L’AVAF imparteix el curs “Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública en la Comunitat Valenciana” per a funcionaris de l’administració del Consell de la Generalitat, a través de l’IVAP.

#FormacióAVAF

València, 3 de novembre. – L’AVAF ha impartit la quarta edició del curs “Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública en la Comunitat Valenciana” de 20 hores, en l’Institut Valencià d’Administració Pública, amb sessions els dies 20, 21, 25, 27 d’octubre i 3 de novembre de 2022.

Joan Llinares, director de l’Agència va presentar el curs en la sessió del 20 d’octubre. Posteriorment, l’alumnat seleccionat per l’IVAP va tenir l’oportunitat de conèixer la situació de la corrupció i la lluita contra el frau en el context nacional i internacional, així com una anàlisi de la situació en la Comunitat Valenciana i la normativa autonòmica, en la ponència d’Anselm Bodoque Arribas, cap de Servei de Formació de l’AVAF.

La sessió del 21 octubre va ser el torn de la presentació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana de la mà del director de Prevenció, Formació i Documentació, Víctor Almonacid Lamelas. La prevenció es va destacar com a primera fase del cicle antifrau i la formació com un dels mecanismes preventius dels riscos que poden derivar en irregularitats que soscaven el benestar de la ciutadania.

Irene Bravo Rey, cap de servei de Prevenció de l’AVAF va impartir dues de les cinc sessions formatives. La prevenció i integritat en la contractació pública van ser el fil conductor de la primera sessió formativa. Més enllà dels sistemes de compliance penal, la norma ISO 37301 i les exigències conjunturals de protecció de fons UE vinculats a MRR, Irene Bravo va destacar el títol III de la nova llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana que imposa marcs d’integritat amb un contingut mínim, incorporant bona part de les esmenes presentades per l’Agència Valenciana Antifrau.

En la sessió del 27 d’octubre, Irene Bravo va presentar l’última recomanació de l’AVAF, elaborada pel servei de Prevenció “L’execució dels contractes en clau d’integritat pública” 

El control de l’execució dels contractes és una obligació imposada pel nostre dret positiu i la citada recomanació AVAF pretén:

i) identificar els principals riscos contraris a la integritat durant la vida d’un contracte;
ii) emfatitzar en les banderes roges més freqüents en el dia a dia de les institucions valencianes;
iii) prestar una atenció especial a la contractació d’emergència;
iv) analitzar l’essencial figura del responsable del contracte; i v) proposar els principals mecanismes de prevenció i integritat pública.

En l’última sessió del curs, el 3 de novembre de 2022, es va celebrar un taller basat en els #DocuforumAVAF, dinamitzat per Anselm Bodoque Arribas, cap de servei de Formació i Pilar Moreno García, tècnica de formació de l’AVAF. El documental “Corrupció: organisme nociu” de Pandora Box va permetre a l’alumnat del curs de la Generalitat Valenciana conèixer de primera mà la situació dels alertadores de corrupció i la necessitat d’exercir una protecció sobre ells, per a evitar represàlies. “Conflicte d’interès” va ser el segon documental visionat, en aquesta ocasió, elaborat pel Taller Audiovisual de la Universitat de València. Els empleats públics van aprofundir en la recomanació elaborada per l’AVAF per a conèixer detalladament en aquest risc de corrupció en l’administració pública.

Volem agrair a l’Institut Valencià d’Administració Pública la col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau per a la realització d’aquest curs.

ISTEC i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni de col·laboració per a desenvolupar un marc d’integritat i ètica pública

Burjassot, 25 d’octubre 2022.- La societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC), dependent de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, i l’Agència Valenciana Antifrau han signat un conveni de col·laboració per a la posada en marxa d’activitats de prevenció del frau i la corrupció i el foment de l’ètica i integritat pública.

 

El conveni ha sigut signat pel director gerent d’ISTEC, Juan Alegre Sanahuja, i pel director de l’Agència, Joan Llinares, en les instal·lacions d’ISTEC a Burjassot. Aquesta empresa pública aqueix constitueix com a operador de telecomunciacions per a proveir de serveis de comunicacions electròniques als operadors controlats per les administracions públiques.

 

Entre les accions que contempla el conveni es troba la de donar compliment a les exigències de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, amb el reconeixement per part d’ISTEC com a canal extern de les seues denúncies la Bústia de denúncies de l’Agència i s’adhereix a aquest; així com a l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 1030 de 29 de setembre de 2021 sobre l’obligatorietat de dotar-se de Plans Antifrau.


Perquè la Bústia de denúncies de l’Agència actue com a canal extern de denúncies d’ISTEC aquesta entitat es compromet a incloure en un lloc visible dins de la seua pàgina web, o qualsevol altre suport que estime convenient, l’enllaç de la Bústia de denúncies de l’AVAF juntament amb la informació clara i precisa sobre la seua funció i finalitat.

 

A més del canal extern de denúncies l’Agència col·laborarà amb ISTEC per a la posada en marxa del seu canal de denúncies intern, amb la finalitat de donar compliment a altres de les exigències de la Directiva Europea.

 

ISTEC es compromet així mateix a aprovar el seu propi Pla d’Integritat que comptarà amb la col·laboració, assistència i intercanvi d’informació per part de l’Agència. Aquest Pla d’Integritat contindrà una declaració institucional d’integritat; la incorporació de la integritat institucional en la planificació estratègica; la regulació i gestió dels conflictes d’interés; la formació del personal d’ISTEC en matèria d’integritat o el foment i divulgació de la cultura de l’ètica i integritat pública, entre altres qüestions.


El director gerent d’ISTEC, Juan alegre Sanahuja, ha ressaltat “la importància de comptar amb el coneixement i els mitjans de l’AVAF per a desenvolupar una estructura social d’integritat i lluita contra el frau sòlides i amb això reforçar la confiança de la societat en el bon ús i gestió dels fons públics per part del sector públic”.

 

Per la seua part el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “la signatura d’aquest conveni amb ISTEC se suma al que aconseguim fa uns mesos amb VAERSA i tots dos posen de manifest com el sector públic instrumental valencià es vol dotar de marcs d’integritat pública en l’exercici de les seues funcions la qual cosa redundarà en la creació de majors nivells d’ètica i integritat pública que són una garantia per al conjunt de la ciutadania”.

El catedràtic de Ciència Política, Manuel Villoria, s’incorpora al Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 27 d’octubre de 2022.- El catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Rei Joan Carles, Manuel Villoria, s’ha incorporat com a membre extern al Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau.

 

Amb aquesta incorporació es completa el número de màxim de membres que pot tindre aquest Comité i que està configurat per tres persones externes a l‘AVAF i una persona triada entre el propi personal de l’Agència.

 

Com a membres externs del Comité el mes de febrer van ser triats Antonio Penadés i Mª Luisa Cuerda i ara s’incorpora Manuel Villoria. Els tres han sigut designats per un període de quatre anys a proposta del Consell de Direcció de l’AVAF.


La persona triada entre el propi personal de l’Agència ho va ser mitjançant votació i ha recaigut en Amparo Martí Puertes, cap de la Unitat de Suport i Perícia de l’àrea d’Investigació.

 

En el cas d’Antonio Penadés Chust és també vocal del Consell de Participació de l’Agència donant d’aquesta manera compliment al recollit en l’article 35 del Codi ètic i de conducta, en els apartats 1 i 2, en els quals s’assenyala que el Comité estarà format per persones externes a l’AVAF, sent una d’elles almenys membre del Consell de Participació.

 

Per part seua, Mª Luisa Cuerda Arnau és catedràtica de Dret penal especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló mentre que Manuel Villoria és catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Rei Joan Carles.

 

Amb les designacions d’aquestes persones es dona així mateix compliment a l’article 6.3 que assenyala que el Comité estarà integrat per un màxim de quatre persones, tres d’elles externes d’entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques.

 

El 10 de febrer de 2022 l’Agència Valenciana Antifrau va aprovar el Codi ètic i de conducta per al seu personal que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment pel que fa al conflicte d’interés.

 

En el capítol IV d’aquest Codi es preveu la creació d’un Comité d’ètica que vetlarà per l’adequada aplicació del codi i que ajude a solucionar totes les controvèrsies que puguen sorgir. Una vegada designades les persones que formaran part d’aquest Comité d’ètica es va procedir a la seua constitució la setmana passada.

 

Entre les funcions del Comité d’ètica es troben vetlar pel compliment del Codi ètic i de conducta: promoure la seua difusió i interiorització per part de les persones destinatàries; informar sobre els dubtes o consultes que es puguen plantejar en els supòsits d’interpretació del Codi; atendre les denúncies internes a què es refereix el Codi; formular recomanacions sobre els incompliments del Codi o elaborar un informe anual en el qual s’explique el grau de compliment del Codi.

 

El Codi Ètic està disponible en la pàgina web de l’Agència i es pot accedir a través d’aquest enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf