsar la integritat i ètica pública en les institucions públiques, així com el foment d’una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció.
L’anàlisi, la investigació, la protecció al denunciant juntament amb la prevenció, formació i documentació són les funcions desenvolupades per l’AVAF en l’àmbit de la lluita contra la corrupció.
L’AVAF desenvolupa una especial atenció a la protecció de les persones denunciants i aquesta és una de les qüestions que suscita major interés entre l’alumnat universitari en les sessions de docufòrum.

2. Generar debat a l’aula.
Davant la desconnexió entre l’administració pública i la ciutadania, sent aquesta bretxa més significativa amb la joventut, la presència a l’aula d’una institució com l’AVAF, pretén contribuir a un acostament i humanització de l’administració pública.
En les activitats de docufòrum, l’alumnat planteja obertament les seues preocupacions sobre els efectes i costos de la corrupció, la independència necessària per a la persecució d’aquesta xacra, i la necessària protecció als alertadors que informen de riscos en les institucions públiques.
La corrupció bloqueja el progrés de la societat, disminueix la capacitat de l’Estat i afecta a l’accés de la ciutadania als serveis essencials com a sanitat i educació.

3. Transmetre a l’alumnat la necessitat del seu paper actiu contra la corrupció.
Corrupció: organisme nociu pretén traslladar a l’aula el paper rellevant que ha de jugar la ciutadania com a barrera davant els riscos de corrupció que puguen sorgir en la societat.
El pas de ciutadà passiu a ciutadà activista suposa fer preguntes: Com m’afecta la corrupció? Què puc fer jo per reduir la corrupció? És el primer pas per a generar una corresponsabilitat en el combat d’una lacra que mina la credibilitat de l’administració pública i de la societat.
Prendre consciència que és un deure ciutadà exigir el compliment normatiu i implantar la integritat institucional en els organismes públics, així com visibilitzar els riscos de corrupció en les xarxes socials com a mitjans de difusió a l’abast de la ciutadania.
L’experiència de docufòrum a l’aula, pretén visibilitzar la rellevància de la joventut en la defensa dels drets i responsabilitats de tots contra la corrupció i l’altaveu en el qual es poden convertir com a membres actius de la societat.

4. Crear consciència de l’existència de diversos tipus de corrupció.
En el docufòrum, és recurrent la pregunta sobre què s’entén per corrupció i on està més present.
La corrupció de proximitat o de llarg abast, episòdica o sistèmica. El suborn, les gratificacions o la manipulació de proves. Els riscos i alertes d’activitats contràries a l’interés general es manifesten de multitud de formes i amb abastos diversos. Però tots porten sempre a la pèrdua de l’Estat de dret i del benestar i al desenteniment de la ciutadania per la labor de les organitzacions públiques.
No sols s’ha d’atendre a alertes sobre corrupció sinó també posar el focus en el frau, les irregularitats administratives i comportaments constitutius d’infracció administrativa o disciplinària, així com conductes i activitats reprotxables, contràries a l’eficàcia, integritat, ètica pública i bon govern, com poden ser despeses supèrflues o innecessàries.
Els riscos de corrupció no sols són presents en organitzacions polítiques o econòmiques, sinó que les alertes poden donar-se en les institucions més pròximes a la ciutadania i els joves han de ser conscients de l’existència d’una cultura que a vegades accepta les pràctiques reprotxables com una actuació normalitzada i la joventut també es poden erigir com a barrera enfront d’actuacions fraudulentes.

5. Intercanvi d’experiències.
La possibilitat de comptar amb la presència del personal tècnic de l’AVAF per a interactuar amb l’alumnat sobre la importància de la prevenció i la necessària generació d’una cultura de rebuig a les conductes que poden desembocar en frau és una pràctica positiva per al debat a l’aula. Suposa un mostrar una realitat de la qual pot ser que els alumnes i les alumnes no siguen del tot conscients de les implicacions i efectes negatius que la corrupció produeix al conjunt de la societat
Al seu torn, també suposa un intercanvi d’experiències i visions, ja que permet conéixer les alertes de corrupció des de la mirada dels més joves, les seues inquietuds i apreciacions sobre el tema.
De l’activitat de docufòrum, d’aquest intercanvi d’experiències sorgeix un ric debat i reflexió a l’aula que pretén anar més enllà de la mera duració de la classe.

Anar més enllà, que l’activitat formativa de docufòrum es convertisca en una autèntica experiència d’aprenentatge per a l’alumnat és l’objectiu i victòria, quan el debat sobre la importància de la lluita contra la corrupció traspassa les aules formatives i forma part  de les converses dels universitaris i arriba als corredors, cafeteria i a cadascuna de les famílies dels joves.
“Corrupció: organisme nociu” el documental que ha sigut present en aules de les totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, així com en la Universitat CEU Cardenal Herrera, desitja fer el salt les aules de batxillerat i secundària en 2022.
Perquè queda molt per fer #NoToCorruption #NoALaCorrupció #UnitsContralaCorrupció

PD: Si eres docent universitari, de Secundària o de Batxillerat (o coneixes a algun) i estàs interessat en què l’activitat formativa docufòrum: Corrupció, organisme nociu es realitze en la teua assignatura, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es

Pilar Moreno García

Tècnica de formació

Agència Valenciana Antifrau

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* campos obligatoris