L’Agència Valenciana Antifrau presenta 11 esmenes a la nova Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

València, 4 de març de 2021.- L’Agència Valenciana Antifrau ha presentat un total d’onze esmenes a la proposició de Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana que en aquests moments s’està debatent en el parlament valencià.
Les quatre primeres esmenes, totes elles referides a l’article 54, pretenen una regulació més completa, detallada i coherent amb la normativa vigent dels principis que han de regir l’actuació de les persones al servei de les administracions públiques destinatàries de la Llei.
Es proposa introduir els principis d’exemplaritat, neutralitat i bona administració, així com la necessària rendició de comptes no sols davant els òrgans de control interns sinó també davant òrgans de control externs, amb la finalitat d’aconseguir una supervisió completa de les polítiques públiques i la seua gestió. Tot això donaria lloc a un sistema d’integritat generador de la confiança de la ciutadania en el funcionament de les institucions de la Comunitat Valenciana.
També es pretén ampliar l’àmbit d’operativitat del principi de participació pública als processos d’elaboració de les normes i no sols referent a l’elaboració de les polítiques públiques, la qual cosa facilitaria una participació real i efectiva en els assumptes públics del conjunt de la societat.
Una altra de les esmenes contempla la possibilitat que, davant situacions potencialment constitutives de frau o corrupció, s’alerte fent ús de la bústia que aquesta Agència Valenciana Antifrau té en funcionament a aquest efecte, per a possibilitar la seua adaptació a la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre el Dret de la Unió, en relació amb la normativa institucional d’aquesta Agència.
Respecte al règim d’incompatibilitats, es proposa la necessària al·lusió expressa al conflicte d’interés entre els interessos públics i els particulars, tant durant l’exercici del càrrec, donada la necessitat que prevalguen els primers en els processos de presa de decisions, com després del seu cessament, en vistes a frenar les conegudes “portes giratòries”.
L’AVAF també proposa, en relació amb les polítiques d’acceptació de regals, que cada administració concrete en els seus respectius codis ètics i de conducta els seus límits concretant, quant als usos i costums es refereix, els llindars màxims, així com les principals obligacions de notificació, devolució, registre i publicitat dels regals.
En relació amb l’elaboració d’aquests codis l’AVAF pretén, en la seua esmena a l’article 55.1, establir els fonaments del contingut ètic comú per a totes les administracions públiques que servisca com a marc sobre el qual posteriorment cadascuna de les administracions puga adaptar-ho als seus especials característiques i circumstàncies. Així mateix, es planteja que aquests codis siguen aplicable tant per a les persones que ocupen alts càrrecs com per al conjunt de persones que treballen en les administracions públiques.
En la seua esmena a l’article 56, l’Agència proposa completar, amb diferents elements i eines, el sistema d’integritat institucional de la Comunitat Valenciana a impulsar pel Consell, oferint-se a prestar-li assessorament en el disseny i implementació d’aquest.
Entre aquests elements i eines destaquen: la identificació dels riscos contraris a la integritat pública i el seu contrast mitjançant un autodiagnòstic a realitzar per cada organització; o la inclusió d’uns continguts mínims dels plans de prevenció, instant la seua obligatòria adaptació i aprovació per cada entitat (recaptant la col·laboració administrativa a aquest efecte de les diputacions provincials perquè assistisquen a les entitats locals amb menys de 20.000 habitants).
Tot això, amb l’adequada previsió d’accions formatives en matèria d’integritat pública i sota la supervisió de la infraestructura ètica pels diferents òrgans de control, com l’Agència.
Finalment, l’Agència proposa completar l’article 63.2 amb els principals elements a tindre en compte per a fomentar en cada administració la cultura de planificació i avaluació de les polítiques públiques i la seua gestió.

Nota editable en format ODT
Nota editable en format DOC
Resolució del 25 de febrer del Director de l’Agència Valenciana Antifrau: Aprovació de les esmenes a la Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.