Covid-19 i drets fonamentals, protagonistes a Unisocietat Alzira

El dia 25 de maig, la Catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València, Sefa Ridaura, ha impartit la ponència “Covid-19 i drets fonamentals” en el cicle de conferències UNISOCIETAT, en format presencial, en el marc del conveni de col·laboració existent entre l’Agència Valenciana Antifrau amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.

Joan Llinares, director de l’AVAF, ha presentat, en la ciutat d’Alzira, la conferència on l’exercici dels drets fonamentals en la constitució espanyola de 1978 i quins drets es poden veure afectats durant la declaració dels estats excepcionals han sigut els protagonistes. La possibilitat de limitar els drets fonamentals sense la cobertura de l’estat d’alarma també ha centrat la conferència.

El públic assistent, 22 persones, atenent les mesures anticovid estipulades per la pandèmia, ha participat activament fent-hi preguntes, que s’han centrat en la comprensió de la manera que ha afectat els seus drets fonamentals la declaració de l’estat d’alarma.

L’Agència Valenciana Antifrau participa activament en el programa Unisocietat per ser un instrument de dur a terme activitats formatives de manera descentralitzada i on la ciutadania de les diferents comarques i localitats del territori valencià és la protagonista dels debats i les reflexions que genera cada acció formativa.

Fecha de publicación: 

El 32% de les denúncies presentades en l’Agència Valenciana Antifrau durant l’any 2020 van ser sobre contractació pública

València, 25 de maig de 2021.- L’any 2020 es van presentar en l’Agència Valenciana Antifrau un total de 226 denúncies, un 34% més que durant l’any 2019. Respecte a la matèria objecte de denúncia 72 de les 226 denúncies presentades, és a dir, el 32%, feien referència a la contractació pública.
Si analitzem amb detall aqueix 32% de denúncies presentades sobre contractació, el 19% dels casos fa referència a contractes de servei; el 5% a matèria de concessions; el 3% a contractes de subministraments i el 2% a contractes d’obres.
En segon lloc respecte a les matèries més denunciades davant l’AVAF es troba la gestió dels recursos humans, amb un 28% del total, és a dir, 68 denúncies. D’aquestes 68 denúncies, les que fan referència a procediments selectius i de provisió de llocs de treball són les que han acaparat el major nombre de denúncies amb un total de 50 denúncies presentades.
Per la seua part les subvencions han suposat un 12% de les denúncies en 2020; seguit en un 10% per les denúncies sobre urbanisme i medi ambient, i amb un 4% les denúncies sobre patrimoni. El 14% restant de les denúncies s’engloben sota l’epígraf de “uns altres”, ja que tracten qüestions que no tenen fàcil encaix en les tradicionals àrees de l’activitat desenvolupada en l’administració general.
Si comparem aquestes dades amb els de l’any anterior veiem que la contractació pública ha passat d’ocupar el segon lloc l’any 2019 pel que fa a la denúncies presentades, amb un 25% del total, a ocupar el primer lloc en 2020 amb el 34%. Així mateix, les denúncies sobre aspectes relacionats amb els recursos humans han passat del 40% de denúncies presentades durant l’any 2019 al 28% durant l’any 2020.
La caiguda més significativa l’han registrada no obstant això les denúncies que fan referència a l’ús indegut dels recursos públics que van representar el 16% de les denúncies durant l’any 2019, amb 27 denúncies presentades, i que pràcticament desapareixen l’any 2020 ja que només es va registrar una denúncia per aquest concepte durant tot l’any.
Dins de les funcions que té encomanades l’Agència Valenciana Antifrau es troben les funcions de prevenció i de formació contra el frau i la corrupció fent especial en recalcament en la construcció d’un ètica i integritat pública.

Per aquest motiu s’ha organitzat un curs sobre “Integritat i Prevenció en la contractació pública en la Comunitat Valenciana” juntament amb l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP). Aquesta activitat formativa està dirigida al personal que treballa en l’administració de la Generalitat Valenciana especialment aquella que està vinculada a l’àrea de contractació.

Nota editable en format ODT

Nota editable en format DOC

 

Fecha de publicación: 

“Covid-19, drets i responsabilitats” A debat l’impacte de la pandèmia en el sistema de drets civils, socials i polítics en la primera de les jornades UV- AVAF

“Covid-19, drets i responsabilitats” va reunir en l’Espai Turisme de Llíria i via streaming al voltant de 110 persones, entre empleats i empleades públics, comunitat universitària i ciutadania interessada en el debat sobre l’impacte de la pandèmia en el sistema de drets civils, socials i polítics.

La jornada es va celebrar en el marc del conveni de col·laboració existent entre el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València i la Agència Valenciana Antifrau, amb la col·laboració de la Facultat de Dret i de l’Ajuntament de Llíria. El professor de ciències polítiques i de l’administració, Joaquin Martín Cubas, en la primera taula redona moderada per Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació l’Agència Valenciana Antifrau, va centrar la seua exposició en les eleccions en temps de pandèmia, va exposar la necessitat de ponderació entre el dret a la vida i el dret fonamental bàsic de l’elecció dels representants de la ciutadania a través d’eleccions lliures i competitives i va exposar les recomanacions de l’OMS relatives a la celebració de manera segura dels comicis (el foment del vot per correu, l’augment de les mesures de seguretat en els centres de votació). Entre les seues conclusions, cal destacar que no hi ha hagut especials dificultats per celebrar eleccions arreu del món i que no s’ha demostrat correlació significativa entre la celebració d’eleccions i l’extensió del contagi de la COVID19.

La professora de dret eclesiàstic de l’estat, Yolanda García Ruiz, centrà el seua ponència en el model espanyol de vacunació construït sobre la base de la voluntarietat, la llibertat i el respecte a l’autonomia del pacient. Exposà que no han faltat veus que han obert el debat entorn de la possibilitat d’establir un model de vacunació obligatori, de manera directa o indirecta. Es manifestà partidària de la vacunació amb estratègies de voluntarietat i ètica pública i va indicar que, si s’adoptara un canvi de model estatal o es desenvolupara un model comú europeu d’obligatorietat en la vacunació, l’objecció de consciència seria un aspecte a considerar igual que ja succeeix en models de vacunació parcial obligatòria com l’estatunidenc.

En la segona taula, moderada per Silvia Vernia, directora de Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF, Alberto Alonso, professor de dret penal, va reflexionar sobre els perills d’extralimitació punitiva que es produeixen en moments de crisis i la diferència entre desobediència a l’autoritat i incompliment de les normes, la concreció dels requisits típics del delicte i de la infracció administrativa de desobediència, prevista en la Llei orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana; i la delimitació dels criteris per a establir la frontera entre les dos figures per a evitar abusos de poder i minva de drets fonamentals.

Paz Lloria, professora de dret penal, va exposar, en parlar sobre ciberdelinqüència i COVID-19, que la pandèmia ha suposat llargues temporades d’aïllament domiciliari que han fomentat l’increment de l’ús d’internet i l’entorn digital, i, alhora que s’ha produït un descens dels delictes comesos en l’entorn analògic, hi ha hagut un increment dels quals s’han realitzat en l’entorn virtual. La professora Lloria va posar de manifest les causes, els delictes i les mesures de protecció que cal implementar per a reduir la incidència d’aquesta criminalitat que cada vegada serà més important en el futur.

La tercera i última taula redona, moderada pel director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, es centrà en primer lloc en la contractació pública de la mà de M. Pilar Batet, cap del Servei de Contractació i Central de Compres de la Diputació Provincial de Castelló. En la exposició destacà que la contractació pública és estratègica, que en la situació de pandèmia pot haver-se produït un increment injustificat de la contractació d’urgència que hauria de ser evitat en tots els casos. També va d’estacar que és necessària la incorporació a la contractació pública de mesures socials, mediambientals, d’innovació i de potenciació de les pimes especialment en aquests moments de crisi.

Va tancar la jornada en Llíria l’exposició del Gabriel Doménech, professor de dret administratiu, amb una anàlisi sobre en quines condicions les administracions públiques haurien de restaurar els danys ocasionats per les decisions preses en la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19. En aquest sentit, considerà dos tipus de supòsits. En primer lloc, els casos en els quals les administracions van ocasionar danys de manera accidental, per acció o per omissió, sense que en la decisió administrativa s’haguera considerat aquest danys. I, en segon lloc, s’estudiaren els casos en els quals les autoritats van causar danys a determinades persones o grups de manera sabedora per raons d’interés públic, imposant-los un sacrifici especial. Es destacà que els danys en cada cas són de naturalesa diferent i demanen una resposta, igualment, diferenciada.

Fecha de publicación: