Arranca el 1r curs interuniversitari sobre prevenció de la corrupció en la gestió pública impartit per l’Agència Valenciana Antifrau en les universitats públiques valencianes.

#FormacioAVAF

Les cinc universitats públiques valencianes (Universitat de València, Politècnica de València, Miguel Hernández d’Elx, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d’Alicant han posat en marxa, gràcies a la col·laboració entre Servei de Formació de l’AVAF i els seus serveis de formació, el primer curs interuniversitari en matèria de prevenció de la corrupció i la lluita contra el frau en la gestió pública

El curs serà impartit per personal de l’Agència Valenciana Antifrau i de la Inspecció de Serveis de la Generalitat Valenciana al llarg de cinc jornades, on cadascuna de les universitats serà l’amfitriona al llarg dels mesos de duració de l’experiència d’aprenentatge.

El dimarts 7 de juny de 2022 a quedar inaugurat el curs en una sessió presidida per Ángeles Solanes, vicerectora de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València i Joan Llinares, director de l’AVAF, en el Saló d’actes de l’edifici de Rectorat de la UV.

La vicerectora Ángeles Solanes va reconéixer la labor de l’Agència Valenciana Antifrau i va agrair l’oferiment de participació de la institució en aquest curs, dirigit a personal PAS i aquelles persones que exerceixen responsabilitats en òrgans de govern de les universitats públiques valencianes.

El director de l’AVAF va compartir amb els presents el context internacional en el qual sorgeix la lluita contra la corrupció, els referents europeus i internacionals existents, així com la creació de l’Agència, la seua naturalesa jurídica, funcions i aspectes més rellevants de l’entitat, com les 27 persones alertadores que ostenten l’estatut de protecció de l’AVAF.

Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència va centrar la segona conferència de la jornada en els costos socials, civils, polítics, econòmics i institucionals que produeixen les pràctiques irregulars en les administracions públiques, així com els efectes negatius que afecten a tot el sector públic i a la ciutadania en general. Per a posar fi al frau la batalla principal es dona en els mecanismes per a millorar la qualitat institucional.

La pròxima jornada del 1r curs interuniversitari de “Prevenció de la corrupció en la gestió pública” tindrà lloc a la Universitat Politècnica de València el 6 de juliol de 2022. En aquesta segona sessió el personal de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana posarà el focus en la metodologia de la IGS de la GVA per a l’elaboració de mapes d’exposició al risc i plans d’autoavaluació de riscos en l’àmbit de la contractació pública i en la gestió de personal.

*Imatges cedides per la UV

L’IES Barri del Carmen, primer de la ciutat de València a celebrar el #DocuforumAVAF en l’Educació Secundària Obligatòria.

#FormacioAVAF

L’Agència Valenciana Antifrau va ser present dilluns passat 6 de juny de 2022 en l’Institut d’educació secundària Barri del Carmen amb l’objectiu de celebrar un docuforum sobre ètica i integritat pública en el marc de l’assignatura d’història del 4t curs d’ESO.

Aquesta experiència d’aprenentatge de docuforum ha sigut la primera celebrada en l’etapa formativa de l’ESO a la ciutat de València, amb la col·laboració de la professora Lucia Grandes.

En una primera sessió, l’alumnat va visionar el documental de Pandora Box “Corrupció: organisme nociu”. Després d’aquest, van tindre l’oportunitat de plasmar els seus dubtes i preguntes i que han sigut respostes en la segona sessió de l’experiència d’aprenentatge, amb la presència a l’aula de part de l’equip del Servei de Formació de l’AVAF.

Després d’exposar els orígens de la lluita contra la corrupció, i iniciatives del legislador en matèria de prevenció i lluita contra el frau, es va presentar als joves l’Agència Valenciana Antifrau, el seu origen i independència, únicament adscrita a les Corts.

Al llarg de l’exposició, els alumnes han conegut les diverses funcions atribuïdes per llei a l’AVAF (Prevenció, formació, anàlisi i investigació, protecció als alertadors de corrupció) La sessió va ser dinamitzada per Pilar Moreno, tècnica de formació i Anselm Bodoque, cap del Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau.

L’alumnat de 4t d’ESO, a l’intern de l’assignatura d’història, on s’ha desenvolupat la sessió, han mostrat interés a conéixer com els afecta com a ciutadans la corrupció i que poden fer per impedir-ho.

L’Agència Valenciana Antifrau contínua amb aquesta nova experiència d’aprenentatge en el camí que apropa la institució, els seus objectius i funcions a les classes d’Educació Secundària Obligatòria, per a participar de la creació d’una joventut més informada en matèria de lluita contra la corrupció i la necessària integritat i la transparència en l’administració pública.

Aquest ha sigut l’últim #DocuforumAVAF celebrat en el curs escolar 2021 – 2022. Des del Servei de Formació de l’Agència s’agraeix la col·laboració de tot el professorat que ha donat suport a la difusió entre l’alumnat de la importància de la prevenció de la corrupció i la labor de l’AVAF.

Si eres docent universitari, de Secundària o Batxillerat i estàs interessat en què l’activitat formativa “Docuforum sobre ètica i integritat pública” es realitze en l’assignatura que imparteixes, no dubtes a posar-te en contacte amb el Servei de Formació de l’Agència Valenciana Antifrau a través de formacion@antifraucv.es

Elusió dels principis rectors aplicables als processos de selecció i provisió dels empleats públics

L’any 2021 el nombre de denúncies presentades davant l’Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana relatives a la matèria de recursos humans ha suposat el 45% del total, i dins d’aquestes, les relatives a suposades irregularitats en els processos selectius, accés i procediments de provisió, suposen el 35% del total, la qual cosa suposa quasi 4 de cada 10 denúncies presentades durant l’any 2021.

Aquestes dades ens conviden a reflexionar sobre l’efectiva aplicació dels principis inspiradors i rectors de l’accés a l’ocupació pública.

Igualtat, mèrit, capacitat, transparència, publicitat, imparcialitat, independència i professionalitat són, entre altres, els principis rectors d’accés a l’ocupació pública que es recullen en la Constitució i en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, principis coneguts per tots els que treballem al servei del públic.

Però el coneixement teòric d’aquests principis implica la seua interiorització i aplicació en el moment de participar en un procés selectiu o de provisió d’un lloc, ja siga com a aspirant o com a membre d’un òrgan tècnic de selecció?

La vulneració del principi d’igualtat es produeix, per exemple, en casos en els quals no es garanteix l’anonimat en la realització i correcció de les proves realitzades en els diferents procediments, quan l’anonimització és obligatòria sempre que siga possible. La falta d’anonimització és una irregularitat administrativa que pot implicar la nul·litat de ple de dret del procés, sent especialment rellevant en les proves en les quals l’òrgan tècnic de selecció gaudeix d’un espai d’apreciació, i que en les quals la garantia de l’anonimat és, en paraules del tribunal suprem (1) , “una eina al servei d’aconseguir en la major mesura possible l’eficàcia del principi constitucional d’igualtat en l’accés en l’accés a la funció pública”.

La vulneració del principi d’igualtat, juntament amb els de mèrit i capacitat també es fa patent en processos selectius en els quals s’utilitzen les entrevistes personals per a seleccionar al candidat més idoni. No és que no es puguen realitzar entrevistes, no es tracta d’això, de fet la normativa les permet per a “completar” la resta de les proves del procés de selecció i poden ser una bona eina amb un ús adequat. Cosa diferent és la seua utilització fraudulenta quan són determinants per a la decisió final adoptada per l’òrgan tècnic de selecció, per la ponderació que es dona a les mateixes en el procés selectiu i sobretot per la falta d’establiment previ a la seua realització d’uns criteris els més objectius possibles a tindre en compte per a la valoració dels candidats, la falta d’arxiu en suport audiovisual del desenvolupament de les mateixes per a una posterior comprovació si és necessària, així com la falta de reflex en les actes de l’avaluació efectuada pels membres del tribunal després del desenvolupament de la citada entrevista per cadascun dels aspirants.

L’atac frontal a tots els principis rectors d’accés a l’ocupació pública que recull el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic de 2017 i la Constitució Espanyola es dona en els casos en els quals es produeix una filtració de les proves a algun dels aspirants abans de la realització d’aquestes. En aqueix moment, aqueixos principis passen a ser una mera declaració retòrica a la qual se li ha desproveït de tota la càrrega ètica i moral que el compliment dels mateixos comporta. Tant els empleats públics que accedeixen al seu lloc de treball amb aquesta mena de pràctiques com els empleats públics que formen part dels òrgans tècnics de selecció que les permeten, fomenten la creació o permanència d’un clientelisme en l’administració així com la creació d’una estructura al servei de l’autoritat i de qui la representa i no de l’interés general, estructura que facilita, en no poques ocasions, la corrupció política i funcionarial.

Aquest clientelisme, és per si mateix, en paraules de Carles Ramió (2), “un vector de corrupció, que a més obri la porta a altres dinàmiques corruptes com la falta d’apoderament d’uns empleats públics davant uns càrrecs polítics als quals els “deuen” el privilegi de treballar en el confort d’una Administració pública, lluny del fred de les crisis de desocupació que abracen les empreses privades”. El citat autor posa de manifest que “la politització de facto dels empleats públics i les seues pors per perdre els seus llocs per motius polítics o discrecionals assegura als càrrecs polítics una lleialtat sense fissures que traspassa amb facilitat les barreres de la professionalitat i de l’ètica dels servidors públics”.

Que es donen aquestes situacions és molt greu en els processos selectius de tots els nivells i categories professionals d’empleats públics, però es fa especialment visible en els llocs de responsabilitat del funcionariat. Es tracta d’aqueixos empleats que han de treballar braç a braç amb els representants institucionals, que han d’assessorar-los perquè les seues decisions, independentment del signe polític i ideologia que representen, servisquen a l’interés públic i no a fins individuals o de grups de poder que busquen un lucre concret, moltes vegades a més al marge de la legalitat vigent.

Des de l’Agència Valenciana Antifrau entenem que una administració pública ben seleccionada resisteix als canvis polítics i no està a la mercè d’aquests, respon amb professionalitat i rigor als reptes i situacions que es presenten, i garanteix l’objectivitat en el desenvolupament del treball dels empleats que ve a plasmar una política pública prèviament definida. Per tant, la selecció dels empleats públics sobre la base dels principis rectors ací exposats, hauria de ser un objectiu de cada equip de govern de tota administració, i l’incompliment dels mateixos hauria de ser rebutjat de ple per la ciutadania.

Mª José Moragues Faus

Cap d’unitat d’anàlisi i investigació de l’Agència Valenciana Antifrau

[1] Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juliol de 2015 (*STS 3614/2015), fonament de dret 4t.

[2] Carles Ramió (2016) La renovación de la función pública: estrategias para frenar la corrupción política en España. Pg. 170 y 174. Editorial Catarata.

Subscriu-te al nostre blog i Newsletter

* campos obligatoris