L’Agència Valenciana Antifrau emet una recomanació general sobre l’abús de l’enriquiment injust en el sector públic

València, 19 de mayo de 2020.- Una de les funcions de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) és la de prevenció del frau i la corrupció i per aquest motiu ha elaborat una recomanació general sota el títol: “La via de l’enriquiment injust en el sector públic: ús o abús?”.

L’AVAF ha elaborat una recomanació general sobre l’enriquiment injust la qual ve motivada per la constatació de com l’enriquiment injust ha passat de ser una figura per naturalesa excepcional a una pràctica habitual en les nostres administracions públiques convertint-se en un focus important de risc de frau i corrupció, en la mesura en què es posa el focus en els expedients econòmics que permeten el pagament a qui ha executat una prestació sense empara legal ni fiscalització prèvia per a evitar el seu empobriment (i el correlatiu enriquiment de l’Administració).

Depurar l’actuació administrativa que, al marge dels llits legals, va motivar l’encàrrec ajudaria a reconduir aquesta figura al seu pla excepcional. No obstant això, cap norma preveu la manera de fer-lo, per la qual cosa, en el seu lloc, es recondueix el seu tràmit a l’expedient econòmic de “rescabalament per enriquiment injust” (REI, en cas de l’administració autonòmica) o “reconeixement extrajudicial de crèdits” (REC, en cas de l’administració local), generalitzant-se així com solució resarcitoria de pagaments.

Tot això posa en dubte el sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret i, en àmbits com la contractació del sector públic, “normalitza” la fugida dels seus principis generals d’igualtat, transparència i lliure concurrència, posant en escac la lliure competència en el normal funcionament dels mercats i l’ús eficaç i eficient dels recursos públics.

Segons ha assenyalat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) l’absència de concurrència competitiva en la contractació pública produeix una perduda econòmica per a les arques públiques que s’ha estimat en uns 47.500 milions d’euros anuals en produir-se una desviació a l’alça del 25% en els pressupostos de contractació.

En aquesta recomanació general de 56 pàgines es recullen els principals riscos que comporta l’ús de l’enriquiment injust com la falta de planificació i d’aplicació del procediment de contractació, l’autorització de pagaments irregulars o injustificats, l’alteració de la duració de contracte o l’absència de control sobre la inversió, entre altres.

Per a fer front a l’abús de l’enriquiment injust des de l’ AVAF es proposen fins a 11 mecanismes de prevenció que poden adoptar les administracions públiques i que suposen en la pràctica implementar una cultura de l’ètica i la integritat pública.

Entre els mecanismes proposats es troben la planificació de les polítiques públiques i la seua execució, el sotmetiment al mandat de la Llei per a realitzar encàrrecs i per a compensar el seu pagament, la transparència per a garantir l’efectiva rendició de comptes, la dotació de personal qualificat en els serveis jurídics així com en els serveis gestors i de control intern.

Aquest és sens dubte un dels punts on més recalcament fa la recomanació general pel que assenyala les responsabilitats que l’abús de l’enriquiment injust pot tindre per a les autoritats i personal al servei de les administracions públiques entre les quals es troben la responsabilitat disciplinària, la responsabilitat per infracció de la normativa de bon govern, la responsabilitat comptable o la responsabilitat penal quant a la possible existència de prevaricació, suborn, tràfic d’influències o malversació. Així mateix, recorda la possible responsabilitat de les entitats que han executat la prestació.

Finalment en el documents es recullen 6 conclusions i es proposen 10 recomanacions amb la finalitat de contribuir al fet que l’enriquiment injust torne a tindre naturalesa d’excepcionalitat.

El Director de l’AVAF ha declarat sobre la publicació d’aquesta recomanació que “l’enriquiment injust recobra una especial importància en aquests moments de crisis per la COVID-19 ja que durant l’estat d’alarma s’ha recorregut des de les administracions públiques a les contractacions d’emergència i cal no oblidar que aqueixes contractacions no poden quedar al marge de la necessària justificació, transparència i control”.

El document ha sigut remés, entre altres, als grups parlamentaris, conselleries, ajuntaments, diputacions, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu, universitats, Col·legi de Secretari, Interventors i Tresorers (COSITAL), col·legis oficials d’advocats, gestors administratius, sindicats, associacions d’empresaris, associacions de personal de les administracions públiques, etc.

Documents


Recomanació General Enriqueciment Injust
Nota de premsa en PDF
Nota de premsa editable en format DOC
Nota de premsa editable en format ODT

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

Fecha de publicación: 

L’Agència Valenciana Antifrau s’ofereix a elaborar l’informe pericial al qual 5 perits es van negar en el presumpte cas de corrupció d’Enrique Ortiz a Alcoi

València, 19 de mayo de 2020.- Diumenge passat la titular del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Alcoi va decretar el sobreseïment provisional de les diligències en el cas dels sobrecostos de les obres en el Teatre Calderón d’Alcoi pel qual s’investiga a l’empresari Enrique Ortiz.

El motiu del sobreseïment és que fins a 5 ocasions s’havia intentat nomenar a un perit perquè emetera un informe pericial sobre els sobrecostos de les obres que es calculen en 1,2 milions d’euros i en les cinc ocasions s’havien negat a la realització d’aquest informe adduint diverses causes.

En tindre coneixement d’aquest situació l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) es va posar en contacte amb la jutgessa d’instrucció per a oferir els serveis de l’Agència per a l’estudi i emissió del corresponent informe pericial.

Segons la Llei 11/2016, de 28 de novembre, per la qual es crea l’Agència aquesta entitat pot col·laborar amb els òrgans judicials i elaborar informes de tota mena inclosos els pericials.

La titular del jutjat ha valorat positivament l’oferiment de l’AVAF per a l’elaboració de l’informe pericial el que permetrà la reobertura del cas i que es puga continuar amb les investigacions.

Documents


Nota de premsa en PDF
Nota de premsa editable en format DOC
Nota de premsa editable en format ODT

Fecha de publicación: 

20 persones denunciants de corrupció reben protecció de l’Agència Valenciana Antifrau

València, 15 de maig de 2020.– Aquesta és una de les dades aportades durant la reunió que ha mantingut de manera telemàtica el grup de treball sobre protecció de les persones denunciants del Consell de Participació Ciutadana de l’Agència Valenciana Antifrau.

És la primera vegada que es reuneix aquest grup ja que el Consell de Participació Ciutadana es va constituir a l’octubre de 2019. En aqueixa mateixa sessió constitutiva es va decidir la creació de dos grups de treball: un dedicat a la protecció de persones denunciants i un segon grup centrat en l’àmbit de la prevenció i l’ètica pública.

Entre els punts de l’ordre del dia s’ha analitzat la situació en la qual es troben les persones denunciants que reben protecció per part de l’Agència Valenciana Antifrau fent referència a les dades recollides en la Memòria d’Activitat de l’any 2019 la qual es va publicar el mes de març passat.

Segons les dades aportades, durant l’any 2019 es va aprovar la sol·licitud de protecció de 5 noves persones denunciants que s’uneixen a altres 15 en vigor d’anys anteriors i que mantenen la seua situació fins que finalitzen les investigacions, la immensa majoria d’elles tramitant-se davant les autoritats judicials.

Per regla general, aquests denunciants que informen o alerten de fets i conductes que poden ser constitutius de frau o corrupció reben represàlies a conseqüència de la denúncia interposada, en forma de pressions, amenaces, assetjament laboral, degradació o, fins i tot l’acomiadament. L’Agència Valenciana Antifrau els presta assessorament jurídic i vela perquè aquests actes d’intimidació, directa o indirecta no es produïsquen.

Una altra de les qüestions que s’han tractat durant la reunió ha sigut la necessitat de transposició de la Directiva 2019/1937 (EU) de la Unió Europea sobre protecció d’aquelles persones que denuncien infraccions del Dret de la Unió Europea. Aquesta directiva va entrar en vigor al desembre de 2019 i Espanya té dos anys per a transposar-la al seu ordenament jurídic.

La importància d’aquesta directiva resideix en què amb aquesta normativa es donarà per primera vegada al nostre país protecció i assessorament jurídic, entre altres qüestions, a aquelles persones denunciants de delictes de frau, corrupció, evasió fiscal o danys sobre el medi ambient.

Entre els membres del grup de treball es troba l’Associació Espanyola de Subjectes Obligats en Prevenció del Blanqueig (ASEBLANC); Transparency International España; Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (GESTHA); Associació de Alertadores contra la Corrupció (AcC); Fundació per la Justícia i la Fundació Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).

Antecedents
El Consell de Participació Ciutadana es va crear mitjançant Resolució de 12 de febrer de 2019 i es troba regulat en el títol IV del Reglament de funcionament i règim interior de l’Agència Valenciana Antifrau de 27 de juny de 2019.


Enllaç a la Memòria d’Activitat de 2019 i a la Nota de premsa

Memòria 2019 en PDF
Nota de premsa en PDF
Nota de premsa en format editable

 

Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al telèfon 962 787 450

Fecha de publicación: 18/05/2020